درباره نشریه
ISSN:
2345-5047
eISSN:
2345-5055
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیر مسئول:
محمدعلی کیانی
سردبیر:
محمدعلی کیانی
دستیار سردبیر:
دکتر معصومه سعیدی
ویراستار انگلیسی:
دکتر معصومه سعیدی
ویراستار انگلیسی:
دکتر مریم بنی کاظمی
تلفن:
051-38412069
051-38410137
دورنگار:
051-38412069
051-38410137
سایت اختصاصی:
ijp.mums.ac.ir
نشانی:
مشهد، خیابان احمد آباد، بیمارستان قائم عج، دپارتمان اطفال، دفتر مجله
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/15
مدیر مسئول
محمدعلی کیانی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: متخصص گوارش
Mohammad Ali Kiani

Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric gastroenterologist
سردبیر
محمدعلی کیانی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: متخصص گوارش
Mohammad Ali Kiani

Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric gastroenterologist
دستیار سردبیر
دکتر معصومه سعیدی

رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Masumeh Saeidi

Specialist: Medical Education
اعضای تحریریه
دکتر عامر یزدان پرست

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رشته تخصصی: متخصص قلب و عروق کودکان
Amer Yazdan Parast

Bushehr University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Cardiologist
دکتر غلامرضا خاتمی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص گوارش
Gholam Reza Khatami

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric gastroenterologist
دکتر فاطمه فرهمند

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص گوارش
Fatemeh Farahmand

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric gastroenterologist
دکتر فرزانه معتمد

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص گوارش
Farzane Motamed

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric gastroenterologist
Ziad Albahri
Department of Pediatrics, Charles University, Faculty Hospital in Hradec Kr?lové, Czech Republic
Onur OZTURK
Atakum Community Health Center, Department Of Family Medicine Samsun , TURKEY
Specialist: Family Medicine/ General Practice
Samiran Bisai
Deputy Director, Cultural Research Institute, Govt of West Bengal, India.
Specialist: Human Biology, Biological Anthropology, Public Health Nutrition, Medicine
دکتر محمدرضا معین فر
استاد
رشته تخصصی: اطفال
Mohammad Reza MoinFar
Professor Georgetown University Medical Center Washington DC, USA
Specialist: Pediatrics
دکتر کامران دهقان
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: متخصص مغز و اعصاب
Kamran Dehghan
Assistant Professor
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Neonatologist
دکتر سید علی جعفری

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: متخصص گوارش
Seyed Ali Jafari

Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric gastroenterologist
Latiffah Abdul Latiff
Department of Community Health, Cancer Research Management,Resource and Education Centre,UPM, Malaysia
Specialist: Public Health Medicine, Universiti Putra Malaysia
علی خاکشور

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
رشته تخصصی: اطفال
Ali Khakshour

North Khorasan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر غلامحسین فلاحی

دانشگاه تهران
Gholam Hosein Fallahi

University of Tehran
Specialist: Pediatric gastroenterologist
دکتر سید علیرضا مرندی
استاد گروه کودکان (نوزادان)
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: کودکان (نوزادان)، نوزادان
Seyyed Ali Reza Marandi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Children (babies), Neonatology
دکتر علی اکبر ولایتی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اطفال
Aliakbar Velayati
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
محمدعلی کیانی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: متخصص گوارش
Mohammad Ali Kiani

Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric gastroenterologist
دکتر رحیم وکیلی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: متخصص غدد درون ریز کودکان
Rahim Vakili
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Endocrinologist
دکتر کامران باقری لنکرانی
استاد مرکز تحقیقات سیاست بهداشت و درمان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: متخصص گوارش
Kamran Bagheri Lankarani
Professor Health policy Research center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterologist
دکتر زهرا پنجوانی
استاد
رشته تخصصی: نوزادان
Zahra Panj Wani
Professor New York University
Specialist: Neonatologist
دکتر مریم بنی کاظمی

