درباره نشریه
ISSN:
2345-4466
eISSN:
2423-7000
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر غلامحسین غلامحسین زاده
سردبیر:
حسن ذوالفقاری
مدیر اجرایی:
پریا عباسی
مدیرداخلی:
دکتر نجمه دری
ویراستار فارسی:
لیلا احمدی کمرپشتی
ویراستار انگلیسی:
رضا رضایی
تلفن:
021-88005079
سایت اختصاصی:
cfl.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان شهریور، خیابان سیندخت شمالی، کوچه فتاح الجنان، پلاک 3، طبقه 2، دفتر مجله فرهنگ و ادبیات عامه
صندوق پستی:
45444-14119
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/12
مدیر مسئول
دکتر غلامحسین غلامحسین زاده
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Gholam Hosein Gholamhoseinzadeh
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
حسن ذوالفقاری
استاد تمام گروه زبان و ادبیات دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات پارسی
Hasan Zolfagari
Full Professor, -
Tarbiat Modares University
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا صرفی
رئیس پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، عرفان اسلامی ادبیات عامه ، نقد ادبی
Mohammad Reza Sarfi

دکتر ناصر نیکوبخت
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Naser Nikoubakht
Professor, Department of Persian Language and Literature of Humanities Faculty of Tarbiat Modares University
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian the literature
دکتر جلال الدین رفیع فر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: انسان شناسی فرهنگی، انسان شناسی باستان شناختی و عشایر
Jaleleddin Rafifar
Professor
University of Tehran
Specialist: Cultural anthropology, archaeological anthropology and tribes
دکتر نعمت الله فاضلی
استاد تمام پژوهشکده مطالعات اجتماعی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: انسان شناسی اجتماعی، فلسفه
Nematollah Fazeli
Full Professor, Social Studies
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Social Anthropology, فلسفه
دکتر سید مصطفی مختاباد امرئی
دانشیار دانشکده هنر
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تئاتر، فیلم، ارتباطات
Seyyed Mostafa Mokhtabad
Associate Professor art University
Tarbiat Modares University
Specialist: Theater, film, communication
احمد تمیم داری
استاد تمام زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبائی
Ahmad Tamimdari
Full Professor, Department of percian language and literature
Allameh Tabataba'i University
دکتر محمدجعفر یاحقی
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Mohammad Jafar Ya Haghi
Professor Persian literature group
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature
حسن ذوالفقاری
استاد تمام گروه زبان و ادبیات دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات پارسی
Hasan Zolfagari
Full Professor, -
Tarbiat Modares University
ویراستار فارسی
لیلا احمدی کمرپشتی
لیلا احمدی کمرپشتی

ویراستار انگلیسی
رضا رضایی
رضا رضایی

مدیر اجرایی
پریا عباسی
پریا عباسی

مدیرداخلی
دکتر نجمه دری
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه، آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
Najmeh Dorri
Associate Professor, Persian language
Tarbiat Modares University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۸۷