درباره نشریه
eISSN:
2322-2719
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مدیر مسئول:
دکتر منوچهر خوش باطن
سردبیر:
دکتر مهستی علیزاده
ویراستار فنی:
دکتر محمد اصغری جعفرآبادی
تلفن:
041-33374190
دورنگار:
041-33374190
سایت اختصاصی:
journals.tbzmed.ac.ir/rdme
نشانی:
تبریز، خیابان دانشگاه، مجتمع پژوهش و توسعه دانشگاه (پشمینه سابق) ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دفتر مجله RDME
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/01
مدیر مسئول
دکتر منوچهر خوش باطن
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: پزشکی داخلی
Manouchehr Khoshbaten
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine
ویراستار انگلیسی
Audra Morrison

دکتر روشنک ناصری

Roshanak Naseri

ویراستار فنی
دکتر محمد اصغری جعفرآبادی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Mohammad Asghari Jafar Abadi
Associate Professor Faculty of Health
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
سردبیر
دکتر مهستی علیزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی، پزشکی عمومی
Mahasti Alizadeh
Professor Faculty of Medicine
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine, Community Medicine
اعضای تحریریه
Pauline Pearson
Professor Nursing Northumbria University UK
دکتر ابوالقاسم امینی
استاد گروه آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Abolghasem Amini
Professor Medical Education Department
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر پرویز دولایی

Parviz Doulai
Faculty of Informatics, University of Wollongong, Australia.
Specialist: Electrical/Computer/Internet Engineer
دکتر یدالله زارع زاده
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Yadolah Zare Zadeh
Assistant Professor School of Medicine
Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Education
Alison Steven
Faculty of Health and Life Sciences Northumbria University
دکتر اسکندر فتحی آذر
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: آموزش و پرورش و روانشناسی، علوم تربیتی- آموزش علوم
Eskandar Fathiazar
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Education and Psychology, Educational Sciences - Science Education
دکتر منیژه سیاح ملی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Manizheh Sayyah Melli
Professor Medicine Faculty
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر میترا امینی
استاد پزشکی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: جامعه پزشکی
Mitra Amini
Professor Social Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر جعفر صادق تبریزی
استاد دانشکده مدیریت بهداشت و انفورماتیک پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Jafar Sadegh Tabrizi
Professor School of Health Management and Medical Informatics
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر مسلم نجفی
دانشیار دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Moslem Najafi
Associate Professor Faculty of Pharmacy
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر عبدالرضا شقاقی
دانشیار اداره آموزش و پرورش و ارتقاء سلامت
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: آموزش بهداشت عمومی
Abdolreza Shaghaghi
Associate Professor Health Education & Promotion Department
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Public Health Education
دکتر رضا غفاری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Reza Ghaffari

Tabriz University of Medical Sciences
Ahmed Hassan Fahal
Professor
دکتر سلیمان احمدی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Soleiman Ahmadi
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: medical education
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۰