درباره نشریه
ISSN:
2345-3583
eISSN:
2476-6232
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهار 1391
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول:
دکتر حسنعلی موذن زادگان
سردبیر:
دکتر محمدرضا پاسبان
مدیرداخلی:
عبدالرسول هاشمی
تلفن:
021-44737615
دورنگار:
021-44737615
سایت اختصاصی:
jplr.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ، کدپستی: 1489684511
صندوق پستی:
14155-8477
اشتراک:
پست الکترونیک:
soheilasaberi95@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/22
مدیر مسئول
دکتر حسنعلی موذن زادگان
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناس
Hasan Ali Moazenzadegan
Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Criminal Law and Criminology
سردبیر
دکتر محمدرضا پاسبان
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق تجارت، حقوق خصوصی
Mohammad Reza Pasban
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Business Law, Private law
هیات تحریریه
دکتر گودرز افتخارجهرمی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Goodarz Eftekharjahromi
Professor, Faculty of Law and Political Science, Shahid Beheshti University
Specialist: Private law
دکتر محمود باقری
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق مالی و اقتصادی
Mahmoud bagheri
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Financial and economic rights
دکتر حمید بهرامی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Hamid Bahrami
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Private law
دکتر محمدحسن صادقی مقدم
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Hasan Sadeghi Mogaddam
Professor, University of Tehran
Specialist: Private law
دکتر حمیدرضا علومی یزدی
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق تجارت بین الملل
Hamidreza Oloumi Yazdi
Allameh Tabataba'i University
Specialist: international Business law
دکتر محمدرضا پاسبان
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق تجارت، حقوق خصوصی
Mohammad Reza Pasban
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Business Law, Private law
دکتر کوروش کاویانی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Koorosh kaviani
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Private law
دکتر حسنعلی موذن زادگان
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناس
Hasan Ali Moazenzadegan
Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Criminal Law and Criminology
مدیرداخلی
عبدالرسول هاشمی
عبدالرسول هاشمی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۸