درباره نشریه
ISSN:
2322-553X
eISSN:
2322-4797
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مدیر مسئول:
دکتر احمدعلی عنایتی
سردبیر:
دکتر قاسم عابدی
معاون سردبیر:
دکتر محمدعلی زازولی
مدیر اجرایی:
فریده رستمی
مدیرداخلی:
دکتر محمود موسی زاده
تلفن:
011-33543638
دورنگار:
011-33543638
سایت اختصاصی:
jhs.mazums.ac.ir
نشانی:
ساری، کیلومتر 18 جاده خزرآباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) ، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
صندوق پستی:
1553-48175
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/18
مدیر مسئول
دکتر احمدعلی عنایتی
استاد دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: حشره شناسی پزشکی
Ahmad Ali Enayati
Professor, School of Public Health & Health Sciences Research Centre, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Insecticides
سردبیر
دکتر قاسم عابدی
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت عمومی
Ghasem Abedi
Associate Professor, School of Health, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: general Hygiene
معاون سردبیر
دکتر محمدعلی زازولی
دانشیار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Mohammad Ali Zazouli
Associate Professor, Health Sciences Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences
هیات تحریریه
Toshiro Takezaki
Toshiro Takezaki
Professor,
دکتر محسن اعرابی
استادیار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mohsen Aarabi
Assistant Professor, Health Sciences Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر محمد خادملو
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Mohammad Khademloo
Associate Professor, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر جمشید یزدانی چراتی
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: آمار زیستی
Jamshid Yazdani Cherati
Associate Professor, School of Health, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
Heru Susanto
Professor, Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Diponegoro, Indonesia,
دکتر سیدجلال حسینی مهر
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: پرتونگاری
Seyed Jalal Hosseinimehr
Professor of Radiopharmacy, Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Radiopharmacy
دکتر احمدعلی عنایتی
استاد دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: حشره شناسی پزشکی
Ahmad Ali Enayati
Professor, School of Public Health & Health Sciences Research Centre, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Insecticides
دکتر قاسم عابدی
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت عمومی
Ghasem Abedi
Associate Professor, School of Health, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: general Hygiene
دکتر محمدعلی ززولی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohmmad Ali Zazouli
Professor, School of Health, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر محمود موسی زاده
استادیار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Mahmood Moosazadeh
Associate Professor, Health Sciences Research Centre, Mazandaran University of Medical Sciences
Heru Susanto
Professor, Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Diponegoro, Indonesia,
AhmadAhmad Bader Albadarin
Specialist: Chemical and Environmental Sciences
Mohd Rafatullah
Specialist: Analytical and Environmental Chemistry
Rajeev Kumar
Assistant Professor,
دکتر سیدحسام سیدین
استادیار دانشکده مدیریت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت بهداشت و تحقیقات اقتصاد
Seyyed Hesam Seyedin
Assistant Professor, School of Health Management, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Management and Economics Research
دکتر رضاعلی محمدپور
استاد مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Reza Ali Mohamadpour
Professor, Health Sciences Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر مهدی احمدی مقدم
استاد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mehdi Ahmadi Moghaddam
Professor, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر سیاوش اعتمادی نژاد
دانشیار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Siavoush Etemadinezhad
Associate Professor, Health Sciences Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر محمدجواد کبیر
استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Mohammad Javad Kabir
Assistant Professor, Department of Health and Social Medicine, Golestan University of Medical Sciences
دکتر سیدابوالحسن نقیبی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت عمومی
Seyed Abolhassan Naghibi
Professor, School of Health, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: general Hygiene
دکتر محمود محمدیان
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mahmoud Mohammadyan
Associate Professor, School of Health, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر محمود فاضلی دینان
استادیار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Mahmoud Fazeli Dinan
Assistant Professor, Health Sciences Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر منصور رنجبر
دکتر منصور رنجبر
ویراستار انگلیسی
دکتر رضا واثقی
Reza Vaseghi
مدیر اجرایی
فریده رستمی
Farideh Rostami
مدیرداخلی
دکتر محمود موسی زاده
استادیار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Mahmood Moosazadeh
Associate Professor, Health Sciences Research Centre, Mazandaran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۰