درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی پرستاری ایران
مدیر مسئول:
دکتر فاطمه الحانی
سردبیر:
دکتر فاطمه الحانی
مدیر اجرایی:
دکتر آذر طل
ویراستار فارسی:
دکتر فاطمه الحانی
ویراستار انگلیسی:
دکتر علیرضا قریب
تلفن:
021-66592535
دورنگار:
021-66592535
سایت اختصاصی:
www.jne.ir
نشانی:
تهران، میدان توحید، دانشکده پرستاری مامایی تهران، انجمن علمی پرستاری ایران، دفتر فصلنامه آموزش پرستاری
صندوق پستی:
398-14195
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/21
مدیر مسئول
دکتر فاطمه الحانی
دانشیار دانشکده علوم پزشکی گروه پرستاری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش پرستاری-آموزش بهداشت
Fatemeh Alhani
Associate Professor, Nursing education- Health education
Tarbiat Modares University
Specialist: Nursing Education- Health education
سردبیر
دکتر فاطمه الحانی
دانشیار دانشکده علوم پزشکی گروه پرستاری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش پرستاری-آموزش بهداشت
Fatemeh Alhani
Associate Professor, Nursing education- Health education
Tarbiat Modares University
Specialist: Nursing Education- Health education
اعضای تحریریه
دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyedeh Fatemeh HaghDoost Oskouie

Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمد اسماعیل پور بندبنی
معاون تحقیقات
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
Mohammad Esmaeilpour Bandboni

Gilan University of Medical Sciences
Specialist: nursing and law
دکتر فاطمه الحانی
دانشیار دانشکده علوم پزشکی گروه پرستاری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش پرستاری-آموزش بهداشت
Fatemeh Alhani
Associate Professor, Nursing education- Health education
Tarbiat Modares University
Specialist: Nursing Education- Health education
دکتر  منیرانوشه
دکتر منیرانوشه

دکتر زهره پارسایکتا
استاد گروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Zohreh Parsa Yekta
Professor Department of Nursing
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر حمید پیروی
استاد دانشکده پرستاری و ماماییگروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پرستاری
Hamid Peyravi
Professor Department of Nursing
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر محمدعلی چراغی
استاد آموزش پرستاری، گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
Mohammad Ali Cheraghi
Professor, Nursing Education, Nursing Mangement Group, School of Nursing and Midwifery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing Education
دکتر محمدعلی حسینی
دانشیار
دکتر محمدرضا حیدری
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: داروسازی
Mohammad Reza Heydari
Assistant Professor School of Nursing and Midwifery
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pharm
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
استاد پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آموزش پرستاری، مدیریت پرستاری، روانپرستاری، متدولوژیست تحقیقات کمی، کیفی
Masoud Fallahi Khoshknab
Professor, Nursing
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nuesing Education, Psychiatric Nursing, Nursing management, qualitative research, quantitative research, Mixed methods, research methodology
دکتر ناهید دهقان نیری
استاد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پرستاری
Nahid Dehghan Nayeri
Professor Nursing and Midwifery Care Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر ناهید رژه
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: پرستاری
Nahid Rejeh
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Elderly Care Research, Nursing and Midwfery
دکتر آذر طل
دکتر آذر طل

دکتر عباس عبادی
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Professor, Nursing
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر عباس عباس زاده
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری ، اخلاق زیستی
Abbas Abbaszadeh
Professor, Nursing
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing , Bioethics
شهرزاد غیاثوندیان
استاد آموزش پرستاری گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Shahrzad Ghiyasvandian
Professor, medical-surgical nursing Department
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علی فخرموحدی

دکتر سادات سیدباقرمداح
استادیار گروه پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Sadat seyyedbagher Maddah
Assistant Professor Department of Nursing
University Of Social Welfare And Health Sciences
دکتر  سیدفاطمی
دکتر سیدفاطمی

دکتر انوشیروان کاظم نژاد
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آمار زیستی
Anoshirvan Kazemnejad
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Biostatistics
دکتر عیسی محمدی
استاد گروه پرستاری
دانشگاه تربیت مدرس
Isa Mohammadi
Professor Department of Nursing
Tarbiat Modares University
دکتر ندا مهرداد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش پرستاری،، غدد درون ریز و متابولیسم
Neda Mehrdad
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing, Endocrinology & Metabolism
دکتر حسن ناوی پور
دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: پرستاری
Hasan Navi Poor
Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Nursing
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد آموزش پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیقات کیفی- پدیدارشناسی، مراقبت تسکینی، اخلاق پرستاری، درد، اموزش
Alireza Nikbakht Nasrabadi
Professor, Medcal-Surgical Nursing
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر مجتبی ویس مرادی
استادیار
رشته تخصصی: علوم پرستاری و بهداشت
Mojtaba Vaismoradi
Assistant Professor
Specialist: Nursing and Health Sciences
دکتر مجیده هروی کریموی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: سالمندشناسی، پرستاری
Majideh Heravi Karimooi
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Shahed University
Specialist: Elderly Science, Nursing
دکتر فریده یغمایی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: سلامت عمومی
Farideh Yaghmaei
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Public Health
دکتر محمد غلامی فشارکی
استادیار گروه آمار زیستی
دانشگاه تربیت مدرس
Mohammad Gholami Fesharaki
Assistant Professor Department of Biostatistics
Tarbiat Modares University
دکتر منیر نوبهار
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: پرستاری
Monir Nobahar
Professor, Nursing and Midwifery
Semnan University Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر مهناز خطیبان
استاد مرکز تحقیقات مراقبت مادر و کودک، گروه آموزش پرستاری داخلی-جراحی، گروه آموزشی اخلاق در علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: پرستاری
Mahnaz Khatiban
Professor, 1- Mother and Child Care Research Center 2- Med-Surg Nursing 3- Ethics Education in Medical Sciences
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing, Nursing Education, Nursing Management, Clinical Nursing, Nursing Research, Qualitative Research
ویراستار فارسی
دکتر فاطمه الحانی
دانشیار دانشکده علوم پزشکی گروه پرستاری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش پرستاری-آموزش بهداشت
Fatemeh Alhani
Associate Professor, Nursing education- Health education
Tarbiat Modares University
Specialist: Nursing Education- Health education
ویراستار انگلیسی
دکتر علیرضا قریب
معاون پژوهش و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Ali Reza Gharib
Deputy of Research and Technology
Kurdistan University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر آذر طل
دکتر آذر طل

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۴
تعداد عناوین درج شده:
۵۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۰۸