درباره نشریه
ISSN:
2676-3729
eISSN:
2645-4092
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر مهین عقدایی
سردبیر:
علیرضا فارسی
دبیر تحریریه:
علیرضا فارسی
مدیرداخلی:
دکتر امیر شمس
ویراستار انگلیسی:
دکتر فهیمه محمدحسن
ویراستار علمی:
آرزو طحان
کارشناس:
آرزو طحان
تلفن:
021-29905838
دورنگار:
021-22431953
سایت اختصاصی:
mbsp.sbu.ac.ir
mbsp.sbu.ac.ir
نشانی:
تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش، دفتر نشریه
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/06
مدیر مسئول
دکتر مهین عقدایی

سردبیر
علیرضا فارسی
استاد علوم رفتاری و شناختی ورزش
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم ورزشی و تندرستی
Alireza Farsi
Professor, Behavioral and cognitive sciences in sport
Shahid Beheshti University
Specialist: Sport scinces and Health
دبیر تحریریه
علیرضا فارسی
استاد علوم رفتاری و شناختی ورزش
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم ورزشی و تندرستی
Alireza Farsi
Professor, Behavioral and cognitive sciences in sport
Shahid Beheshti University
Specialist: Sport scinces and Health
اعضای تحریریه
علیرضا فارسی
استاد علوم رفتاری و شناختی ورزش
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم ورزشی و تندرستی
Alireza Farsi
Professor, Behavioral and cognitive sciences in sport
Shahid Beheshti University
Specialist: Sport scinces and Health
دکتر محمدتقی اقدسی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Mohamad Taghi Aghdasi
Professor
University of Tabriz
Specialist: Motor Behavior
دکتر محمد اصلانخانی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Mohammad aslan Khani
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Motion behavior
دکتر معصومه شجاعی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Masoomeh Shojaee
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Motor Behavior
دکتر علیرضا بهرامی

دانشگاه اراک
Ali Reza Bahrami

University of Arak
دکتر احمدرضا موحدی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: رفتار حرکتی، رشد حرکتی یادگیری حرکتی
Ahmad Reza Movahedi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Motor Behavior, Motor Development Motor Learning
دکتر حسن محمدزاده
استاد دانشکده علوم ورزشی
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Hasan Mohamadzadeh
Professor, Motor Behavior
University of Urmia
Specialist: Motor Behavior
دکتر عباس بهرام
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Abbas Bahram
Professor
Kharazmi University
Specialist: Motion behavior
دکتر فاطمه السادات حسینی

Fatemeh Sadat Hoseini

دکتر وحید نجاتی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم اعصاب شناختی، علوم روانشناختی
Vahid Nejati
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Cognitive Neuroscience, Psychological Sciences
Masood Zangeneh

Jorge Pérez-Gómez

ویراستار انگلیسی
دکتر فهیمه محمدحسن
دانش آموخته دکتری مدیریت ورزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مدیریت روابط بین الملل در ورزش
Fahimeh Mohammad Hassan
.Ph.D, Sportsmanagement
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: International Relations Management in Sport
ویراستار علمی
آرزو طحان
دانش آموخته دکتری یادگیری و کنترل حرکتی،گروه علوم رفتاری،شناختی در ورزش،دانشکده علوم ورزشی و تندرستی،دانشگاه شهیدبهشتی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: یادگیری و کنترل حرکتی
Arezou Tahan
.Ph.D, Department of Behavioral Sciences and Cognitive and Sports Technology, Shahid Beheshti University
Shahid Beheshti University
مدیرداخلی
دکتر امیر شمس
استادیار رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
پژوهشگاه علوم ورزشی، تهران، ایران.
رشته تخصصی: رفتار حرکتی، روانشناسی ورزش
Amir Shams
Assistant Professor, Motor Behavior and Sport Psychology
پژوهشگاه علوم ورزشی، تهران، ایران.
Specialist: Motor Behavior, Sport Psychology
کارشناس
آرزو طحان
دانش آموخته دکتری یادگیری و کنترل حرکتی،گروه علوم رفتاری،شناختی در ورزش،دانشکده علوم ورزشی و تندرستی،دانشگاه شهیدبهشتی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: یادگیری و کنترل حرکتی
Arezou Tahan
.Ph.D, Department of Behavioral Sciences and Cognitive and Sports Technology, Shahid Beheshti University
Shahid Beheshti University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۲