درباره نشریه
ISSN:
2345-2218
eISSN:
2345-3893
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدیر مسئول:
دکتر کوروش عزیزی
سردبیر:
دکتر کوروش عزیزی
سردبیر:
جعفر مومن بالله فرد
مدیر اجرایی:
پونه سروروان
ویراستار انگلیسی:
دکتر نسرین شکرپور
تلفن:
071-32122432
دورنگار:
071-32122432
سایت اختصاصی:
jhsss.sums.ac.ir
نشانی:
شیراز، خیابان رازی، دانشکده بهداشت و علوم تغذیه، ، کدپستی: 7153675541
صندوق پستی:
14336-71348
تاریخ به‌روزآوری: 1400/05/19
مدیر مسئول
دکتر کوروش عزیزی
دانشیار دانشکده بهداشت و تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: علم پزشکی
Kourosh Azizi
Associate Professor School of Health and Nutrition
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology and Biostatistics, Medical Entomology
اعضای تحریریه
دکتر کورش هلاکویی نایینی
استاد اپیدمیولوژی، رییس ایستگاه تحقیقات بهداشتی بندر عباس
Kourosh Holakouie Naieni

دکتر علی یار احمدی
دانشیار بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی
دانشگاه شیراز
Aliyar Ahmadi
Associate Professor, Department of Sociology and Social Planning
University of Shirazu
Specialist: Demography
دکتر سید ابوالقاسم جزایری
دکتر سید ابوالقاسم جزایری
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تغذیه و بیوشیمی
Abolghassem Jazayery
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition and Biochemistry
حسن افتخاراردبیلی

Hassan Eftekhar Ardebili

دکتر فریده گل بابایی
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Farideh Golbabaei
Professor Department of Occupational Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر علیرضا مصداقی نیا
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست بهداشت محیط
Ali Reza Mesdaghinia
Professor Environmental Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Epidemiologist
دکتر محمداسماعیل مطلق
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: اطفال
Mohammad Ismail Motlagh
Professor School of Medicine
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر احمد رئیسی
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: حشره شناسی پزشکی
Ahmad Raeesi
Associate Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical entomology
دکتر داوود شجاعی زاده
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش و ارتقاء سلامت
Davood Shojaeezadeh
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Education and health promotion
دکتر پروین افسر کازرونی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: متخصص طب جامعه
Parvin Afsar Kazerouni

Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine Specialist
دکتر محمدعلی بقاپور
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Ali Baghapour
Associate Professor School of Health
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Civil Engineering-Water Resources and Environmental Engineering
دکتر علیرضا چوبینه
استاد دانشکده بهداشت و تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Ali Reza Choubineh
Professor School of Health and Nutrition
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health Engineering
دکتر محمدرضا حیدری
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: داروسازی
Mohammad Reza Heydari
Assistant Professor School of Nursing and Midwifery
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pharm
دکتر حسن جولایی
دانشیار مرکز تحقیقات سیاستهای بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: سیاست بهداشتی، داروسازی
Hassan Joulaei
Assistant Professor Health Policy Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health Policy, Pharm
دکتر محمدحسین کاوه
دانشیار گروه آموزش بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Hossein Kaveh
Associate Professor Department of Health Education
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر زهره مظلوم
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Zohreh Mazloom
Associate Professor School of Nutrition and Food Science
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر علیرضا میراحمدی زاده
مرکز تحقیقات و مطالعات
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Alireza Mirahmadizadeh
Research and Studies Center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر محسن مقدمی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohsen Moghadami
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
دکتر مسعود نقاب
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Masoud Neghab
Professor Department of Occupational Health, School of Health
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Toxicology
دکتر کوروش عزیزی
دانشیار دانشکده بهداشت و تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: علم پزشکی
Kourosh Azizi
Associate Professor School of Health and Nutrition
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology and Biostatistics, Medical Entomology
دکتر فریبا مرادی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: متخصص طب جامعه
Fariba Moradi

Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: community Medicine Specialist
دکتر محمد فرارویی
استادیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Fararooei
Assistant Professor School of Health
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
سردبیر
دکتر کوروش عزیزی
دانشیار دانشکده بهداشت و تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: علم پزشکی
Kourosh Azizi
Associate Professor School of Health and Nutrition
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology and Biostatistics, Medical Entomology
جعفر مومن بالله فرد

ویراستار انگلیسی
دکتر نسرین شکرپور
استاد دانشکده زبان انگلیسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Nasrin Shokrpour
Professor School of English
University of Shirazu
Specialist: Applied Linguistics
مدیر اجرایی
پونه سروروان

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Pooneh Sarveravan

Shiraz University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۹