درباره نشریه
ISSN:
2322-4223
eISSN:
2423-5148
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
مدیر مسئول:
شهرام نعیمی
سردبیر:
دکتر حسن عسکری
مدیر اجرایی:
دکتر هانا حاجی الله وردی پور
مدیرداخلی:
مهندس آرزو یوسفی
ویراستار انگلیسی:
دکتر اصغر حیدری
ویراستار انگلیسی:
شهرام نعیمی
صفحه آرا:
مهندس آرزو یوسفی
سایت اختصاصی:
jbiocontrol.areeo.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1403/02/06
مدیر مسئول
شهرام نعیمی
دانشیار بیماری شناسی گیاهی
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی، کنترل بیولوژیک
Shahram Naeimi
Associate Professor, Biological Control Research Department
Specialist: Biological control of plant diseases, Plant pathology
سردبیر
دکتر حسن عسکری
استاد پژوهش، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
رشته تخصصی: حشره شناسی
Hassan Askary
Research Professor, Iranian Institute of Plant Protection Research
Specialist: Entomology
مدیر اجرایی
دکتر هانا حاجی الله وردی پور

اعضای تحریریه
دکتر کیوان بهبودی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی
Keyvan Behboodi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Biological control of plant diseases
دکتر دوستمراد ظفری
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی، قارچ شناسی
Doost Morad Zafari
Associate Professor Faculty of Agriculture
Bu-Ali Sina University
Specialist: Plant Pathology, Mycology
دکتر احمد عاشوری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اکولوژی وکنترل بیولوژیک آفات، زیستشناسی-اکولوژی
Ahmad Ashouri
Professor
University of Tehran
Specialist: Biology-Ecology
دکتر عزیز خرازی پاکدل
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک، حشره شناسی کشاورزی
Aziz Kharazi Pakdel
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Biological Control
دکتر حبیب عباسی پورشوشتری
استاد
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Habib Abbasipour Shoushtari
Professor
Shahed University
Specialist: Agricultural Entomology
دکتر علی اصغر طالبی
دانشیار حشره شناسی کشاورزی، گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک آفات، رده بندی حشرات، تنوع زیستی حشرات
Ali Asghar Talebi
Associate Professor, Departement of Entomology
Tarbiat Modares University
Specialist: Biological Control of Pests, Systematic of Insects, Biodiversity of Insects
دکتر زهرا تنها معافی
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: ناباروری، نماتد شناسی
Tanha Tanha Maafi
Professor of Plant Protection Research Institute of Iran
Specialist: Nematology
دکتر رسول مرزبان
دانشیار کنترل بیولوژیک
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک آفات کشاورزی
Rasoul Marzban
Associate Professor, Biological Control
Specialist: Biological control of agricultural pests
دکتر جهانشیر امینی
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی
Jahanshir Amini
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: Plant Pathology
ویراستار انگلیسی
دکتر اصغر حیدری
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Asghar Heydari
Professor, Iranian Research Institute of Plant Protection
Specialist: Plant Pathology
شهرام نعیمی
دانشیار بیماری شناسی گیاهی
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی، کنترل بیولوژیک
Shahram Naeimi
Associate Professor, Biological Control Research Department
Specialist: Biological control of plant diseases, Plant pathology
مدیرداخلی
مهندس آرزو یوسفی

Yusefi Arezoo

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۵