درباره نشریه
ISSN:
2008-2649
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه هنر
مدیر مسئول:
دکتر ناصر برک پور
سردبیر:
دکتر ناصر برک پور
مدیرداخلی:
دکتر مرجان شرفی
ویراستار فارسی:
ابوالفضل توکلی شاندیز
کارشناس:
سارا نیکمرد نمین
تلفن:
021-66728845
دورنگار:
021-66728845
سایت اختصاصی:
aup.journal.art.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان حافظ، خیابان سرهنگ سخایی، شماره 58، مجموعه پردیس با غ ملی، معاونت پژوهشی، دفتر نشریه نامه معماری و شهرسازی، ، کدپستی: 1136813518
صندوق پستی:
655-11155
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/12
مدیر مسئول
دکتر ناصر برک پور
استاد گروه آموزشی شهرسازی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: شهرسازی
Naser Barakpour
Professor Department of Urban Planning
Tehran University of Art
Specialist: Urban
سردبیر
دکتر ناصر برک پور
استاد گروه آموزشی شهرسازی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: شهرسازی
Naser Barakpour
Professor Department of Urban Planning
Tehran University of Art
Specialist: Urban
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا عینی فر
استاد معماری، دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری
Alireza Einifar
Professor, Architecture, Faculty of Architecture, Collage of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Architecture
دکتر ناصر برک پور
استاد گروه آموزشی شهرسازی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: شهرسازی
Naser Barakpour
Professor Department of Urban Planning
Tehran University of Art
Specialist: Urban
دکتر پروین پرتوی
استاد گروه برنامه ریزی شهری
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: شهرسازی
Parvin Partovi
Professor, Department of Urban Planning
Tehran University of Art
Specialist: Urban
دکتر سید حسن تقوایی
دانشیار - دانشگاه شهید بهشتی گروه معماری منظر
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری، معماری منظر
Seyed Hassan Taghvaei
Associate Professor Department of Landscape Architecture
Shahid Beheshti University
Specialist: Landscape architecture, Architecture
دکتر پیروز حناچی
استاد دانشکده معماری
دانشگاه تهران
Pirooz Hanachi
Professor School of Architecture
University of Tehran
دکتر داراب دیبا
استاد پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هنر، معماری و شهرسازی
Darab Diba
Professor College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Art, Architecture and Urban Development
دکتر محمدتقی رضایی حریری
دانشیار دانشکده معماری
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری
Mohammad Taghi Rezaiee Hariri
Associate Professor School of Architecture
University of Tehran
Specialist: Architecture
مجتبی رفیعیان
استاد رشته برنامه ریزی شهری - گروه شهرسازی- دانشکده هنر ومعماری
دانشگاه تربیت مدرس
Mojtaba Rafieian
Professor, Department of urban and regional planning
Tarbiat Modares University
دکتر اسفندیار زبردست
استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای، شهرسازی
Esfandiar Zebardast
Professor College of Urban Planning Fine Arts Campus
University of Tehran
Specialist: Urban Planning, Urban
دکتر ریما فیاض
استاد گروه آموزشی معماری
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: معماری، معماری و انرژی
Rima Fayaz
Associate Professor Department of Architecture
Tehran University of Art
Specialist: Architecture, Architecture and Energy
دکتر کوروش گلکار
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: شهرسازی
Koorosh Golkar
Professor School of Architecture and Urban Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban
دکتر حمید ندیمی
استاد گروه معماری. دانشکدۀ معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری
Hamid Nadimi
Professor, Architecture
Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture
ویراستار فارسی
ابوالفضل توکلی شاندیز

Abolfazl Tavakoli Shandiz

مدیرداخلی
دکتر مرجان شرفی

دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Marjan Sharafi

Iran University of Science and Technology
Specialist: Urban planning
کارشناس
سارا نیکمرد نمین

Sara Nikmard Namin

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۱