درباره نشریه
ISSN:
2008-627X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
مدیر مسئول:
دکتر سید جعفر حمیدی
سردبیر:
دکتر سید احمد حسینی کازرونی
مدیرداخلی:
سعیده ساکی انتظامی
ویراستار فارسی:
دکتر سید احمد حسینی کازرونی
ویراستار فارسی:
سعیده ساکی انتظامی
صفحه آرا:
مهندس محمد ساکی انتظامی
طراح و گرافیست:
مهندس محمد ساکی انتظامی
سایت اختصاصی:
jpll.iaubushehr.ac.ir
نشانی:
بوشهر، خیابان ورزش، ساختمان دانشکدۀ تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دفتر مجله
تلفن همراه:
09121004354¡ 09120147715
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/12
مدیر مسئول
دکتر سید جعفر حمیدی
استاد دانشکده ادبیات
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Jafar Hamidi
Professor Faculty of Literature
Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر سید احمد حسینی کازرونی
استاد واحد بوشهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
seyed Ahmad Hoseini kazerooni
Professor Bushehr Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
فاطمه مدرسی

Fatemeh Modarresi

دکتر مهیار علوی مقدم
دانشیار زبان وادبیات فارسی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
دانشگاه حکیم سبزواری
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mehyar Alavi Moghaddam
Associate Professor, Persian Language & Literature
Hakim Sabzevari University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علی سلیمی
استاد زبان و ادبیات عربی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: ادبیات عرب، ادبیات معاصر، نقد ادبی، زبان و ادبیات عرب
Ali Salimi
Professor, Arabic Literature
Razi University
Specialist: Arabic Literature, Contemporary Literature, Literary Criticism, Arabic literature
دکتر نصرالله امامی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Nasrollah Emami
perofesso
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر کاووس حسن لی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Kavoos Hasanli
Professor
University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سید احمد حسینی کازرونی
استاد واحد بوشهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
seyed Ahmad Hoseini kazerooni
Professor Bushehr Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سید جعفر حمیدی
استاد دانشکده ادبیات
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Jafar Hamidi
Professor Faculty of Literature
Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمد خاتمی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: عرفان و تصوف در ادبیات، فقه و کلام، نقد اجتماعی، ادبیات تطبیقی
Ahmad Khatami
Associate Professor Department of Persian Language and Literature
Shahid Beheshti University
دکتر کاظم دزفولیان راد
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Kazem Dezfoulian Rad
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عباس کی منش
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abbas Key Manesh
Professor
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار فارسی
دکتر سید احمد حسینی کازرونی
استاد واحد بوشهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
seyed Ahmad Hoseini kazerooni
Professor Bushehr Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
سعیده ساکی انتظامی

Saeedeh Saki Entezami

مدیرداخلی
سعیده ساکی انتظامی

Saeedeh Saki Entezami

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۵