درباره نشریه
ISSN:
2322-5394
eISSN:
2676-3354
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مدیر مسئول:
دکتر حمید طاهری
سردبیر:
دکتر امیررضا وکیلی فرد
مدیر اجرایی:
زهرا اکبرشاهی
مدیرداخلی:
دکتر لیلا گل پور
مسئول اشتراک:
زهرا اکبرشاهی
تلفن:
028-33902228
دورنگار:
028-33902228
سایت اختصاصی:
jtpsol.journals.ikiu.ac.ir
نشانی:
قزوین، بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، مرکز آموزش زبان فارسی، دفتر پژوهشنامه آموزش زبان فارسی، ، کدپستی: 3414916818
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/22
مدیر مسئول
دکتر حمید طاهری

سردبیر
دکتر امیررضا وکیلی فرد
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: آموزشکاوی زبان دوم
Amir Reza Vakili Fard
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Second language learning
اعضای تحریریه
دکتر سید محمد دبیرمقدم
استاد دانشکده زبانهای فارسی و خارجی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبانشناسی
Seyyed Mohammad Dabir Moghaddam
Professor Faculty of Farsi and Foreign Languages
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics
دکتر روح الله رحمتیان
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم زبان-آموزش زبان
Roohollah Rahmatian
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Language Sciences - Language Teaching
دکتر حسن شمس اسفندآباد
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روان شناسی
hassan shams sfand Abad

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Psychology
دکتر کوروش صفوی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبانشناسی
kurosh Safavi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics
دکتر سید محمدضیا حسینی
دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Seyyed Mohammad ZiaHosseini
Associate Professor Faculty of Literature and foreign languages
University of Tehran
Specialist: English Language Teaching
دکتر یحیی مدرسی تهرانی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: دکتری تخصصی زبان شناسی، زبانشناسی اجتماعی
Yahya Modarressi Tehrani
Professor of Humanities and Cultural Studies Institute Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Social Linguistics
دکتر مهین ناز میردهقان
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبانشناسی همگانی
Mahin Naz Mir Dehghan
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Public Linguistics
دکتر امیررضا وکیلی فرد
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: آموزشکاوی زبان دوم
Amir Reza Vakili Fard
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Second language learning
دکتر لطف الله یارمحمدی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان شناسی
Lotfollah Yar Mohammadi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Linguistics
مدیر اجرایی
زهرا اکبرشاهی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Zahra Akbar Shahi

Imam Khomeini International University
مدیرداخلی
دکتر لیلا گل پور
استادیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی
Leila Golpour
Assistant Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Universal linguistics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۱