درباره نشریه
ISSN:
2345-3583
eISSN:
2476-6232
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 1391
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی
مدیر مسئول:
حسنعلی موذن زادگان
سردبیر:
دکتر محمدرضا پاسبان
مدیرداخلی:
سهیلا صابری
ویراستار فارسی:
محمد متین پارسا
ویراستار انگلیسی:
ارغوان عمرانی پور
تلفن:
021-44737615
دورنگار:
021-44737615
سایت اختصاصی:
jplr.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ، کدپستی: 1489684511
صندوق پستی:
14155-8477
اشتراک:
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/13
مدیر مسئول
حسنعلی موذن زادگان
دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه علامه طباطبائی
Hasanali Moazenzadegan
Associate Professor, criminal law and criminology
Allameh Tabataba'i University
سردبیر
دکتر محمدرضا پاسبان
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق تجارت، حقوق خصوصی
Mohammad Reza Pasban
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Business Law, Private law
اعضای تحریریه
دکتر حسن بادینی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Hassan Badini
Associate Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Private law
دکتر خیرالله هرمزی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Kheyrollah Hormozi
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Private Law
دکتر محمدباقر پارساپور
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق قضایی
Mohammad Bagher Parsapour
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Private law, Judicial rights
دکتر منصور جباری
استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق حمل و نقل هوایی
Mansour Jabbari
Full Professor, Allameh Tabataba i University
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Public International Law, International Air Law
میرقاسم جعفرزاده
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
MirGhasem Jafarzadeh
Associate Professor Faculty of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Private Law
دکتر رضا سکوتی نسیمی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Reza Sokuti Nasimi
Professor
University of Tabriz
Specialist: Private law
دکتر ابراهیم شعاریان
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ebrahim Shoarian
Professor
University of Tabriz
Specialist: Private law
ابراهیم عبدی پورفرد
گروه حقوق خصوصی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ebrahim Abdipour Fard

University of Qom
Specialist: Private law
دکتر محمدحسن صادقی مقدم
استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Hasan Sadeghi Mogaddam
Professor, Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Private law
دکتر حمیدرضا علومی یزدی
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق تجارت بین الملل
Hamidreza Oloumi Yazdi

Allameh Tabataba'i University
Specialist: international Business law
ویراستار فارسی
محمد متین پارسا
دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرمشناسی
Mohammad Matin Parsa
.Ph.D, Criminal Law and Criminology
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Criminal Law and Criminology
ویراستار انگلیسی
ارغوان عمرانی پور

مدیرداخلی
سهیلا صابری
سهیلا صابری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۹