درباره نشریه
ISSN:
2345-2978
eISSN:
2538-1504
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
مدیر مسئول:
دکتر زهرا سلمان
سردبیر:
دکتر مهدی شهبازی
دبیر تحریریه:
دکتر امیر شمس
کارشناس:
فائزه فربد
سایت اختصاصی:
spsyj.ssrc.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/01
مدیر مسئول
دکتر زهرا سلمان

رشته تخصصی: رفتار حرکتی (کنترل و یادگیری و رشد حرکتی)
Zahra Salman

Specialist: motor behavior
سردبیر
دکتر مهدی شهبازی

رشته تخصصی: رفتار حرکتی، روان شناسی ورزشی، یادگیری و کنترل حرکتی
Mehdi Shahbazi

Specialist: motor behavior, sport psychology, motor control and learning
دبیر تحریریه
دکتر امیر شمس
دانشیار رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تخصصی: رفتار حرکتی، روانشناسی ورزش
Amir Shams
Associate Professor, Motor Behavior and Sport Psychology
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
Specialist: Motor Behavior, Sport Psychology
اعضای تحریریه
Masood Zangeneh

Erwin Apitzsch

دکتر علی کاشی

Ali Kashi

دکتر عباس ابوالقاسمی
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روانشناسی عمومی
Abaas Abolghasemi
Professor
University of Guilan
Specialist: General Psychology
دکتر محمد خبیری
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت ورزشی و روان شناسی ورزشی
Mohammad Khabiri
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Sport Managment, Sport Management and Sport Psychology
دکتر بهروز عبدلی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Behrouz Abdoli
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Movement Science
دکتر مجید محمودعلیلو
مربی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Majid Mahmoud Alilou
Instructor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tabriz
University of Tabriz
Specialist: Clinical psychology
علیرضا فارسی
استاد علوم رفتاری و شناختی ورزش
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم ورزشی و تندرستی
Alireza Farsi
Professor, Behavioral and cognitive sciences in sport
Shahid Beheshti University
Specialist: Sport scinces and Health
دکتر صادق نصری
دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Sadegh Nasri
Associate Professor, educational and psychology department
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر سید محمدکاظم واعظ موسوی
استاد تمام دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: روان شناسی ورزشی، رفتار حرکتی
Mohammad Vaezmousavi
Full Professor, Sport Sciences
Imam Hossein University
Specialist: Sport and Exercise Psychology, Motor Behavior
کارشناس
فائزه فربد

Faezeh Farbod

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۵۲۴