درباره نشریه
ISSN:
2345-2269
eISSN:
2345-4180
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بوعلی سینا
مدیر مسئول:
دکتر جواد بهنامیان
سردبیر:
دکتر پرویز فتاحی
دبیر تحریریه:
دکتر جواد بهنامیان
مدیر اجرایی:
دکتر نفیسه سلیمانی
کارشناس:
خلیل الله بیک محمدی
تلفن:
081-38380698
سایت اختصاصی:
ier.basu.ac.ir
نشانی:
همدان، دانشگاه بوعلی سینا، مرکز نشر دانشگاه، دفتر نشریه پژوهش های مهندسی صنایع در سیستمهای تولید
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/04
مدیر مسئول
دکتر جواد بهنامیان
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Javad Behnamian
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: industrial engineering
سردبیر
دکتر پرویز فتاحی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Parviz Fattahi
Professor College of Industrial Engineering
University of Alzahra
Specialist: Industrial Engineering
دبیر تحریریه
دکتر جواد بهنامیان
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Javad Behnamian
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: industrial engineering
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا اکبری جوکار
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، مدیریت زنجیره عرضه ، لجستیک ، برنامه ریزی و طراحی تسهیلات
Mohammad Reza Akbari Jokar
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Industrial Engineering, Supply chain management, logistics, planning and designing facilities
دکتر مجید امین نیری
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، آمار
Majid Amin Nayeri
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Industrial Engineering, Statistics
دکتر محمدصالح اولیاء
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Mohammad Saleh Owlia
Professor, Department of Industrial Engineering
University of Yazd
Specialist: Industrial Engineering
دکتر مهدی بشیری
استاد دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: طراحی زنجیره تامین و بهینه سازی چند پاسخی، مهندسی صنایع
Mehdi Bashiri
Professor Faculty of Engineering
Shahed University
Specialist: Supply chain design and multi-response optimization, industrial engineering
دکتر رضا توکلی مقدم
استاد School of Industrial Engineering
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، طراحی سیستم های صنعتی و الگوریتم های فراابتکاری
Reza Tavakkoli Moghaddam
Professor School of Industrial Engineering
University of Tehran
Specialist: Industrial Engineering, Design of industrial systems and interoperability algorithms
دکتر فریبرز جولایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی تولید و عملیات
Fraiborz Jolai
Professor
University of Tehran
Specialist: Production engineering and operations
دکتر محمد سعیدی مهرآباد
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
Mohammad Saeedi Mehr Abad
Professor
Iran University of Science and Technology
دکتر فرامرز فرشته صنیعی
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک - ساخت
Faramarz Fereshteh saniee
Professor Department of Mechanical Engineering
Bu-Ali Sina University
Specialist: Mechanical Engineering - Construction
دکتر احمد ماکویی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، طرح تولید، تحقیق در عملیات
Ahmad Makui
Professor, school of industrial engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Industrial Engineering, Production Planning, Operations Research
دکتر قاسم مصلحی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Ghasem Moslehi
Professor Faculty of Industrial Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر عیسی نخعی کمال آبادی
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Isa Nakhai Kamal Abadi
Professor Faculty of Engineering
University of Kurdistan
Specialist: industrial engineering
مدیر اجرایی
دکتر نفیسه سلیمانی
استادیار
دانشگاه بوعلی سینا
Nafiseh Soleymani
Assistant Professor
Bu-Ali Sina University
کارشناس
خلیل الله بیک محمدی
مدیر دفتر پژوهش و آموزش حوزه هنری استان همدان
رشته تخصصی: باستان شناسی
Khalilollah Beik Mohammadi
Director of the Research and Education Department of Hamedan Province
Specialist: Archeology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۴