درباره نشریه
ISSN:
2251-7588
eISSN:
2251-7596
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مدیر مسئول:
دکتر احمدرضا عمانی
سردبیر:
دکتر بهمن خسروی پور
مدیر اجرایی:
آزاده نوریوندی
تلفن همراه:
09166079861
تلفن:
061-36235026
دورنگار:
061-36235026
نشانی:
شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، دانشکده‎ی کشاورزی، دفتر فصلنامه‎
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/ijasrt
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/25
مدیر مسئول
دکتر احمدرضا عمانی
دانشیار دانشیار ترویج کشاورزی واحد شوشتر
دانشگاه آزاد شوشتر
Ahmadreza Ommani
Associate Professor, Department
دانشگاه آزاد شوشتر
سردبیر
دکتر بهمن خسروی پور
استاد
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Bahman Khosravipour
Professor
Specialist: Agricultural Promotion and Training
اعضای تحریریه
دکتر محمد چیذری

دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تحصیلات تکمیلی کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی
Mohammad Chizari
Department of Agricultural Extension
Tarbiat Modares University
Specialist: Agricultural Extension Education, Agricultural Promotion and Training
دکتر سیروس سلمان زاده
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی روستایی و ترویج کشاورزی
Sirous Salmanzadeh
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Rural Sociology and Agricultural Promotion
Ahmad S.Al Rimawi
Professor Faculty of Agriculture, University of Jordan
Specialist: Agricultural Extension
Artur Fernando Arede Correia Cristovao

M. Asaduzzaman Sarker

Donald E. Breazeale

Badar Naseem Siddiqui

سید مهدی میردامادی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Mehdi Mirdamadi
Associate Professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Agricultural extension and education
دکتر سید جمال فرج الله حسینی
دانشیار واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Seyyed Jamal Farajollah Hosseini
Associate Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
دکتر احمدرضا عمانی
دانشیار دانشیار ترویج کشاورزی واحد شوشتر
دانشگاه آزاد شوشتر
Ahmadreza Ommani
Associate Professor, Department
دانشگاه آزاد شوشتر
Ahmed Mirghani Abdel Rahman Bereir

مدیر اجرایی
آزاده نوریوندی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۷