درباره نشریه
ISSN:
2322-4223
eISSN:
2423-5148
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
مدیر مسئول:
دکتر حسین جعفری
سردبیر:
دکتر رسول مرزبان
دبیراجرایی:
مهندس آرزو یوسفی
مدیرداخلی:
شهرام نعیمی
سایت اختصاصی:
jbiocontrol.areo.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/07
مدیر مسئول
دکتر حسین جعفری
دانشیار موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Hossein Jafary
Associate Professor of Iranian Institute of Medical Research
Specialist: Plant Pathology
سردبیر
دکتر رسول مرزبان
دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک آفات کشاورزی
Rasoul Marzban
Associate Professor- Iranian Research Institute of Plant Protection
Specialist: Biological control of agricultural pests
دبیراجرایی
مهندس آرزو یوسفی

Yusefi Arezoo

اعضای تحریریه
دکتر کیوان بهبودی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی
Keyvan Behboodi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Biological control of plant diseases
دکتر حسن عسکری
استاد پژوهش، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
رشته تخصصی: حشره شناسی
Hassan Askary
Research Professor, Iranian Institute of Plant Protection Research
Specialist: Entomology
دکتر عزیز خرازی پاکدل
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک، حشره شناسی کشاورزی
Aziz Kharazi Pakdel
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Biological Control
دکتر حبیب عباسی پورشوشتری
استاد
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Habib Abbasipour Shoushtari
Professor
Shahed University
Specialist: Agricultural Entomology
دکتر علی اصغر طالبی
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک آفات، رده بندی حشرات، تنوع زیستی حشرات
Ali Asghar Talebi
Associate Professor Faculty of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Biological Control of Pests, Systematic of Insects, Biodiversity of Insects
دکتر زهرا تنها معافی
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: ناباروری، نماتد شناسی
Tanha Tanha Maafi
Professor of Plant Protection Research Institute of Iran
Specialist: Nematology
دکتر رضا طلایی حسنلویی
استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک آفات، حشره شناسی کشاورزی
Reza Talaei Hassanlouei
Professor Faculty of Science and Agricultural Engineering
University of Tehran
Specialist: Biological control, Agricultural Entomology
دکتر رسول مرزبان
دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک آفات کشاورزی
Rasoul Marzban
Associate Professor- Iranian Research Institute of Plant Protection
Specialist: Biological control of agricultural pests
دکتر اصغر حیدری
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Asghar Heydari
Professor, Iranian Research Institute of Plant Protection
Specialist: Plant Pathology
دکتر جهانشیر امینی
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی
Jahanshir Amini
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: Plant Pathology
ویراستار انگلیسی
دکتر اصغر حیدری
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Asghar Heydari
Professor, Iranian Research Institute of Plant Protection
Specialist: Plant Pathology
شهرام نعیمی
استادیار
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Shahram Naeimi
Assistant professor
Specialist: Biological control of plant diseases
مدیرداخلی
شهرام نعیمی
استادیار
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Shahram Naeimi
Assistant professor
Specialist: Biological control of plant diseases
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۱