درباره نشریه
ISSN:
2322-2840
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
سید محمد موسوی خطاط
مدیر مسئول:
دکتر مسعود کریم لو
سردبیر:
دکتر محمد کمالی
مدیر اجرایی:
مریم موسوی خطاط
سایت اختصاصی:
jdisabilstud.org
نشانی:
تهران، خیابان میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید شاه نظری، دانشکدهٔ توانبخشی دانشگاه ایران، گروه مدیریت توانبخشی
تلفن همراه:
09365310081
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/20
صاحب امتیاز
سید محمد موسوی خطاط

مدیر مسئول
دکتر مسعود کریم لو
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Masoud Karimlou
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Biostatistics
سردبیر
دکتر محمد کمالی
استاد دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Mohammad Kamali
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
اعضای تحریریه
دکتر مسعود کریم لو
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Masoud Karimlou
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر سحرناز نجات
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: همه گیرشناسی
Sahar Naz Nejat
Associate Professor School of Public health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر فریدون لایقی
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: فوق تخصص جراحی ترمیمی
Layeghi Fereydoon
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Reconstructive surgery
دکتر بیژن فروغ
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: طب فیزیکی و توانبخشی
Bijan Forough
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Physical medicine and rehabilitation
دکتر غلامرضا جندقی
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آمار زیستی، آمار کسب و کار
Gholamreza Jandaghi
Professor, Public Administration
University of Tehran
Specialist: Biostatistics, Business statistics
دکتر اصغر دادخواه
استاد تمام دانشکده علوم رفتاری، گروه روانشناسی بالینی و مشاوره
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی، توانبخشی روانی، روانشناسی توانبخشی
Asghar Dadkhah
Full Professor, Counseling and clinical psychology
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: clinical psychology, Psychological Rehabilitation
دکتر محمد کمالی
استاد دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Mohammad Kamali
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
مسعود غریب
مسعود غریب

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مدیر اجرایی
مریم موسوی خطاط
مریم موسوی خطاط

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۹۵