درباره نشریه
ISSN:
2345-6604
eISSN:
2345-6566
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مدیر مسئول:
دکتر محمود شمس شرق
سردبیر:
دکتر بهروز دستار
مدیرداخلی:
دکتر رضا میرشکار
تلفن:
017-32430522
دورنگار:
017-32430522
سایت اختصاصی:
psj.gau.ac.ir
نشانی:
گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، حوزه معاونت پژوهشی و فناوری، دفتر مجلات،
صندوق پستی:
487
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/05
مدیر مسئول
دکتر محمود شمس شرق
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Mahmoud Shams Shargh
Associate Professor
Gorgan University
Specialist: Poultry Nutrition
سردبیر
دکتر بهروز دستار
استاد گروه تغذیه دام و طیور - دانشکده علوم دامی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: تغذیه طیور، پرورش زنبور عسل
Behrouz Dastar
Professor, Department of Animal and Poultry Nutrition
Gorgan University
Specialist: Poultry Nutrition, Honey bee Production
اعضای تحریریه
Paul A. Iji
Professor
Specialist: Poultry Nutrition
دکتر عباس پاکدل
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: پرورش طیور و ژنتیک
Abbas Pakdel
Professor
University of Isfahan
Specialist: Poultry Breeding and Genetics
ابوالقاسم گلیان
استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Abolghasem Golian
professor
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر بهروز دستار
استاد گروه تغذیه دام و طیور - دانشکده علوم دامی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: تغذیه طیور، پرورش زنبور عسل
Behrouz Dastar
Professor, Department of Animal and Poultry Nutrition
Gorgan University
Specialist: Poultry Nutrition, Honey bee Production
دکتر فریبرز خواجعلی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: تغذیه و پرورش طیور، تغذیه طیور
Fariborz Khajali
Professor, Department of Animal Science
Shahrekord University
Specialist: Nutrition and poultry breeding, Poultry Nutrition
Julie Roberts
Associate Professor
Specialist: Poultry Physiology
دکتر محمود شمس شرق
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Mahmoud Shams Shargh
Associate Professor
Gorgan University
Specialist: Poultry Nutrition
Servet Yalcin
Professor
Specialist: Poultry Science
Mohamed Ali Rajion
Professor
Specialist: Animal and Poultry Physiology
Loh Tech Chwen
Associate Professor
Specialist: Poultry Nutrition
دکتر سعید زره داران
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: پرورش طیور و ژنتیک
Saeed Zerehdaran
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Poultry Breeding and Genetics
Robert F. Wideman
Professor
Specialist: Poultry Physiology
مدیرداخلی
دکتر رضا میرشکار
استادیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Reza Mirshekar
Assistant Professor
Gorgan University
Specialist: Poultry Nutrition
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۸