درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر مجید اولیا
سردبیر:
دکتر فریبرز خواجعلی
مدیرداخلی:
دکتر محمدرضا اکبری
ویراستار فارسی:
صفورا رئیسی
ویراستار انگلیسی:
دکتر فریبرز خواجعلی
تلفن:
038-32321669
038-32324401-7 ، داخلی: 2561
دورنگار:
038-32321669
038-32324401-7 ، داخلی: 2561
سایت اختصاصی:
journals.sku.ac.ir/RAN/Fa
نشانی:
شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، اداره انتشارات و مجلات علمی دانشگاه، ، کدپستی: 8818634141
صندوق پستی:
115
تاریخ به‌روزآوری: 1396/05/02
مدیر مسئول
دکتر مجید اولیا
دکتر مجید اولیا
دانشیار
رشته تخصصی: گیاه پزشکی
سردبیر
دکتر فریبرز خواجعلی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: تغذیه و پرورش طیور، تغذیه طیور
Fariborz Khajali
Professor, Department of Animal Science
Shahrekord University
Specialist: Nutrition and poultry breeding, Poultry Nutrition
اعضای تحریریه
دکتر غلامرضا قربانی
استاد گروه علوم دامی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: تغذیه نشخوارکنندگان
Gholam Reza Ghorbani
Professor Animal Science
Isfahan University of Technology
Specialist: Ruminant Nutrition
دکتر حسن کرمانشاهی

Hassan Kermanshahi

دکتر حمیدرضا رحمانی

دکتر علی محرری

دکتر علی اسماعیلی زاده کشکوییه
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: ژنتیک و ژنومیک حیوانات کمی
Ali Esmaili Zadeh Kashkoueieh
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Animal Quantitative Genetics & Genomics
دکتر محمدرضا اکبری

دکتر فریبرز خواجعلی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: تغذیه و پرورش طیور، تغذیه طیور
Fariborz Khajali
Professor, Department of Animal Science
Shahrekord University
Specialist: Nutrition and poultry breeding, Poultry Nutrition
ویراستار فارسی
صفورا رئیسی
صفورا رئیسی

ویراستار انگلیسی
دکتر فریبرز خواجعلی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: تغذیه و پرورش طیور، تغذیه طیور
Fariborz Khajali
Professor, Department of Animal Science
Shahrekord University
Specialist: Nutrition and poultry breeding, Poultry Nutrition
مدیرداخلی
دکتر محمدرضا اکبری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۹