درباره نشریه
eISSN:
1735-8787
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد (گروه پژوهشی ریاضی)
مدیر مسئول:
دکتر محمد صال مصلحیان
سردبیر:
دکتر محمد صال مصلحیان
تلفن:
051-38644594
دورنگار:
051-38644594
سایت اختصاصی:
projecteuclid.org/info/euclid.bjma
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/25
مدیر مسئول
محمد صال مصلحیان
استاد
رشته تخصصی: آنالیز تابعی، نظریه عملگرها، جبرخطی
Mohammad Sal Moslehian
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Functional analysis, Operator theory, Algebra
سردبیر
محمد صال مصلحیان
استاد
رشته تخصصی: آنالیز تابعی، نظریه عملگرها، جبرخطی
Mohammad Sal Moslehian
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Functional analysis, Operator theory, Algebra
هیات تحریریه
Sergey Astashkin
Sergey Astashkin
Catalin Badea
Catalin Badea
Joseph A. Ball
Joseph A. Ball
Jose Bonet Solves
Jose Bonet Solves
Luis P. Castro
Luis P. Castro
Raul E. Curto
Raul E. Curto
Jörg Eschmeier
Jörg Eschmeier
Michael Frank
Michael Frank
Masatoshi Fujii
Masatoshi Fujii
Manuel Gonzalez Orti
Manuel Gonzalez Orti
Deguang Han
Deguang Han
Krzysztof Jarosz
Krzysztof Jarosz
Maria Joita
Maria Joita
Il Bong Jung
Il Bong Jung
Fuad Kittaneh
Fuad Kittaneh
David R. Larson
David R. Larson
Christian Le Merdy
Christian Le Merdy
Manuel Maestre
Manuel Maestre
Mieczysław Mastyło
Mieczysław Mastyło
Mikhail Ostrovskii
Mikhail Ostrovskii
Gelu Popescu
Gelu Popescu
Maria Alessandra Ragusa
Maria Alessandra Ragusa
Thomas Schlumprecht
Thomas Schlumprecht
Juan Benigno Seoane Sepúlveda
Juan Benigno Seoane Sepúlveda
Orr Moshe Shalit
Orr Moshe Shalit
Jan Stochel
Jan Stochel
Toshiyuki Sugawa
Toshiyuki Sugawa
Fedor Sukochev
Fedor Sukochev
Jari Taskinen
Jari Taskinen
Jan van Neerven
Jan van Neerven
Armando R. Villena
Armando R. Villena
Dirk Werner
Dirk Werner
Ngai Ching Wong
Ngai Ching Wong
Ti Jun Xiao
Ti Jun Xiao
Quanhua Xu
Quanhua Xu
Dachun Yang
Dachun Yang
Dilian Yang
Dilian Yang
Fuzhen Zhang
Fuzhen Zhang
Yong Zhang
Yong Zhang
Dechao Zheng
Dechao Zheng