درباره نشریه
ISSN:
2322-4029
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
پاییز 90
صاحب امتیاز:
پژوهشکده باقرالعلوم
مدیر مسئول:
دکتر حسین قشقایی
سردبیر:
دکتر محمدجواد رودگر
جانشین سردبیر:
محمدحسین کیانی
مدیرداخلی:
مجید ایزدی
مسئول اشتراک:
مجید ایزدی
تلفن:
025-37831667
دورنگار:
025-37831667
سایت اختصاصی:
www.pmbo.ir
نشانی:
قم، بلوار نیایش، جنب مصلی قدس، پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع)
صندوق پستی:
135-37185
اشتراک:
تلفن:
025-37831667
دورنگار:
025-37831667
پست الکترونیک:
maanavi2009@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/26
مدیر مسئول
دکتر حسین قشقایی
دکتر حسین قشقایی
استادیار
پژوهشکده باقرالعلوم
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Hosein Ghashghaee
Assistant Professor
Specialist: Private law
سردبیر
دکتر محمدجواد رودگر
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: اخلاق و عرفان، الهیات و معارف اسلامی
Mohammad Javad Roodgar
Associate professor Islamic thought and culture
Specialist: Ethics and Spirituality, Theology and Islamic Knowledge
جانشین سردبیر
محمدحسین کیانی
محمدحسین کیانی

Mohammad Hosein Kiani

اعضای تحریریه
دکتر حسن رمضانی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: عرفان
Hassan Ramezani
Assistant Professor of Islamic Culture Science and Culture
Specialist: Mysticism
دکتر علی امینی نژاد
استاد حوزه علمیه قم
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان، فقه و اصول
Ali Amininejad
Professor Qom Seminary
Specialist: Philosophy and mysticism, Jurisprudence and Principles
دکتر سعید رحیمیان
استاد
دانشگاه شیراز
Saeed Rahimian
Professor
University of Shirazu
دکتر محمدجواد رودگر
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: اخلاق و عرفان، الهیات و معارف اسلامی
Mohammad Javad Roodgar
Associate professor Islamic thought and culture
Specialist: Ethics and Spirituality, Theology and Islamic Knowledge
دکتر علی زینتی
دکتر علی زینتی
عضو هیئت علمی
جامعه المصطفی العالمیه
Ali Zinati
Faculty member
Al-Mustafa International University
حجت الاسلام دکتر علی اکبر بابایی
حجت الاسلام دکتر علی اکبر بابایی
دانشیار
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
Ali Akbar Babaee
Associate Professor
Research Institute of Hawzeh and University
دکتر حسین شهسواری
دکتر حسین شهسواری
استاد حوزه علمیه قم
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان
Hosein Shah Savari
Professor of Qom Seminary
Specialist: Philosophy and mysticism
ویراستار انگلیسی
دکتر رحیم دهقان
استادیار دانشکده الهیات و ادیان
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معارف اسلامی
Rahim Dehghan
Assistant Professor Faculty of Theology and Religions
Shahid Beheshti University
Specialist: Islamic teachings
مدیرداخلی
مجید ایزدی
مجید ایزدی

Majid Izadi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۹۷