درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشکده علوم و فنون هوایی شهید ستاری (دانشکده مدیریت)
مدیر مسئول:
دکتر حسن محجوب
سردبیر:
دکتر فرج الله ره نورد آهن
جانشین سردبیر:
دکتر مهدی خیراندیش
مدیر اجرایی:
دکتر ناصر عسگری
مدیرداخلی:
دکتر محسن زراعتی
مدیرداخلی:
دکتر عبدالرضا میری
کارشناس:
سعید زارعی
مسئول اشتراک:
بابایی
تلفن:
021-64032168
سایت اختصاصی:
www.jhrs.ir
نشانی:
تهران، میدان آزادی، مهرآباد جنوبی، خیابان دانشگاه هوایی شهید ستاری، ، کدپستی: 1384663113
اشتراک:
تلفن:
021-64032168
پست الکترونیک:
mgt.hr.air.uni@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/06
مدیر مسئول
دکتر حسن محجوب
استادیار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
رشته تخصصی: آموزش عالی
Hasan Mahjoob
Assistant Professor, Shahid Sattari University of Aeronautical Engineering
Specialist: Higher Education
جانشین سردبیر
دکتر مهدی خیراندیش
دانشیار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
رشته تخصصی: مدیریت
Mehdi Kheir Andish
Associate Professor, Shahid Sattari University of Aeronautical Engineering
Specialist: Management
سردبیر
دکتر فرج الله ره نورد آهن
استاد
رشته تخصصی: مدیریت
Farajollah Rah Navard Ahan
Professor,
Specialist: Management
هیات تحریریه
دکتر جمشید صالحی صدقیانی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: پژوهش عملیاتی، مدیریت، اقتصاد کاربرد در ریاضی
Jamshid Salehi Sadaghyani
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management, Economics; Applications in Mathematics
دکتر فتاح شریف زاده
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Fattah Sharifzadeh
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: governmental managemen
دکتر حمیدرضا حسن زاده
دانشیار دانشگاه تهران
Hamid Reza Hasan Zadeh
Associate Professor, University of Tehran
دکتر مهدی خیراندیش
دانشیار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
رشته تخصصی: مدیریت
Mehdi Kheir Andish
Associate Professor, Shahid Sattari University of Aeronautical Engineering
Specialist: Management
دکتر فرج الله ره نورد آهن
استاد
رشته تخصصی: مدیریت
Farajollah Rah Navard Ahan
Professor,
Specialist: Management
دکتر علی ستاری خواه
استادیار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی
Ali Sattari Khah
Assistant Professor, Shahid Sattari University of Aeronautical Engineering
Specialist: Strategic Management
دکتر ناصر شهلایی
دانشیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی دفاعی
Naser Shahlaee
Associate professor of command and staff of AJA,
Specialist: Strategic Defense Management
دکتر ناصر عباس زاده
دانشیار دانشگاه افسری امام علی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Naser Abbaszadeh
Associate Professor,
Specialist: Education Management
دکتر عبدالرضا میری
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Abdol Reza Miri
Assistant Professor, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Business Management
ویراستار انگلیسی
علی اصغر قاسمی
علی اصغر قاسمی
مدرس دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Ali Asghar Ghasemi
lecturer, Shahid Sattari University of Aeronautical Engineering
Specialist: English language
مدیر اجرایی
دکتر ناصر عسگری
استادیار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
رشته تخصصی: مدیریت
Naser Asgari
Assistant Professor, Shahid Sattari University of Aeronautical Engineering
Specialist: Management
مدیرداخلی
دکتر محسن زراعتی
دانشکده مدیریت
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Mohsen Zeraati
Faculty of Management,
Specialist: Education Management
دکتر عبدالرضا میری
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Abdol Reza Miri
Assistant Professor, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Business Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۸