درباره نشریه
ISSN:
2277-9531
eISSN:
2277-9531
دوره انتشار:
ماهنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا یوسفی
سردبیر:
دکتر علیرضا یوسفی
نشانی:
اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خیابان هزارجریب، ساختمان شماره 4 ستاد مرکزی دانشگاه، معاونت پژوهشی، دفتر مجله
سایت اختصاصی:
jehp.mui.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/26
مدیر مسئول
دکتر علیرضا یوسفی
استاد مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Ali Reza Yousefy
Professor Medical Education Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر علیرضا یوسفی
استاد مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Ali Reza Yousefy
Professor Medical Education Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر غلامرضا قاسمی
استاد مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مددکاری اجتماعی
Gholam Reza Ghasemi
Professor Medical Education Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Social Work
دکتر اسماعیل لاهر
دکتر اسماعیل لاهر

Ismail Laher

Italo Masiello
Italo Masiello

Mats Brommels
Mats Brommels

Ahmed Hassan Fahal
Professor
Nabil Zary
Nabil Zary

Zubair Amin
Zubair Amin

Ranga Chari
Ranga Chari

Rolf Wahlström
Rolf Wahlström

Drew Gaffney
Drew Gaffney

Richard MacIntyre
Richard MacIntyre
Samuel Merritt University, Sacramento Regional Center, California, USA
دکتر محسن بازرگان
استاد
رشته تخصصی: پزشکی خانواده
Mohsen Bazargan
Professor Charles R. Drew University of Medicine & Science, USA
Specialist: Medical Sociologist
دکتر فاطمه ربیعی خان
دکتر فاطمه ربیعی خان

Fatemeh Rabiee Khan
Birmingham City University, Birmingham, UK
دکتر مسیح صبوری
دکتر مسیح صبوری
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Masih Saboori
Professor medical School
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر داوود شجاعی زاده
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش و ارتقاء سلامت
Davood Shojaeezadeh
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Education and health promotion
فضل الله غفرانی پور
استاد تمام آموزش بهداشت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، پرستاری بهداشت جامعه
Fazlollah Ghofranipour
Full Professor, Health Education
Tarbiat Modares University
Specialist: Health Education and health promotion, Community health nursing
دکتر محمدحسین تقدیسی
دکتر محمدحسین تقدیسی

دکتر علی رمضان خانی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Ali Ramezankhani
Professor Faculty of Health
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر احمد اسماعیل زاده
استاد دانشکده تغذیه و علوم غذایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دکترای تخصصی تغذیه
Ahmad Esmaillzadeh
Professor Faculty of Nutrition and Food Science
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر محمدحسین باقیانی مقدم
استاد گروه خدمات بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Hossein Baghiani Moghadam
Professor Department of Health Services
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر لیلا آزادبخت
استاد دانشکده علوم تغذیه و رژیم غذایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: تغذیه
Leila Azadbakht
Professor School of Nutritional Sciences and Dietetics
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر محمدحسین کاوه
دانشیار گروه آموزش بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Hossein Kaveh
Associate Professor Department of Health Education
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
Ashish Aggarwal
Ashish Aggarwal

Masood Jawaid
Masood Jawaid

Saurabh Rambiharlal Shrivastava
Saurabh Rambiharlal Shrivastava

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۲۴