درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
انجمن علمی پرستاری ایران
مدیر مسئول:
دکتر فاطمه الحانی
سردبیر:
دکتر فاطمه الحانی
مدیر اجرایی:
دکتر آذر طل
تلفن:
021-66592535
دورنگار:
021-66592535
سایت اختصاصی:
www.jne.ir
نشانی:
تهران، میدان توحید، دانشکده پرستاری مامایی تهران، انجمن علمی پرستاری ایران، دفتر فصلنامه آموزش پرستاری
صندوق پستی:
398-14195
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/05
مدیر مسئول
دکتر فاطمه الحانی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
Fatemeh Alhani
Associate Professor, Tarbiat Modares University
سردبیر
دکتر فاطمه الحانی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
Fatemeh Alhani
Associate Professor, Tarbiat Modares University
هیات تحریریه
دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyedeh Fatemeh HaghDoost Oskouie
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمد اسماعیل پور بندبنی
Mohammad Esmaeilpour Bandboni
دکتر فاطمه الحانی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
Fatemeh Alhani
Associate Professor, Tarbiat Modares University
دکتر  منیرانوشه
دکتر منیرانوشه
دکتر زهره پارسایکتا
استاد گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران
Zohreh Parsa Yekta
Professor, Department of Nursing, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر حمید پیروی
استاد دانشکده پرستاری و ماماییگروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پرستاری
Hamid Peyravi
Professor, Department of Nursing, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر محمدعلی چراغی
استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Ali Cheraghi
Professor, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدعلی حسینی
دانشیار
دکتر محمدرضا حیدری
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: داروسازی
Mohammad Reza Heydari
Assistant Professor, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pharm
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد تمام
Masoud Fallahi Khoshknab
دکتر ناهید دهقان نیری
استاد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پرستاری
Nahid Dehghan Nayeri
Professor, Nursing and Midwifery Care Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر ناهید رژه
دانشیار دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: پرستاری
Nahid Rejeh
Associate Professor, Shahed University
Specialist: Elderly Care Research, Nursing and Midwfery
دکتر آذر طل
دکتر آذر طل
دکتر عباس عبادی
دانشیار گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Associate Professor, Department of Nursing, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر عباس عباس زاده
استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری داخلی جراحی
Abbas Abbaszadeh
Professor, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing and Midwifery
دکتر شهرزاد غیاثوندیان
دکتر علی فخرموحدی
دکتر سادات سیدباقرمداح
استادیار گروه پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Sadat seyyedbagher Maddah
Assistant Professor, Department of Nursing, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
دکتر  سیدفاطمی
دکتر سیدفاطمی
دکتر انوشیروان کاظم نژاد
استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آمار زیستی
Anoshirvan Kazemnejad
Professor, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Biostatistics
دکتر عیسی محمدی
استاد گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس
Isa Mohammadi
Professor, Department of Nursing, Tarbiat Modares University
دکتر ندا مهرداد
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش پرستاری،، غدد درون ریز و متابولیسم
Neda Mehrdad
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing, Endocrinology & Metabolism
دکتر حسن ناوی پور
دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: پرستاری
Hasan Navi Poor
Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Nursing
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد گروه پرستاری دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Ali Reza Nikbakht Nasrabadi
Professor, گروه پرستاري, University of Tehran
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر مجتبی ویس مرادی
استادیار
رشته تخصصی: علوم پرستاری و بهداشت
Mojtaba Vaismoradi
Assistant Professor,
Specialist: Nursing and Health Sciences
دکتر مجیده هروی کریموی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: سالمندشناسی، پرستاری
Majideh Heravi Karimooi
Associate Professor, School of Nursing and Midwifery, Shahed University
Specialist: Elderly Science, Nursing
دکتر فریده یغمایی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سلامت عمومی
Farideh Yaghmaei
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Public Health
دکتر محمد غلامی فشارکی
استادیار گروه آمار زیستی دانشگاه تربیت مدرس
Mohammad Gholami Fesharaki
Assistant Professor, Department of Biostatistics, Tarbiat Modares University
دکتر منیر نوبهار
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: پرستاری
Monir Nobahar
Associate Professor, Semnan University Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر مهناز خطیبان
دانشیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: پرستاری
Mahnaz Khatiban
Associate Professor, Nursing, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
ویراستارفارسی
دکتر فاطمه الحانی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
Fatemeh Alhani
Associate Professor, Tarbiat Modares University
ویراستار انگلیسی
دکتر علیرضا قریب
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Ali Reza Gharib
Deputy of Research and Technology, Kurdistan University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر آذر طل
دکتر آذر طل
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۴