درباره نشریه
ISSN:
2345-4466
eISSN:
2423-7000
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر غلامحسین غلامحسین زاده
سردبیر:
دکتر حسن ذوالفقاری
مدیر اجرایی:
پریا عباسی
مدیرداخلی:
نجمه دری
تلفن:
021-88005079
سایت اختصاصی:
cfl.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان شهریور، خیابان سیندخت شمالی، کوچه فتاح الجنان، پلاک 3، طبقه 2، دفتر مجله فرهنگ و ادبیات عامه
صندوق پستی:
45444-14119
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/14
مدیر مسئول
دکتر غلامحسین غلامحسین زاده
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Gholam Hosein Gholam Hoseinzadeh
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر حسن ذوالفقاری
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hasan Zolfaghari
Associate Professor, Persian literature group, Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
هیات تحریریه
دکتر محمدرضا صرفی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Reza Sarfi
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر ناصر نیکوبخت
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Naser Nikoo Bakht
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Persian the literature
دکتر جلال الدین رفیع فر
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: انسان شناسی فرهنگی، انسان شناسی باستان شناختی و عشایر
Jaleleddin Rafifar
Professor, University of Tehran
Specialist: Cultural anthropology, archaeological anthropology and tribes
دکتر نعمت الله فاضلی
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: انسان شناسی اجتماعی، فلسفه
Nematollah Fazeli
Assistant Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social Anthropology, فلسفه
دکتر سیدمصطفی مختاباد
استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تئاتر، فیلم، ارتباطات
Seyyed Mostafa Mokhtabad
Professor, art University, Tarbiat Modares University
Specialist: Theater, film, communication
دکتر احمد تمیم داری
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Tamim Dari
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدجعفر یاحقی
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Mohammad Jafar Ya Haghi
Professor, Persian literature group, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر حسن ذوالفقاری
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hasan Zolfaghari
Associate Professor, Persian literature group, Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستارفارسی
لیلا احمدی کمرپشتی
لیلا احمدی کمرپشتی
ویراستار انگلیسی
رضا رضایی
رضا رضایی
مدیر اجرایی
پریا عباسی
پریا عباسی
مدیرداخلی
نجمه دری
نجمه دری
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۰