درباره نشریه
ISSN:
2251-9610
eISSN:
2676-346X
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1391
صاحب امتیاز:
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
صاحب امتیاز:
انجمن بیوتکنولوژی ایران
مدیر مسئول:
دکتر رحیم حداد
سردبیر:
دکتر جعفر احمدی
کارشناس:
الهام فارسی
تلفن:
028-33901442
سایت اختصاصی:
ijgpb.journals.ikiu.ac.ir
نشانی:
قزوین، انتهای بلوار دانشگاه، روبروی صدا و سیما، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، دانشکده فنی و مهندسی، ، کدپستی: 3414916818
تاریخ به‌روزآوری: 1399/12/05
مدیر مسئول
دکتر رحیم حداد
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: اصلاح نباتات_بیولوژی مولکولی گیاهی
Rahim Haddad
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Plant Breeding_Molecular Biology
سردبیر
دکتر جعفر احمدی
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: زراعت، اصلاح نباتات_ژنتیک و به نژادی
Jafar Ahmadi
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: agricultur, Genetic and racial breeding
اعضای تحریریه
دکتر سید امیر موسوی
دانشیار، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Seyyed Amir Moosavi
Associate Professor, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Plant Biotechnology
دکتر مهران عنایتی شریعت پناهی
دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
رشته تخصصی: اصلاح نباتات_ژنتیک (بیوتکنولوژی)
Mehran Enayati Shariatpanahi
Associate Professor, Iranian Institute of Agricultural Biotechnology
Specialist: Plant Breeding_Genetics (Biotechnology)
دکتر مختار جلالی جوارانی
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اصلاح نباتات (ژنتیک گیاهی)، بیوتکنولوژی کشاورزی
Mokhtar Jalali Javarani
Associate Professor School of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Plant Breeding (Plant Genetics), Agricultural Biotechnology
دکتر غلامرضا صالحی جوزانی
استاد موسسه تحقیقات کشاورزی بیوتکنولوژی بخش بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی میکروبی
Gholam Reza Salehi Jouzani
Professor of Biotechnology Agricultural Research Institute Microbial Biotechnology and Biosafety Department
Specialist: Microbial Biotechnology
دکتر علی هاتف سلمانیان

رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Ali Hatef Salmaniyan

Specialist: Plant Biotechnology
دکتر رضا درویش زاده
استاد گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Reza Darvishzadeh
Professor, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture and Natural Resources
University of Urmia
Specialist: Plant Biotechnology
P Gallego

محمدرضا حاجی رضایی

دکتر جعفر احمدی
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: زراعت، اصلاح نباتات_ژنتیک و به نژادی
Jafar Ahmadi
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: agricultur, Genetic and racial breeding
دکتر رحیم حداد
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: اصلاح نباتات_بیولوژی مولکولی گیاهی
Rahim Haddad
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Plant Breeding_Molecular Biology
دکتر قاسمعلی گروسی
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی گیاهی
Ghasem Ali Garoosi
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Plant Molecular Genetics
دکتر رامین حسینی
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: ژنتیک گیاهی_ژنتیک مولکولی گیاهی
Ramin Hosseini
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Plant Genetics - Plant Molecular Genetics
کارشناس
الهام فارسی
کارشناسی ارشد
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Elham Farsi
Masters
Imam Khomeini International University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۳