درباره نشریه
ISSN:
2008-2649
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه هنر
مدیر مسئول:
دکتر اسماعیل شفیعی
سردبیر:
دکتر سید مصطفی مختاباد
مدیرداخلی:
دکتر غزل اسکندرنژاد
سایت اختصاصی:
dam.journal.art.ac.ir
نشانی:
تهران، هفت تیر، خیابان شهید مفتح جنوبی، ضلع جنوبی ورزشگاه شیرودی، خیابان ورزنده، ساختمان شماره 2 دانشکده سینما تئاتر، دفتر نشریه نامه هنرهای نمایشی و موسیقی
صندوق پستی:
655-11155
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/25
مدیر مسئول
دکتر اسماعیل شفیعی
دانشیار دانشکده سینما و تئاتر
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: تئاتر
Esmaeel Shafiee
Associate Professor Faculty of Cinema and Theater
Tehran University of Art
Specialist: Theater
سردبیر
دکتر سید مصطفی مختاباد
دانشیار دانشکده هنر
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تئاتر، فیلم، ارتباطات
Seyyed Mostafa Mokhtabad
Associate Professor art University
Tarbiat Modares University
Specialist: Theater, film, communication
اعضای تحریریه
دکتر شیرین بزرگمهر
دانشیار دانشکده سینما و تئاتر
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: تئاتر
Shirirn Bozorgmehr
School of Cinema and Theater
Tehran University of Art
Specialist: Theater
دکتر محمدرضا حسنایی
دانشیار دانشکده سینما و تئاتر
دانشگاه هنر
Mohammad Reza Hosnaee
Associate Professor School of Cinema and Theater
Tehran University of Art
دکتر فاطمه حسینی شکیب
استادیار دانشکده سینما و تئاتر
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: مطالعات انیمیشن
Fatemeh Hoseini Shakib
Assistant Professor Faculty of Cinema and Theater
Tehran University of Art
Specialist: Animation Studies
دکتر فرزان سجودی
دانشیار دانشکده ی هنرهای کاربردی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی، زبان شناسی، نشانه شناسی
Farzan Sojoodi
Associate Professor School of Applied Arts
Tehran University of Art
Specialist: Linguistics, semiotics
دکتر محمد شهبا
استادیار دانشکده سینما و تئاتر
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: سینما
Mohammad Shahba
Assistant Professor Faculty of Cinema and Theater
Tehran University of Art
Specialist: the cinema
دکتر احمد ضابطی جهرمی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت و ارتباطات، مدیریت رسانه
Ahmad Zabeti Jahromi
Professor Faculty of Management
Iran Broadcasting University
Specialist: Management and Communication, Media management
ساسان فاطمی
استاد موسیقی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: قوم موسیقی شناسی، موسیقی شناسی
Sasan Fatemi
Professor, Music
University of Tehran
Specialist: Ethnomusicolgoy, Musicolgoy
دکتر شاهین فرهت
استاد دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
Shahin Farhat
Professor School of Performing Arts and Music School of Performing Arts and Music College of Fine Arts
University of Tehran
دکتر سید مصطفی مختاباد
دانشیار دانشکده هنر
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تئاتر، فیلم، ارتباطات
Seyyed Mostafa Mokhtabad
Associate Professor art University
Tarbiat Modares University
Specialist: Theater, film, communication
مدیرداخلی
دکتر غزل اسکندرنژاد
استادیار دانشکده سینما و تئاتر
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: تئاتر
Ghazal Eskandarnajad
Assistant Professor School of Cinema and Theater
Tehran University of Art
Specialist: Theater
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۷