درباره نشریه
ISSN:
2345-2978
eISSN:
2538-1504
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
مدیر مسئول:
دکتر علی شریف نژاد
سردبیر:
دکتر محمد خبیری
مدیرداخلی:
بهشته اقبالی
کارشناس:
دکتر امیر شمس
سایت اختصاصی:
spsyj.ssrc.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/10
مدیر مسئول
دکتر علی شریف نژاد
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
Ali Sharifnezhad
Assistant Professor,
سردبیر
دکتر محمد خبیری
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت ورزشی و روان شناسی ورزشی
Mohammad Khabiri
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Sport Managment, Sport Management and Sport Psychology
هیات تحریریه
دکتر امیر شمس
استادیار پزوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Amir Shams
Assistant Professor of Physical Education and Sport Sciences,
Specialist: Motor Behavior
دکتر عباس ابوالقاسمی
استاد دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روانشناسی عمومی
Abaas Abolghasemi
Professor, University of Guilan
Specialist: General Psychology
دکتر محمد خبیری
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت ورزشی و روان شناسی ورزشی
Mohammad Khabiri
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Sport Managment, Sport Management and Sport Psychology
دکتر بهروز عبدلی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Behrouz Abdoli
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Motor Behavior
دکتر مجید محمدعلیلو
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Majid Mahammoad Alilou
Professor, University of Tabriz
Specialist: Clinical Psychology
دکتر علیرضا فارسی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Ali Reza Farsi
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Motor Behavior
دکتر صادق نصری
دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Sadegh Nasri
Associate Professor, Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر سیدمحمدکاظم واعظ موسوی
استاد گروه تربیت بدنی دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: روان شناسی
Seyyed Mohammad Kazem Vaez Mousavi
Professor, Physical Education Department, Imam Hossein University
Specialist: Psychology
مدیرداخلی
بهشته اقبالی
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تخصصی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
Beheshteh Beheshteh
Specialist: Motor Behavior
کارشناس
دکتر امیر شمس
استادیار پزوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Amir Shams
Assistant Professor of Physical Education and Sport Sciences,
Specialist: Motor Behavior
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۹