درباره نشریه
ISSN:
2345-3346
eISSN:
2345-3907
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 92
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا رمضانی
سردبیر:
دکتر حسین گودرزی
مدیر اجرایی:
دکتر مهدی گودرزی
مدیرداخلی:
دکتر مهدی گودرزی
تلفن:
021-23872523
دورنگار:
021-23872523
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/nbm
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، ولنجک، بلوار دانشجو، خیابان کودک یار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/23
مدیر مسئول
دکتر علیرضا رمضانی
دکتر علیرضا رمضانی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Alireza Ramezani
Associate Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
سردبیر
دکتر حسین گودرزی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: میکروبیولوژی، میکروب شناسی بالینی
Hossein Goudarzi
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology, Clinical Microbiology
اعضای تحریریه
پریسا اسودی
پریسا اسودی
استاد
رشته تخصصی: مشاوره بهداشتی
Parisa Asvadi
Professor
Specialist: Health Consulting
امیرمحمد گودرزی
امیرمحمد گودرزی

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Amirmohammad Goudarzi
Asphalt and Bitumen Research Center (ABRC), School of Civil Engineering
Iran University of Medical Sciences
Malcolm A Moore
Malcolm A Moore

Specialist: Epidemiology
A.A Myrna
A.A Myrna
Associate Professor
You Lin Qiao
You Lin Qiao
Professor
Specialist: Cancer Epidemiology
Hemad Yasaei
Hemad Yasaei
Brunel Institute of Cancer Genetics and Pharmacogenomics, Brunel University Kingston Lane, Uxbridge, Middlesex UB8 3PH,England, United Kingdom
دکتر حامد یسایی
دکتر حامد یسایی

رشته تخصصی: ژنتیک سرطان و فارماکوژنومیک
Hemad Yasaei

Specialist: Cancer Genetics and Pharmacogenomics
دکتر بهرام عین اللهی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Bahram Einollahi
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر فاطمه فلاح
دانشکده پزشکی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: میکروبیولوژی، عفونی کودکان
Fatemeh Fallah
School of Medicine
Shahid Beheshti University
Specialist: Microbiology, Pediatric Infectious
دکتر لطیف گچکار
استاد بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Latif Gachkar
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
Robyn Gallagher
Robyn Gallagher

Specialist: Nursing
دکتر علی حائری
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فارموکولوژی
Ali Haeri
Professor Faculty of Pharmacy
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر محمدعلی حیدرنیا
دکتر محمدعلی حیدرنیا

دکتر مهیار جان احمدی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mahyar Janahmadi
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر بهرام کاظمی دمنه
استاد انگل شناسی پزشکی، گروه زیست فناوری پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژیست، زیست شناسی سلولی و مولکولی
Bahram Kazemi
Professor, Medical Parasitology Department of Medical Nanotechnology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Parasitologist, Cellular and Molecular Biology
دکتر سید مرتضی کاظمی
دانشیار گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ارتوپدی
Seyed Morteza Kazemi
Associate Professor Orthopedic group
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedics
دکتر محمدرضا مسجدی
استاد تمام pulmonary
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فوق تخصص بیماری های ریوی و دستگاه تنفس، بیماری های داخلی
Mohammad Reza Masjedi
Full Professor, Department of pulmonary medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: pulmonology and internal Medicine
دکتر نریمان مصفا
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ایمنی شناسی
Nariman Mosaffa
School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر ابوالفضل موفق
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Abolfazl Movafagh
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: medical Genetics
دکتر ناصر مظفری
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی پلاستیک
Naser Mozafari
Associate Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Plastic Surgery
دکتر هاشم رفیعی تبار
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی، فیزیک ذرات بنیادی
Hashem Rafii Tabar
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics, Basic particle physics
دکتر ژاله رجوی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Jaleh Rajavi
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر علیرضا رمضانی
دکتر علیرضا رمضانی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Alireza Ramezani
Associate Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر معصومه ثابت کسایی
دکتر معصومه ثابت کسایی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: داروسازی
Masoumeh Sabetkasai
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر یوسف صادقی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم تشریحی
Yusef Sadeghi
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Anatomical sciences
دکتر ناصر صادقیان
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی کودکان
Naser Sadeghian
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Surgery
دکتر سید عباس صفوی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Seyyed Abbas Safavi
Associate Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: E.N.T
دکتر ساغر صالح پور
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Saghar Salehpour
Associate Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Gyneacology
دکتر مصطفی شریفیان
دکتر مصطفی شریفیان
استاد بخش نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: نفرولوژی کودکان
Mostafa Sharifian
Professor Division of Nephrology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Nephrology
دکتر ثریا سیابانی
استادیار
رشته تخصصی: ارتقاء سلامت و آموزش بهداشت
Soraya Siabani
Assistant Professor
Specialist: Health Promotion and Health Education
دکتر محمدرضا سهرابی
استاد گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Mohammad Reza Sohrabi
Professor, Community Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر علی طبیبی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اورولوژی
Ali Tabibi
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Urology
دکتر پرویز طوسی
دکتر پرویز طوسی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پوست
Parviz Toossi
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Dermatology
دکتر علی اکبر ولایتی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اطفال
Aliakbar Velayati
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر بهرام یغمایی
دکتر بهرام یغمایی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیوشیمی
Bahram Yaghmaei
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
دکتر علیرضا زالی
استاد مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراح مغز و اعصاب
Ali Reza Zali
Professor Functional Neurosurgery Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgeon
دکتر محمدرضا زالی
دانشیار دانشکده کارآفرینی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ‎‏مدیریت سیستم ها
Mohammad Reza Zali
Associate Professor Faculty of Entrepreneurship
University of Tehran
Specialist: System Management
دکتر سعید زارعین
دکتر سعید زارعین
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Saeed Zarein
Associate Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: English language
دکتر سید علی ضیایی
استاد تمام فارماکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Seyed Ali Ziai
Full Professor, Pharmacology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر مهدی گودرزی
استادیار
رشته تخصصی: باکتری شناسی پزشکی
مدیرداخلی
دکتر مهدی گودرزی
استادیار
رشته تخصصی: باکتری شناسی پزشکی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۳