درباره نشریه
ISSN:
2322-4118
eISSN:
2645-548X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر مصطفی طالشی
سردبیر:
دکتر مصطفی طالشی
سایت اختصاصی:
psp.journals.pnu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه صدر، خیابان دیباجی شمالی، خیابان محمود نوریان، کوچه شهناز، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، دفتر فصلنامه
تلفن همراه:
09128177477
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/23
مدیر مسئول
مصطفی طالشی
دانشیار
رشته تخصصی: جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی
Mostafa Taleshi
Associate Professor, Payame Noor University
Specialist: Geography Rural Planning
سردبیر
مصطفی طالشی
دانشیار
رشته تخصصی: جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی
Mostafa Taleshi
Associate Professor, Payame Noor University
Specialist: Geography Rural Planning
هیات تحریریه
حسن افراخته
استاد دانشکده علوم
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Hasan Afrakhteh
Professor, College of Science, Kharazmi University
Specialist: Geography and Rural Planning
مسعود تقوایی
استاد
رشته تخصصی: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، برنامه ریزی شهری
Masoud Taghvaie
Professor, University of Isfahan
Specialist: Geography and Urban Planning
زهرا بیگم حجازی زاده
استاد
رشته تخصصی: اقلیم شناسی، جغرافیای سیاسی
Zahra Beygom Hejazizadeh
Professor, Kharazmi University
Specialist: political geography
مجید جاوری
استادیار
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Majid Javari
Assistant Professor, University of Tehran
Specialist: Climatology
محمدرضا رضوانی
استاد دانشکده جغرافیا
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Mohammad Reza Rezvani
Professor, Faculty of Geography, University of Tehran
Specialist: Geography and Tourism Planning
عباس سعیدی
استاد دانشکده علوم زمین
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی ناحیه ای، جغرافیای روستایی
Abbas Saeidi
Professor, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University
Specialist: Geography and Regional Planning, Rural geography
حمید شایان
استاد
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Hamid Shayan
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: human geography, Geography & Rural Planning
اسماعیل علی اکبری
استاد
رشته تخصصی: جغرافیای شهری
Esmaeil Aliakbari
Payame Noor University
Specialist: Urban Geography
عبدالحمید نظری
دانشیار
رشته تخصصی: جغرافیا انسانی گرایش برنامه ریزی روستایی
Abdolhamid Nazari
Payame Noor University
Specialist: Human Geography Rural Planning Tendency
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۷