رشته تخصصی: هماتولوژی کودکان
Maryam Bani Kazemi
Valhalla, United States
Specialist: Pediatric Hematology
دکتر غلامعلی معموری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماریهای نوزادان
Gholam Ali Maemori
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Neonatal diseases
دکتر منوچهر کارجو
استاد
رشته تخصصی: گوارش کودکان
Manoochehr Kar Joo
Professor Upstate Medical University Department of Pediatrics, New York USA
Specialist: Pediatric Gastroenterology
دکتر علی اکبر سیاری
استاد گوارش بخش کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دکتری فوق تخصصی بالینی / گوارش کودکان
Ali Akbar Sayyari
Professor Pediatric Gastroenterology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ph.D. Clinical / Pediatric Gastroenterology
دکتر مهری نجفی ثانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص گوارش کودکان
Mehri Najafi Sani

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric gastroenterologist
دکتر مجید غیورمبرهن
استاد تغذیه بالینی
International UNESCO Center for Health-Related Basic Sciences and Human Nutrition
رشته تخصصی: تغذیه بالینی
Majid Ghayour Mobarhan
Professor, Department of Nutrition, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
International UNESCO Center for Health-Related Basic Sciences and Human Nutrition
Specialist: Clinical Nutrition
دکتر حسن متقی مقدم
استاد دانشکده پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: کاردیو کودکان
Hassan Mottaghi Moghaddam
Professor, pediatric department, Faculty of medicine, Mashhad University of medical sciences
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: ediatric cardiology
دکتر حسن بسک آبادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: نوزادان، متخصص مغز و اعصاب
Hassan Boskabadi
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: infants, Neonatologist
دکتر محمدجواد آخوندیان
استاد گروه مغز و اعصاب کودکان
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مغز و اعصاب کودکان
Mohammad Javad Akhondian
Professor Department of Pediatric Neurology
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Neurology
دکتر عباس عبداللهی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: جراحی کولورکتال
Abbas Abdollahi

Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Fellowship of Colorectal Surgery
دکتر علی جعفری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
Ali Jafari
Assistant Professor
Lorestan University of Medical Sciences
دکتر حمید آهنچیان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: ایمونولوژیست اطفال
Hamid Ahan Chian

Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Imunologist
دکتر حمیدرضا کیانی فر
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: متخصص گوارش
Hamid Reza Kiani Far
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric gastroenterologis
دکتر معصومه سعیدی

رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Masumeh Saeidi

Specialist: Medical Education
دکتر احمد خداداد

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص گوارش
Ahmad Khoda Dad

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric gastroenterologist
دکتر عبدالعلی خوارزمی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: اطفال
Abdol Ali Kharazmi

Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر عبدالکریم حامدی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماری عفونی کودکان
Abdol Karim Hamedi
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Infectious Disease
دکتر رامین صادقی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی هسته ای
Ramin Sadeghi
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Nuclear Medicine
دکتر ابراهیم کیانی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اطفال
Ebrahim Kiani

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Pediatrics
دکتر محمد اسماعیلی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: نفرولوژی اطفال
Mohammad Esmaili
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Nephrology
دکتر مهرداد جلالیان حسینی

Mehrdad Jalalian Hosseini
Malaysia, Freelance researcher and lecturer on scientific writing research methodology, research ethics, and publication ethics
Specialist: Medicine
دکتر محمدعلی مروتی شریف آباد
استاد Health Education & Promotion
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Ali Morowatisharifabad
Professor, Health Education & Promotion
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
دکتر نعمت بیلان

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: متخصص گوارش
Nemat Bilan

Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Pulmonology
دکتر شاه صنم غیبی
استاد Maternal and Childhood Obesity Research Center, Urmia University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: فوق تخصص گوارش کودکان
Shahsanam Gheibi
Professor, Pediatrics Gastroenterology
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric gastroenterologist
دکتر محمود یوسفی فرد
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mahmoud Yousefifard
Assistant Professor School of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
ویراستار انگلیسی
دکتر معصومه سعیدی

رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Masumeh Saeidi

Specialist: Medical Education
دکتر مریم بنی کاظمی

رشته تخصصی: هماتولوژی کودکان
Maryam Bani Kazemi
Valhalla, United States
Specialist: Pediatric Hematology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۷۳