درباره نشریه
ISSN:
2345-2269
eISSN:
2345-4180
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه بوعلی سینا
مدیر مسئول:
دکتر جواد بهنامیان
سردبیر:
دکتر پرویز فتاحی
کارشناس:
وحیده میرزاابراهیمی
تلفن:
081-38380698
سایت اختصاصی:
ier.basu.ac.ir
نشانی:
همدان، دانشگاه بوعلی سینا، مرکز نشر دانشگاه، دفتر نشریه پژوهش های مهندسی صنایع در سیستمهای تولید
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/15
مدیر مسئول
دکتر جواد بهنامیان
دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Javad Behnamian
Associate Professor, Bu-Ali Sina University
Specialist: industrial engineering
کارشناس
وحیده میرزاابراهیمی
کارشناس
رشته تخصصی: کامپیوتر - نرم افزار
Vahideh Mirzaebrahim
Expert,
Specialist: Computer - Software
سردبیر
دکتر پرویز فتاحی
استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Parviz Fattahi
Professor, College of Industrial Engineering, University of Alzahra
Specialist: Industrial Engineering
هیات تحریریه
دکتر جواد بهنامیان
دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Javad Behnamian
Associate Professor, Bu-Ali Sina University
Specialist: industrial engineering
دکتر محمدرضا اکبری جوکار
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، مدیریت زنجیره عرضه ، لجستیک ، برنامه ریزی و طراحی تسهیلات
Mohammad Reza Akbari Jokar
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Industrial Engineering, Supply chain management, logistics, planning and designing facilities
دکتر مجید امین نیری
دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، آمار
Majid Amin Nayeri
Associate Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Industrial Engineering, Statistics
دکتر محمدصالح اولیا
استاد دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، مهندسی صنایع، مهندسی کیفیت
Mohammad Saleh Owlia
Professor, University of Yazd
Specialist: industrial engineering, Engineering, Quality Engineering
دکتر مهدی بشیری
استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: طراحی زنجیره تامین و بهینه سازی چند پاسخی، مهندسی صنایع
Mehdi Bashiri
Professor, Faculty of Engineering, Shahed University
Specialist: Supply chain design and multi-response optimization, industrial engineering
دکتر رضا توکلی مقدم
استاد School of Industrial Engineering دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، طراحی سیستم های صنعتی و الگوریتم های فراابتکاری
Reza Tavakkoli Moghaddam
Professor, School of Industrial Engineering, University of Tehran
Specialist: Industrial Engineering, Design of industrial systems and interoperability algorithms
دکتر فریبرز جولایی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی تولید و عملیات
Fraiborz Jolai
Professor, University of Tehran
Specialist: Production engineering and operations
دکتر امیرسامان خیرخواه
دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، برنامه ریزی تولید
Amir Saman Kheir Khah
Associate Professor, Bu-Ali Sina University
Specialist: Industrial Engineering, Production Planning
دکتر محمد سعیدی مهرآباد
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
Mohammad Saeedi Mehr Abad
Professor, Iran University of Science and Technology
دکتر پرویز فتاحی
استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Parviz Fattahi
Professor, College of Industrial Engineering, University of Alzahra
Specialist: Industrial Engineering
دکتر فرامرز فرشته صنیعی
استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک - ساخت
Faramarz Fereshteh saniee
Professor, Department of Mechanical Engineering, Bu-Ali Sina University
Specialist: Mechanical Engineering - Construction
دکتر احمد ماکویی
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، طرح تولید، تحقیق در عملیات
Ahmad Makui
Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Industrial Engineering, Production Planning, Operations Research
دکتر قاسم مصلحی
استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Ghasem Moslehi
Professor, Faculty of Industrial Engineering, Isfahan University of Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر سیدمحمد معطرحسینی
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyed Mohammad Moattar Hosseini
Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Industrial Engineering
دکتر عیسی نخعی کمال آبادی
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Isa Nakhai Kamal Abadi
Professor, Faculty of Engineering, University of Kurdistan
Specialist: industrial engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۴