درباره نشریه
ISSN:
2008-627X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
مدیر مسئول:
دکتر سیدجعفر حمیدی
سردبیر:
دکتر سیداحمد حسینی کازرونی
مدیرداخلی:
دکتر سعیده ساکی انتظامی
سایت اختصاصی:
jpll.iaubushehr.ac.ir
نشانی:
بوشهر، خیابان ورزش، ساختمان دانشکدۀ تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دفتر مجله
تلفن همراه:
09121004354¡ 09120147715
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/05
مدیر مسئول
سیدجعفر حمیدی
استاد دانشکده ادبیات
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Jafar Hamidi
Professor, Faculty of Literature, Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
سیداحمد حسینی کازرونی
استاد واحد بوشهر
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
seyed Ahmad Hoseini kazerooni
Professor, Bushehr Unit,
Specialist: Persian Language and Literature
هیات تحریریه
نصرالله امامی
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Nasrollah Emami
perofesso, Shahid Chamram University
Specialist: Persian Language and Literature
کاووس حسن لی
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Kavoos Hasan Li
Professor, University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
سیداحمد حسینی کازرونی
استاد واحد بوشهر
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
seyed Ahmad Hoseini kazerooni
Professor, Bushehr Unit,
Specialist: Persian Language and Literature
سیدجعفر حمیدی
استاد دانشکده ادبیات
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Jafar Hamidi
Professor, Faculty of Literature, Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
احمد خاتمی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
رشته تخصصی: عرفان و تصوف در ادبیات، فقه و کلام، نقد اجتماعی، ادبیات تطبیقی
Ahmad khatami
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Shahid Beheshti University
کاظم دزفولیان راد
استاد
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Kazem Dezfoulian Rad
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
عباس کی منش
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abbas Key Manesh
Professor, University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر شمس الحاجیه اردلانی
شمس الحاجیه اردلانی
استادیار واحد بوشهر
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Shamsol Hajieh Ardalani
Assistant Professor, Bushehr Unit,
ویراستارفارسی
سیداحمد حسینی کازرونی
استاد واحد بوشهر
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
seyed Ahmad Hoseini kazerooni
Professor, Bushehr Unit,
Specialist: Persian Language and Literature
سعیده ساکی انتظامی
عضو هیئت علمی واحد خرم آباد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Saeedeh Saki Entezami
Faculty member, Khorramabad unit,
Specialist: Persian Language and Literature
مدیرداخلی
سعیده ساکی انتظامی
عضو هیئت علمی واحد خرم آباد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Saeedeh Saki Entezami
Faculty member, Khorramabad unit,
Specialist: Persian Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۴