درباره نشریه
ISSN:
2322-181X
eISSN:
2345-2005
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شیراز
مدیر مسئول:
دکتر قاسم حبیب آگهی
سردبیر:
دکتر مصطفی سعادت
مدیر اجرایی:
دکتر رضا یوسفی
صفحه آرا:
محسن فیاضی
تلفن:
071-36137617
071-36137432
سایت اختصاصی:
mbrc.shirazu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/06
مدیر مسئول
دکتر قاسم حبیب آگهی
استاد دانشکده فنی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Ghasem Habib Agahi
Professor, School of Engineering, University of Shirazu
Specialist: Civil Engineering
سردبیر
دکتر مصطفی سعادت
استاد دانشکده علوم دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ژنتیک
Mostafa Saadat
Professor, College of Sciences, University of Shirazu
Specialist: Genetics
هیات تحریریه
دکتر امین الله بهاءالدینی
دانشیار دانشکده علوم دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی پزشکی
Aminollah Bahaoddini
Associate Professor, College of Sciences, University of Shirazu
Specialist: Medical Physiology
دکتر امیرحسین احکامی
رشته تخصصی: بیولوژی مولکولی گیاهی، بیوتکنولوژی و فیزیولوژی
Amir Hossein Ahkami
Specialist: Plant Molecular Biology, Biotechnology and Physiology
Faizan Ahmad
Professor,
Specialist: Molecular Biophysics, Protein Folding
دکتر عبدالله بازرگانی
دانشیار گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Abdollah Bazargani
Associate Professor, Department of Microbiology, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
Bernhard Erni
Professor,
Specialist: Biochemistry
Mario Giorgi
Professor, Pharmacology and Toxicology Division, Department of Veterinary Sciences, University of Pisa, Italy.,
Specialist: Pharmacology and Toxicology
دکتر سیدمهدی حسینی مزینانی
دانشیار موسسه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: ژنتیک
Mehdi Hosseini Mazinani
Associate Professor, , National Institute of Genetics and Biotechnology,
Specialist: Genetics
دکتر فریدون کریمی بوشهری
استاد
رشته تخصصی: ژنتیک
Feridoun Karimi Busheri
Professor, Department of Oncology,
Specialist: Genetics
دکتر مریم کامکار
دانشیار پژوهشی
رشته تخصصی: زیست شناسی مولکولی
Maryam Kamkar
Research associate,
Specialist: Molecular Biology
دکتر احمدرضا خسروی
استاد دانشکده علوم دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ژنتیک
Ahmad Reza Khosravi
Professor, College of Sciences, University of Shirazu
Specialist: Genetics
دکتر حسن محبت کار
استاد گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Hasan Mohabat Kar
Professor, Department of Biology, University of Isfahan
Specialist: Biotechnology
علی مرادشاهی
استاد دانشکده علوم دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: بیوشیمی
Ali Morad Shahi
Professor, College of Sciences, University of Shirazu
Specialist: Biochemistry
ویراستار انگلیسی
دکتر سپیده علوی شوشتری
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیس
Sepideh Alavi Shooshtari
Assistant Professor, University of Shirazu
Specialist: Teaching English
دکتر راحله مسعودی
استادیار دانشکده علوم دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Raheleh Masoudi
Assistant Professor, College of Sciences, University of Shirazu
Specialist: Molecular Genetics
صفحه آرا
محسن فیاضی
دانشگاه شیراز
Mohsen Fayyazi
University of Shirazu
مدیر اجرایی
دکتر رضا یوسفی
دانشیار دانشگاه شیراز
Reza Yousefi
Associate Professor, University of Shirazu
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۸