درباره نشریه
ISSN:
2383-2614
eISSN:
2383-2622
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن زیست شناسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمد نبیونی
سردبیر:
دکتر علیرضا ساری
مدیر اجرایی:
امیرحسین بندلی
تلفن:
021-88310033
دورنگار:
021-88310033
سایت اختصاصی:
animal.ijbio.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خانم زند، نبش آبان شمالی، ساختمان دانشگاه علامه، طبقه دوم ،اتاق 208
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/16
مجله پژوهش های جانوری همان مجله زیست شناسی ایران می باشد که از سال 1374 هر سه ماه یکبار توسط انجمن زیست شناسی ایران منتشر می شد و از سال 1392 یعنی جلد 26 شماره 2 بطور تخصصی به پژوهش های جانوری تغییر نام داد. مجله پژوهش های جانوری با هدف انتشار یافته­ های بنیادی در علوم جانوری بصورت فصلنامه منتشر می ­شود. این مجله مقاله­ های حاصل از پژوهش های اصیل در تمام حوزه­ های زیست­ شناسی جانوری شامل فیزیولوژی، ریخت شناسی، ریخت­زایی و اندام­زایی، سیستماتیک، اکولوژی، تکوین، کشت بافت، سلولی و مولکولی، بیوشیمی، بیوفیزیک، بیوانفورماتیک، فیلوژنی و تکامل جانوری را پس از داوری دقیق به چاپ می­رساند. این مجله همچنین مقاله های کاربردی و فناورانه در هر یک از زمینه­ های ذکر شده را می ­پذیرد. 
مدیر مسئول
دکتر محمد نبیونی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم اعصاب - تکوین سیستم عصبی
Mohammad Nabiuni
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Neuroscience - Genesis of the nervous system
سردبیر
دکتر علیرضا ساری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سیستماتیک جانوری
Alireza Sari
Professor
University of Tehran
Specialist: Animal biosystematics
اعضای تحریریه
دکتر امید میرشمسی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زیست شناسی
Omid Mirshamsi
Associate Professor Department of Biolog
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Department of Biolog
دکتر وحید اکملی

Vahid Akmali

دکتر جواد جواد بهارآرا
استاد بیولوژی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
Javad Baharara
Professor, Biology
Mashhad Branch, Islamic Azad University
Specialist: cell&Developmental Biology
اسکندر رستگار پویانی
استاد زیست شناسی
دانشگاه حکیم سبزواری
Eskandar Rastegar Pouyani
Professor, Biology
Hakim Sabzevari University
دکتر منیژه کرمی
دانشیار زیست شناسی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: زیست شناسی
Manizheh Karami
Associate Professor, Biology
Shahed University
Specialist: Biology
دکتر فائزه یزدانی مقدم

دکتر محمود تلخابی
دانشیار
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Mahmoud Talkhabi
Associate Professor
Farhangian University
دکتر بهمن زینلی
دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زیست شناسی- علوم جانوری
Bahman Zeynali
Faculty of Biology, College of Science
University of Tehran
Specialist: Biology - Animal Sciences
دکتر آمنه رضایوف
استاد
دانشگاه تهران
Ameneh Rezayof
Professor
University of Tehran
دکتر مهدی عباس نژاد
دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Mehdi Abbas nejad
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر منصور علی آبادیان
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بیوسیستماتیک جانوری
Mansoor Aliabadian
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Biosystematic animal
دکتر محمد نبیونی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم اعصاب - تکوین سیستم عصبی
Mohammad Nabiuni
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Neuroscience - Genesis of the nervous system
دکتر نصرالله رستگارپویانی
استاد
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زیست شناسی
Nasrollah Rastegar Pouyani
Professor
Razi University
Specialist: Biology
دکتر نادر شعبانی پور دهبنه
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: جانورشناسی
Nader Shabani Pour
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Zoology
دکتر افتخار افتخارپور

Eftekhar Eftekharpour
University of Manitoba, Manitoba, Canada
دکتر امین الله بهاءالدینی
دانشیار دانشکده علوم
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی پزشکی
Aminollah Bahaoddini
Associate Professor College of Sciences
University of Shirazu
Specialist: Medical Physiology
مدیر اجرایی
امیرحسین بندلی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۱