درباره نشریه
ISSN:
2322-1747
eISSN:
2645-4750
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهار 91
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه بیرجند
مدیر مسئول:
دکتر سیدهمایون فرهنگ فر
سردبیر:
دکتر عباسعلی ناصریان
مدیرداخلی:
دکتر مسلم باشتنی
تلفن:
056-32254041-8
دورنگار:
056-32254041-8
سایت اختصاصی:
jlr.birjand.ac.ir
نشانی:
بیرجند، کیلومتر 5 جاده کرمان، پردیس امیرآباد، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
صندوق پستی:
331-97175
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/04
مدیر مسئول
دکتر سیدهمایون فرهنگ فر
سیدهمایون فرهنگ فر
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
Seyyed Homayon Farhang Far
Professor, School of Agriculture, University of Birjand
Specialist: Genetics and livestock breeding
سردبیر
عباسعلی ناصریان
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه دام، تغذیه نشخوارکنندگان
Abbas Ali Naserian
Professor, School of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Feed livestock, Feeding ruminants
هیات تحریریه
اکبر تقی زاده
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم دامی- تغذیه نشخوارکنندگان
Akbar Taghi Zadeh
Professor, School of Agriculture, University of Tabriz
Specialist: Animal Science - Nutrition Ruminants
دکتر نظر افضلی
نظر افضلی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Nazar Afzali
Professor, School of Agriculture, University of Birjand
Specialist: poultry nutrition
سعید حسنی
دانشیار دانشکده علوم حیوانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Saeed Hassani
Associate Professor, Faculty of Animal Science, Gorgan University
Specialist: Genetics and livestock breeding
محمدحسن فتحی نسری
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه
رشته تخصصی: تغذیه نشخوارکنندگان
Mohammad Hasan Fathinasari
Professor, School of Agriculture, University Of Torbat Heydarieh
Specialist: Nutrition of Ruminants
احمد زارع شحنه
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم دامی، فیزیولوژی دام
Ahmad Zareh Shehneh
Professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Animal Science, Animal physiology
مسعود علی پناه
دانشیار، مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Masood Ali Panah
Associate Professor, Torbat Heydarieh Higher Education Complex,
Specialist: Genetics and livestock breeding
ابوالقاسم گلیان
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Abolghasem Golian
Professor, School of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: poultry nutrition
سیدرضا میرایی آشتیانی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Seyed Reza Miraee Ashtiani
Professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Genetics and livestock breeding
ویراستارفارسی
مهندس حسین نعیمی پور
حسین نعیمی پور
Hosein Naeemi Pour
ویراستار انگلیسی
دکتر سیدهمایون فرهنگ فر
سیدهمایون فرهنگ فر
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
Seyyed Homayon Farhang Far
Professor, School of Agriculture, University of Birjand
Specialist: Genetics and livestock breeding
مدیرداخلی
دکتر مسلم باشتنی
مسلم باشتنی
دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: تغذیه دام
Moslem Bashtani
Associate Professor, School of Agriculture, University of Birjand
Specialist: Feed livestock
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۶