درباره نشریه
ISSN:
2345-5276
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مدیر مسئول:
دکتر علی اصغر زکوی
سردبیر:
دکتر شیرزاد غلامی
تلفن:
011-33543615
دورنگار:
011-33543615
سایت اختصاصی:
jrh.mazums.ac.ir
نشانی:
ساری، کیلومتر 18 جاده خزرآباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) ، دانشکده پزشکی، گروه معارف اسلامی، دفتر مجله، ، کدپستی: 1919714847
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/28
مدیر مسئول
دکتر علی اصغر زکوی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: فلسفه، کلام اسلامی
Ali Asghar Zakavi

Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: philosophy
سردبیر
دکتر شیرزاد غلامی

رشته تخصصی: انگل شناسی
Shirzad Gholami

Specialist: Parasitology
اعضای تحریریه
دکتر محمدعلی افضلی

رشته تخصصی: قران ومتون، فلسفه، علوم حوزوی ، فقه واصول
Mohammadali Afzali

دکتر سید ضیاءالدین تابعی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: اخلاق پزشکی، هماتولوژی، پاتولوژی
Seyyed Ziaddin Tabei
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Ethics, hematology, pathology
دکتر فرهنگ بابامحمودی
استاد مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Farhang Baba Mahmoodi
Professor Microbial Resistance Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر سید حمزه حسینی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Seyed Hamze Hosseini
Professor
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر مرتضی دارابی نیا

دکتر محمود دیانی
استادیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: فلسفه دین و مسائل جدید کلامی
Mahmood Dayyani
Assistant professor
University of Mazandaran
حجت الاسلام دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
استاد گروه علوم قرآن وحدیث
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم قرآن و معارف اسلامی
Mohammad Ali Rezaee Esfahani
Professor Department of Quran and Hadith Sciences
Al-Mustafa International University
Specialist: Quran Science and Islamic Studies
دکتر علیرضا رفیعی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: ایمونولوژی و میکروبیولوژی
Ali Reza Rafiee
Associate Professor
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Immunology and Microbiology
دکتر علی اصغر زکوی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: فلسفه، کلام اسلامی
Ali Asghar Zakavi

Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: philosophy
دکتر احمد عامری
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران گروه انکولوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ahmad Ameri
Department of Clinical Oncology
Tehran University of Medical Sciences
دکتر فریدون عزیزی
استاد مرکز تحقیقات غدد درون ریز
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: داخلی، غدد درون ریز و متابولیسم
Fereidoun Azizi
Professor Endocrine Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Endocrinology and Metabolism
دکتر شیرزاد غلامی

رشته تخصصی: انگل شناسی
Shirzad Gholami

Specialist: Parasitology
دکتر محمدباقر محمدی لایینی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Mohammad Bagher Mohammadi Laini

Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر رحمت الله مرزبند

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Rahmatollah Marzband

Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر محمدهادی یدالله پور
مدیر گروه آموزشی . سردبیر مجله اسلام و سلامت
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: علوم قرآن وحدیث
Mohammad Hadi Yadollahpour

Babol University of Medical Sciences
Specialist: Quran and Hadith Sciences
غلامرضا نورمحمدی

Gholamreza Noormohammadi

ویراستارفارسی
دکتر علی اصغر زکوی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: فلسفه، کلام اسلامی
Ali Asghar Zakavi

Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: philosophy
ویراستار انگلیسی
دکتر مصطفی معلمی
استادیار تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی، مترجمی زبان انگلیسی
Mostafa Moallemi
Assistant Professor, Department of Islamic Thoughts
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: History and Civilization of Islamic Nations
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۶