درباره نشریه
ISSN:
2322-553X
eISSN:
2322-4797
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مدیر مسئول:
دکتر احمدعلی عنایتی
سردبیر:
دکتر مریم خزایی پول
معاون سردبیر:
دکتر محمدعلی ززولی
مدیر اجرایی:
فریده رستمی
مدیرداخلی:
دکتر محمود موسی زاده
ویراستار انگلیسی:
دکتر رضا واثقی
تلفن:
011-33543638
دورنگار:
011-33543638
سایت اختصاصی:
jhs.mazums.ac.ir
نشانی:
ساری، کیلومتر 18 جاده خزرآباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) ، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
صندوق پستی:
1553-48175
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/28
مدیر مسئول
دکتر احمدعلی عنایتی
استاد دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم سلامت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: حشره شناسی پزشکی
Ahmad Ali Enayati
Professor School of Public Health & Health Sciences Research Centre
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Insecticides
سردبیر
دکتر مریم خزایی پول
دانشیار آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت-گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت -دانشکده بهداشت-
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: آموزش بهداشت وارتقاء سلامت
Maryam Khazaee Pool
Associate Professor, Department of Public Health, School of Health, Mazandaran Unversity of Medical Sciences, Sari, Iran
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
معاون سردبیر
دکتر محمدعلی ززولی
استاد بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohmmad Ali Zazouli
Professor, Department of Environmental Health Engineering
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
اعضای تحریریه
Toshiro Takezaki
Toshiro Takezaki
Professor
دکتر محسن اعرابی
استادیار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mohsen Aarabi
Assistant Professor Health Sciences Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر محمد خادملو
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Mohammad Khademloo
Associate Professor Faculty of Medicine
Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر جمشید یزدانی چراتی
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: آمار زیستی
Jamshid Yazdani Cherati
Associate Professor School of Health
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
Heru Susanto
Professor Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Diponegoro, Indonesia
دکتر سید جلال حسینی مهر
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: پرتونگاری
Seyed Jalal Hosseinimehr
Professor of Radiopharmacy Faculty of Pharmacy
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Radiopharmacy
دکتر احمدعلی عنایتی
استاد دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم سلامت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: حشره شناسی پزشکی
Ahmad Ali Enayati
Professor School of Public Health & Health Sciences Research Centre
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Insecticides
دکتر قاسم عابدی
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت عمومی
Ghasem Abedi
Associate Professor School of Health
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: general Hygiene
دکتر محمدعلی ززولی
استاد بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohmmad Ali Zazouli
Professor, Department of Environmental Health Engineering
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر محمود موسی زاده
استادیار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Mahmood Moosazadeh
Associate Professor Health Sciences Research Centre
Mazandaran University of Medical Sciences
Heru Susanto
Professor Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Diponegoro, Indonesia
AhmadAhmad Bader Albadarin

Specialist: Chemical and Environmental Sciences
Mohd Rafatullah

Specialist: Analytical and Environmental Chemistry
Rajeev Kumar
Assistant Professor
دکتر سید حسام سیدین
استادیار دانشکده مدیریت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت بهداشت و تحقیقات اقتصاد
Seyyed Hesam Seyedin
Assistant Professor School of Health Management
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Management and Economics Research
دکتر رضاعلی محمدپور
استاد آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: آمار زیستی
Reza Ali Mohammadpour
Professor, Department of Biostatistics, Faculty of Health
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر مهدی احمدی مقدم
استاد
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mehdi Ahmadi Moghaddam
Professor
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر سیاوش اعتمادی نژاد
دانشیار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Siavash Etemadinezhad
Associate Professor Health Sciences Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر محمدجواد کبیر
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Mohammad Javad Kabir
Assistant Professor Department of Health and Social Medicine
Golestan University of Medical Sciences
دکتر سید ابوالحسن نقیبی
استادیار اموزش بهداشت وارتقای سلامت، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: اموزش بهداشت وارتقای سلامت
Seyed Abolhassan Naghibi
Assistant Professor, public health
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: health education and healih promotion
دکتر محمود محمدیان
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mahmoud Mohammadyan
Associate Professor School of Health
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
دکتر محمود فاضلی دینان
استادیار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Mahmoud Fazeli Dinan
Assistant Professor Health Sciences Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر منصور رنجبر
دکتر منصور رنجبر

ویراستار انگلیسی
دکتر رضا واثقی

Reza Vaseghi

مدیر اجرایی
فریده رستمی

Farideh Rostami

مدیرداخلی
دکتر محمود موسی زاده
استادیار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Mahmood Moosazadeh
Associate Professor Health Sciences Research Centre
Mazandaran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۴