درباره نشریه
ISSN:
2322-181X
eISSN:
2345-2005
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شیراز
مدیر مسئول:
دکتر قاسم حبیب آگهی
سردبیر:
مصطفی سعادت
مدیر اجرایی:
دکتر رضا یوسفی
ویراستار انگلیسی:
دکتر سپیده علوی شوشتری
ویراستار انگلیسی:
دکتر راحله مسعودی
صفحه آرا:
محسن فیاضی
تلفن:
071-36137617
071-36137432
سایت اختصاصی:
mbrc.shirazu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/18
مدیر مسئول
دکتر قاسم حبیب آگهی
استاد دانشکده فنی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Ghasem Habib Agahi
Professor School of Engineering
University of Shirazu
Specialist: Civil Engineering
سردبیر
مصطفی سعادت
استاد تمام زیست شناسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ژنتیک
Mostafa Saadat
Full Professor, Biology
University of Shirazu
Specialist: Genetics
اعضای تحریریه
دکتر امین الله بهاءالدینی
دانشیار دانشکده علوم
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی پزشکی
Aminollah Bahaoddini
Associate Professor College of Sciences
University of Shirazu
Specialist: Medical Physiology
دکتر امیرحسین احکامی

رشته تخصصی: بیولوژی مولکولی گیاهی، بیوتکنولوژی و فیزیولوژی
Amir Hossein Ahkami

Specialist: Plant Molecular Biology, Biotechnology and Physiology
Faizan Ahmad
Professor
Specialist: Molecular Biophysics, Protein Folding
دکتر عبدالله بازرگانی
دانشیار گروه میکروب شناسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Abdollah Bazargani
Associate Professor Department of Microbiology
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
Bernhard Erni
Professor
Specialist: Biochemistry
Mario Giorgi
Professor Pharmacology and Toxicology Division, Department of Veterinary Sciences, University of Pisa, Italy.
Specialist: Pharmacology and Toxicology
دکتر سید مهدی حسینی مزینانی
استاد موسسه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: ژنتیک
Mehdi Hosseini Mazinani
Associate Professor , National Institute of Genetics and Biotechnology
Specialist: Genetics
دکتر فریدون کریمی بوشهری
استاد
رشته تخصصی: ژنتیک
Feridoun Karimi Busheri
Professor Department of Oncology
Specialist: Genetics
دکتر مریم کامکار
دانشیار پژوهشی
رشته تخصصی: زیست شناسی مولکولی
Maryam Kamkar
Research associate
Specialist: Molecular Biology
دکتر احمدرضا خسروی
استاد دانشکده علوم
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ژنتیک
Ahmad Reza Khosravi
Professor College of Sciences
University of Shirazu
Specialist: Genetics
دکتر حسن محبت کار
استاد گروه زیست شناسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Hasan Mohabat Kar
Professor Department of Biology
University of Isfahan
Specialist: Biotechnology
علی مرادشاهی
استاد دانشکده علوم
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: بیوشیمی
Ali Morad Shahi
Professor College of Sciences
University of Shirazu
Specialist: Biochemistry
ویراستار انگلیسی
دکتر سپیده علوی شوشتری
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیس
Sepideh Alavi Shooshtari
Assistant Professor
University of Shirazu
Specialist: Teaching English
دکتر راحله مسعودی
استادیار دانشکده علوم
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Raheleh Masoudi
Assistant Professor College of Sciences
University of Shirazu
Specialist: Molecular Genetics
صفحه آرا
محسن فیاضی

دانشگاه شیراز
Mohsen Fayyazi

University of Shirazu
مدیر اجرایی
دکتر رضا یوسفی
استاد بیوشیمی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: بیوشیمی
Reza Yousefi
Professor, Department of Biology
University of Shirazu
Specialist: Biochemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۰