درباره نشریه
ISSN:
2383-160X
eISSN:
2383-1618
دوره انتشار:
سالنامه
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
مدیر مسئول:
دکتر علی الیاسی
سردبیر:
دکتر حسین غریبی
تلفن:
021-56276326 ، داخلی: 2273
دورنگار:
021-56276326 ، داخلی: 2273
سایت اختصاصی:
ijhfc.irost.ir
صندوق پستی:
111-33535
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/24
مدیر مسئول
دکتر علی الیاسی
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ali Eliassi
Associate Professor
Specialist: Chemical Engineerin
سردبیر
دکتر حسین غریبی

رشته تخصصی: شیمی فیزیک
Hosein Gharibi

Specialist: Physical Chemistr
اعضای تحریریه
دکتر علی چمخا
استاد
رشته تخصصی: مدلسازی جریان نانوفیلدی، انتقال در رسانه های متخلخل، انتقال حرارت و توده، مگنت هیدرودینامیک
Ali Chamkha
Professor
Specialist: Multiphase Fluid-Particle Dynamics, Nanofluids Flow Modelling, Transport in Porous Media, Heat and Mass Transfer, Magnetohydrodynamics
دکتر مجید عمیدپور
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی سیستم انرژی، سلول سوختی، انرژی تجدیدپذیر و تولید انرژی کارآمد، تولید انرژی در مقیاس کوچک، مهندسی شیمی
Majid Amid Pour
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Energy System Engineering, Fuel Cell, Renewable Energy and Efficient energy production, small scale power generation
دکتر علی اکبر بابالو
استاد
دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ali Akbar Babaluo
Professor
Sahand University of Technology
Specialist: chemical engineering
دکتر محمدحسن ایکانی
استاد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران سازمان تحقیقاتی ایرانیان علوم و فناوری
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، مهندسی صنایع غذایی
Mohammad Hasan Eikani
Professor of Scientific Research Organization of Iran Iranian Research Organization for Science and Technology
Specialist: Chemical Engineering, food industry engineering
دکتر علی الیاسی
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ali Eliassi
Associate Professor
Specialist: Chemical Engineerin
دکتر وحید اصفهانیان

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Vahid Esfahanian

University of Tehran
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر حسین غریبی

رشته تخصصی: شیمی فیزیک
Hosein Gharibi

Specialist: Physical Chemistr
دکتر شهرام مهدی پور عطایی
دکتر شهرام مهدی پور عطایی
استاد
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: الی-پلیمر شیمی، شیمی پلیمر
Shaharam Mehdi Pour
Professor
Iran Polymer and Petrochemical Institute
Specialist: Organic-Plymer Chemistry
دکتر قاسم نجف پوردرزی
استاد
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رشته تخصصی: مهندسی بیوشیمی و بیوتکنولوژی
Ghasem Najaf Pour Darzi
Professor
Babol Noshirvani University of Technology
Specialist: Biochemical Engineering & Biotechnology
دکتر محمدحسین پایدار
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم و مهندسی مواد
Mohammad Hosein Paydar
Professor
University of Shirazu
Specialist: Material Science and Engineering
دکتر حسین رحمانی
دانشیار سازمان تحقیقاتی علوم و تکنولوژی
رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Hosein Rahmani
Associate Professor of Science and Technology Research
Specialist: organic chemistry
دکتر حسن رستگارپور
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تعلیم و تربیت (تکنولوژی آموزشی)
Hasan Rastegarpoor
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Education (Educational Technology)
دکتر سوسن روشن ضمیر
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Soosan Rowshan Zamir
Associate Professor
Specialist: Chemical Engineering
دکتر عبدالرضا صمیمی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: فناوری آب، فناوری ذرات، مهندسی شیمی، مهندسی شیمی (فناوری ذرات)
Abdol Reza Samimi
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Water Technology, Particle Technology, Chemical Engineering, Chemical Engineering (Particle Technology)
دکتر محسن شاکری
استاد
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۶