درباره نشریه
ISSN:
2676-3729
eISSN:
2645-4092
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
علیرضا فارسی
سردبیر:
علیرضا فارسی
مدیرداخلی:
دکتر مریم کاویانی
تلفن:
021-29905838
دورنگار:
021-22431953
سایت اختصاصی:
mbsp.sbu.ac.ir
نشانی:
تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش، دفتر نشریه
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/26
مدیر مسئول
علیرضا فارسی
رییس دانشکده
رشته تخصصی: علوم ورزشی و تندرستی
Alireza Farsi
Specialist: Sport scinces and Health
سردبیر
علیرضا فارسی
رییس دانشکده
رشته تخصصی: علوم ورزشی و تندرستی
Alireza Farsi
Specialist: Sport scinces and Health
هیات تحریریه
علیرضا فارسی
رییس دانشکده
رشته تخصصی: علوم ورزشی و تندرستی
Alireza Farsi
Specialist: Sport scinces and Health
دکتر بهروز عبدلی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Behrouz Abdoli
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Motor Behavior
دکتر محمدتقی اقدسی
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Mohamad Taghi Aghdasi
Professor, University of Tabriz
Specialist: Motor Behavior
دکتر محمد اصلانخانی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Mohammad aslan Khani
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Motion behavior
دکتر معصومه شجاعی
دانشیار دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Masoomeh Shojaee
Associate Professor, University of Alzahra
Specialist: Motor Behavior
دکتر علیرضا بهرامی
دانشگاه اراک
Ali Reza Bahrami
University of Arak
دکتر احمدرضا موحدی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Ahmad Reza Movahedi
Professor, University of Isfahan
Specialist: Motor Behavior
دکتر حسن محمدزاده
دانشیار دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Hasan Mohamadzadeh
Associate Professor, University of Urmia
Specialist: Motor Behavior
دکتر عباس بهرام
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Abbas Bahram
Professor, Kharazmi University
Specialist: Motion behavior
دکتر فاطمه السادات حسینی
Fatemeh Sadat Hoseini
مدیرداخلی
دکتر مریم کاویانی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
Maryam Kaviani
Faculty member, Shahid Beheshti University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۱