درباره نشریه
ISSN:
2008-2649
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه هنر
مدیر مسئول:
دکتر کامران افشار مهاجر
سردبیر:
دکتر محمدتقی آشوری
دستیار سردبیر:
دکتر مهدی کشاورز افشار
مدیر اجرایی:
علی بوذری
تلفن:
021-66728845
دورنگار:
021-66728845
سایت اختصاصی:
vaa.journal.art.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان حافظ، خیابان سرهنگ سخایی، بعد از تقاطع سی تیر، پردیس باغ ملی، دانشگاه هنر تهران، معاونت پژوهشی، دفتر دو فصلنامه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی
صندوق پستی:
655-11155
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/24
مدیر مسئول
دکتر کامران افشار مهاجر
دانشیار دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر
رشته تخصصی: ارتباط تصویری، پژوهش هنر
Kamran Afshar Mohajer
Associate Professor, Faculty of Visual Arts, Tehran University of Art
Specialist: video connection, Art research
دستیار سردبیر
دکتر مهدی کشاورز افشار
استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Mahdi Keshavarzafshar
Assistant Professor, College of Arts and Architecture, Tarbiat Modares University
Specialist: Art research
سردبیر
دکتر محمدتقی آشوری
دانشیار دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Mohammad Taghi Ashuri
Associate Professor, Faculty of Applied Arts, Tehran University of Art
Specialist: Art research
هیات تحریریه
الریش مارزلف
Ulrich Marzolph
دکتر ابوالقاسم دادور
استاد دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: باستان شناسی اسلامی، پژوهش هنر
Abolghasem Dadvar
Professor, art University, University of Alzahra
Specialist: Islamic Archaeology
دکتر اصغر جوانی جونی
دانشیار دانشگاه هنر اصفهان
رشته تخصصی: گرافیک
Asghar Javani Jouni
Associate Professor, Isfahan University of Art
Specialist: Graphic
دکتر مهدی حسینی
استاد دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر
رشته تخصصی: نقاشی
Mehdi Hosseini
Professor, Faculty of Visual Arts, Tehran University of Art
Specialist: Painting
دکتر غلامعلی حاتم
استاد دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر
رشته تخصصی: هن
Gholam Ali Hatam
Professor, School of Applied Arts, Tehran University of Art
Specialist: Art research
دکتر یعقوب آژند
استاد پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هنر و معماری، تاریخ و فرهنگ ایران
Yaghoob Azhand
Professor, College of Fine Arts, University of Tehran
Specialist: art and architecture, History and Culture of Iran
دکتر یاسمن خداداده
دانشیار پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هنرهای تجسمی، طراحی صنعتی
Yasaman Khoda Dadeh
Associate Professor, Kish International Campus, University of Tehran
Specialist: Visual Arts, Industrial Design
دکتر محمد خزایی
استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ارتباط تصویری، گرافیک(هنر اسلامی)
Mohammad Khazaei
Professor, art University, Tarbiat Modares University
Specialist: video connection, Graphics (Islamic Art)
دکتر جلال الدین سلطان کاشفی
دانشیار دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر
رشته تخصصی: نقاشی
Jalaloddin Soltan Kashefi
Associate Professor, Faculty of Visual Arts, Tehran University of Art
Specialist: Painting
دکتر کامران افشار مهاجر
دانشیار دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر
رشته تخصصی: ارتباط تصویری، پژوهش هنر
Kamran Afshar Mohajer
Associate Professor, Faculty of Visual Arts, Tehran University of Art
Specialist: video connection, Art research
دکتر صمد سامانیان
دانشیار دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Samad Samanian
Associate Professor, Faculty of Applied Arts, Tehran University of Art
Specialist: Art research
ویراستارفارسی
مصطفی لعل شاطری
دانشگاه فردوسی مشهد
Mostafa Laal Shateri
Ferdowsi University of Mashhad
مدیر اجرایی
علی بوذری
رشته تخصصی: پژوهش هنر
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۵