درباره نشریه
ISSN:
2322-1593
eISSN:
2345-3338
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مدیر مسئول:
دکتر کامران سلیمی
سردبیر:
دکتر نصرالله سهرابی
ویراستار فارسی:
بهزاد تیموری
تلفن:
083-38280644
دورنگار:
083-38280644
نشانی:
کرمانشاه، بلوار دولت آباد، دانشکده پیراپزشکی، دفتر مجله، ، کدپستی: 6719851351
سایت اختصاصی:
brieflands.com/journals/journal-of-clinical-research-in-paramedical-sciences
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/07
مدیر مسئول
دکتر کامران سلیمی
دانشکده پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Kamran Salimi
Paramedical School,
Kermanshah University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر نصرالله سهرابی
دانشیار دانشکده پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Nasrollah Sohrabi
Associate Professor Paramedical School
Kermanshah University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر امیر پیمانی
استاد مرکز تحقیقات میکروب شناسی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: فلوشیپ علوم آزمایشگاه بالینی، میکروب شناسی پزشکی
Amir Peymani
Professor, Medical Microbiology Research Center, Qazvin University of Medical Sciences
Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Fellowship in Clinical Laboratory Sciences, Medical Microbiology
دکتر علیرضا خاتونی
استاد آموزش پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Alireza Khatony
Professor, Nursing
Kermanshah University of Medical Sciences
دکتر فرید نجفی
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Farid Najafi
Professor School of Public Health
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologist
دکتر یحیی صفری

Yahya Safari

دکتر وهاب دهلقی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Vahab Dehlaghi
Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics
دکتر رضا خدارحمی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: بیوشیمی
Reza Khoda Rahmi
Professor Faculty of Pharmacy
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
دکتر محمدحسن کریم فر
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: آناتومی
Mohammad Hasan Karimfar
Professor
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Anatomy
دکتر مهناز خطیبان
استاد مرکز تحقیقات مراقبت مادر و کودک، گروه آموزش پرستاری داخلی-جراحی، گروه آموزشی اخلاق در علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: پرستاری
Mahnaz Khatiban
Professor, 1- Mother and Child Care Research Center 2- Med-Surg Nursing 3- Ethics Education in Medical Sciences
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing, Nursing Education, Nursing Management, Clinical Nursing, Nursing Research, Qualitative Research
دکتر سیروس قبادی
دانشیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: بیوشیمی
Siros Ghobadi
Associate Professor
Razi University
Specialist: Biochemistry
دکتر افرا خسروی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Afra Khosravi
Professor
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر صفر فرج نیا
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Safar Farajnia
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Biotechnology
فاطمه دارابی

ویراستار فارسی
بهزاد تیموری
بهزاد تیموری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۸