درباره نشریه
ISSN:
2345-3575
eISSN:
2476-6224
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهار 1391
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول:
دکتر حسنعلی موذن زادگان
سردبیر:
دکتر حسین غلامی
مدیرداخلی:
سهیلا صابری
تلفن:
021-44737615
دورنگار:
021-44737615
سایت اختصاصی:
jclr.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ، کدپستی: 1489684511
صندوق پستی:
14155-8477
اشتراک:
پست الکترونیک:
soheilasaberi95@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/18
مدیر مسئول
دکتر حسنعلی موذن زادگان
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناس
Hasan Ali Moazenzadegan
Associate Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Criminal Law and Criminology
سردبیر
دکتر حسین غلامی
دانشیار حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Hossein Gholami Doon
Associate Professor Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Criminal Law and Criminology
اعضای تحریریه
دکتر محمدعلی اردبیلی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Ali Ardebili
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر محمدعلی بابایی
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohamad Ali Babaei
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر بهزاد رضوی فرد
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Behzad Razavi Fard
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر عباس زراعت
استاد
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی، فقه و مبانی حقوق اسلامی
Abbas Zeraat
Professor
University of Kashan
Specialist: Criminal Law and Criminology, Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر حسین غلامی
دانشیار حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Hossein Gholami Doon
Associate Professor Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر حسن مرادی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Hassan moradi
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر حسنعلی موذن زادگان
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناس
Hasan Ali Moazenzadegan
Associate Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر حسین میرمحمدصادقی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق قراردادها
Hossein Mirmohammad Sadeghi
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology, Contractual rights
ویراستارفارسی
نبی الله غلامی

Nabiollah Gholami

ویراستار انگلیسی
سید بهمن خدادادی
سید بهمن خدادادی

مدیرداخلی
سهیلا صابری
سهیلا صابری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۷