درباره نشریه
ISSN:
2008-2649
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه هنر
مدیر مسئول:
دکتر کامران افشار مهاجر
سردبیر:
دکتر صمد سامانیان
مدیرداخلی:
عادله محتشم
ویراستار فارسی:
دکتر مصطفی لعل شاطری
تلفن:
021-66728845
دورنگار:
021-66728845
سایت اختصاصی:
vaa.journal.art.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان حافظ، خیابان سرهنگ سخایی، بعد از تقاطع سی تیر، پردیس باغ ملی، دانشگاه هنر تهران، معاونت پژوهشی، دفتر دو فصلنامه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی
صندوق پستی:
655-11155
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/22
مدیر مسئول
دکتر کامران افشار مهاجر
دانشیار دانشکده هنرهای تجسمی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: ارتباط تصویری، پژوهش هنر
Kamran Afshar Mohajer
Associate Professor Faculty of Visual Arts
Tehran University of Art
Specialist: video connection, Art research
سردبیر
دکتر صمد سامانیان
دانشیار دانشکده کاربردی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Samad Samanian
Associate Professor, applied art
Tehran University of Art
Specialist: Art research
اعضای تحریریه
الریش مارزلف
دانشگاه توبینگن ، آلمان
رشته تخصصی: مطالعات اسلامی
Ulrich Marzolph

دکتر ابوالقاسم دادور
استاد دانشکده هنر
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: باستان شناسی اسلامی، پژوهش هنر
Abolghasem Dadvar
Professor art University
University of Alzahra
Specialist: Islamic Archaeology
دکتر اصغر جوانی جونی
دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی
دانشگاه هنر اصفهان
رشته تخصصی: گرافیک
Asghar Javani Jouni
Associate Professor
Isfahan University of Art
Specialist: Graphic
دکتر مهدی حسینی
استاد دانشکده هنرهای تجسمی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: نقاشی
Mehdi Hosseini
Professor Faculty of Visual Arts
Tehran University of Art
Specialist: Painting
دکتر غلامعلی حاتم
استاد دانشکده هنرهای کاربردی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: هنر، پژوهش هنر
Gholam Ali Hatam
Professor School of Applied Arts
Tehran University of Art
Specialist: Art research
دکتر یعقوب آژند
استاد پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هنر و معماری، تاریخ و فرهنگ ایران
Yaghoob Azhand
Professor College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: art and architecture, History and Culture of Iran
دکتر یاسمن خداداده
دانشیار پردیس بین المللی کیش
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هنرهای تجسمی، طراحی صنعتی
Yassaman Khodadadeh
Associate Professor Kish International Campus
University of Tehran
Specialist: Visual Arts, Industrial Design
دکتر محمد خزایی
استاد تمام گروه گرافیک
دانشگاه تربیت مدرس
Mohammad Khazaei
Full Professor, Graphic Design
Tarbiat Modares University
دکتر جلال الدین سلطان کاشفی
دانشیار دانشکده هنرهای تجسمی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: نقاشی
Jalaloddin Soltan Kashefi
Associate Professor Faculty of Visual Arts
Tehran University of Art
Specialist: Painting
دکتر کامران افشار مهاجر
دانشیار دانشکده هنرهای تجسمی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: ارتباط تصویری، پژوهش هنر
Kamran Afshar Mohajer
Associate Professor Faculty of Visual Arts
Tehran University of Art
Specialist: video connection, Art research
دکتر صمد سامانیان
دانشیار دانشکده کاربردی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Samad Samanian
Associate Professor, applied art
Tehran University of Art
Specialist: Art research
ویراستار فارسی
دکتر مصطفی لعل شاطری
دانش آموخته دکتری تاریخ
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تاریخ هنر
Mostafa Lal Shateri
.Ph.D, history
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Art Historian
مدیرداخلی
عادله محتشم

Adele Mohtasham

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۱