درباره نشریه
ISSN:
2322-1747
eISSN:
2645-4750
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 91
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه بیرجند
مدیر مسئول:
دکتر سیدهمایون فرهنگ فر
سردبیر:
دکتر عباسعلی ناصریان
مدیرداخلی:
دکتر مسلم باشتنی
ویراستار فارسی:
مهندس حسین نعیمی پور
ویراستار انگلیسی:
دکتر سیدهمایون فرهنگ فر
تلفن:
056-32254041-8
دورنگار:
056-32254041-8
سایت اختصاصی:
jlr.birjand.ac.ir
نشانی:
بیرجند، کیلومتر 5 جاده کرمان، پردیس امیرآباد، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
صندوق پستی:
331-97175
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/05
مدیر مسئول
دکتر سیدهمایون فرهنگ فر
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
Seyyed Homayon Farhang Far
Professor School of Agriculture
University of Birjand
Specialist: Genetics and livestock breeding
سردبیر
دکتر عباسعلی ناصریان
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه دام، تغذیه نشخوارکنندگان
Abbas Ali Naserian
Professor School of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Feed livestock, Feeding ruminants
اعضای تحریریه
دکتر اکبر تقی زاده
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم دامی- تغذیه نشخوارکنندگان
Akbar Taghi Zadeh
Professor School of Agriculture
University of Tabriz
Specialist: Animal Science - Nutrition Ruminants
دکتر نظر افضلی
دکتر نظر افضلی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Nazar Afzali
Professor School of Agriculture
University of Birjand
Specialist: poultry nutrition
دکتر سعید حسنی
استاد دانشکده علوم حیوانی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Saeed Hassani
Associate Professor Faculty of Animal Science
Gorgan University
Specialist: Genetics and livestock breeding
دکتر محمد حسن فتحی نسری
استاد تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: تغذیه و پرورش گاو شیری
Mohammad Hassan Fathi Nasri
Professor, Animal Nutrition, Department of Animal Science, University of Mashhad
University of Birjand
دکتر احمد زارع شحنه
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم دامی، فیزیولوژی دام
Ahmad Zareh Shehneh
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Animal Science, Animal physiology
دکتر مسعود علی پناه
دانشیار، مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Masood Alipanah
Associate Professor, Torbat Heydarieh Higher Education Complex
Specialist: Genetics and livestock breeding
ابوالقاسم گلیان
استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Abolghasem Golian
professor
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر سید رضا میرایی آشتیانی
استاد ژنتیک و اصلاح نژاد دام
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Seyed Reza Miraei Ashtiani
Professor, Genetics and Animal Breeding
University of Tehran
Specialist: Genetics and livestock breeding
ویراستار فارسی
مهندس حسین نعیمی پور
مهندس حسین نعیمی پور

Hosein Naeemi Pour

ویراستار انگلیسی
دکتر سیدهمایون فرهنگ فر
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
Seyyed Homayon Farhang Far
Professor School of Agriculture
University of Birjand
Specialist: Genetics and livestock breeding
مدیرداخلی
دکتر مسلم باشتنی
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: تغذیه دام
Moslem Bashtani
Associate Professor School of Agriculture
University of Birjand
Specialist: Feed livestock
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۷