درباره نشریه
ISSN:
2322-1097
eISSN:
2423-5857
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدیر مسئول:
دکتر امید براتی
سردبیر:
دکتر ناهید حاتم
مدیر اجرایی:
مژگان فردید
تلفن:
071-32340783
دورنگار:
071-32340783
سایت اختصاصی:
jhmi.sums.ac.ir
نشانی:
شیراز، خیابان قصرالدشت نرسیده به چهارراه ملاصدرا، نبش کوچه 29، ساختمان الماس، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ،معاونت پژوهشی، دفتر نشریه.
تاریخ به‌روزآوری: 1399/08/04
مدیر مسئول
دکتر امید براتی
دانشکده مدیریت و علوم انسانی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Omid Barati
School of Management & Information Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر ناهید حاتم
دانشکده مدیریت و اطلاعات پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Nahid Hatam
School of Management and Medical Information
Shiraz University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
Sulaimon Olanrewaju Adebiyi
Sulaimon Olanrewaju Adebiyi
University of Lagos, Akoka. Lagos. Nigeria., Nigeria
Specialist: Business Administration
دکتر اعظم اصلانی
دکتر اعظم اصلانی
دانشکده مدیریت و علوم انسانی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Azam Aslani
School of Management & Information Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر خسرو کشاورز
دانشکده مدیریت و علوم انسانی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
khosro Keshavarz
School of Management & Information Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
فاطمه معتمدی
فاطمه معتمدی
دانشکده مدیریت و علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Fatemeh Motamedi
School of Managment and Medical Information Sciences
Kerman University of Medical Sciences
دکتر محمود تارا
استادیار دانشکده پزشکی رایانه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: انفورماتیک سلامت
Mahmood Tara
Assistant Professor School of Medical Informatics
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health Informatics
دکتر سجاد دلاوری
استادیار دانشکده مدیریت و علوم انسانی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: سیاست گذاری سلامت
Sajad Delavari
Assistant Professor School of Management & Information Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health policy
محسن بیاتی
محسن بیاتی
دانشکده مدیریت و علوم انسانی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohsen Bayati
School of Management & Information Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
Ayaz Ul Haq
Ayaz Ul Haq
University of Central Punjab, Pakistan
Pavani Rangachari
Pavani Rangachari
Associate Professor of Health Management & Informatics, Augusta University, USA
Richard MacIntyre
Richard MacIntyre
Samuel Merritt University, Sacramento Regional Center, California, USA
Abdullahi Hassan Gorondutse
Abdullahi Hassan Gorondutse
School of Business Management, University Utara Malaysia, Malaysia
دکتر امید براتی
دانشکده مدیریت و علوم انسانی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Omid Barati
School of Management & Information Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر مریم احمدی
استاد دانشکده مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات سلامت
Maryam Ahmadi
Professor School of Health Information Management and Technology
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
مرضیه احمدزاده
مرضیه احمدزاده
دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Marzieh Ahmad Zadeh
School of Computer and Information Technology
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر سیما عجمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت اطلاعات سلامت
Sima Ajami
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Health Management Services, Health Information Management
دکتر مهرداد عسکریان
استاد دانشکده پزشکی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Mehrdad Askarian
Professor School of Social Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر رضا بوستانی
دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشگاه شیراز
Reza Boustani
School of Computer and Information Technology
University of Shirazu
دکتر ناهید حاتم
دانشکده مدیریت و اطلاعات پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Nahid Hatam
School of Management and Medical Information
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر عبدالصالح جعفری
دانشکده بهداشت و درمان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Abdolsaleh Jafari
School of Health Economic
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر زهرا کاووسی
دانشکده مدیریت و علوم انسانی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Zahra Kavosi
School of Management & Information Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
منیژه کشتگر
منیژه کشتگر
دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشگاه شیراز
Manijeh Kesht Gar
School of Computer and Information Technology
University of Shirazu
زهرا محمودزاده ثاقب
زهرا محمودزاده ثاقب
دانشکده فناوری اطلاعات سلامت
دانشگاه شیراز
Zahra Mahmood Zadeh Sagheb
School of Health Information Technology
University of Shirazu
دکتر حمید مقدسی
استاد مدیریت اطلاعات و انفورماتیک پزشکی ، گروه فناوری اطلاعات سلامت ، دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات بهداشتی و انفورملتیک پزشکی
Hamid Moghaddasi
Professor, Health Information and Medical Informatics-- School of Allied Medical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Health information management & Medical informatics
دکتر محمد نمازی
استاد تمام حسابداری
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammd Namazi
Full Professor, Accounting
University of Shirazu
Specialist: Accounting, Cost and Managerial Accounting, Research Methods, Capital Market Research
دکتر محترم نعمت اللهی
دکتر محترم نعمت اللهی
دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
Mohtaram Nematollahi
Associate Professor Faculty of Management and Medical Information
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
زکیه پیری
زکیه پیری
دانشکده مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Zakieh Piri
School of Health Information Management and Technology
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر عبدالقاسم پوررضا
دانشکده مدیریت و اقتصاد بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Abdol Ghasem Pour Reza
School of Health Management and Economic
Tehran University of Medical Sciences
دکتر رامین روانگرد

Ramin Ravangard

دکتر ریتا رضایی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Rita Rezaee
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Education
دکتر فرحناز صدوقی
دانشیار دانشکده مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات سلامت
Farahnaz Sadoughi
Associate Professor School of Health Information Management and Technology
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
دکتر رضا صفدری
استاد پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
Reza Safdary
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
اشکان سامی
اشکان سامی
دانشکده علوم کامپیوتر و مهندسی
دانشگاه شیراز
Ashkan Sami
School of Computer Science and Engineering
University of Shirazu
رکسانا شریفیان
رکسانا شریفیان
دانشکده مدیریت و علوم انسانی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Roxana Sharifian
School of Management & Information Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر نسرین شکرپور
استاد دانشکده زبان انگلیسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Nasrin Shokrpour
Professor School of English
University of Shirazu
Specialist: Applied Linguistics
دکتر نجف زارع
دانشکده آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Najaf Zare
Department of Biostatistics
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر پیوند باستانی
دانشیار مدیریت و اقتصاد سلامت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Peivand Bastani
Associate Professor, health care management and health economics
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Management of health services, health policy
دکتر حسن اشرفی ریزی
دانشیار مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی
Hassan Ashrafi Rizi
Associate Professor Health Information Technology Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Library and Information
حسین منعم
حسین منعم
بخش کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Hossein Monem
epartment of Computer and Information Technology
Shiraz University of Medical Sciences
Kerin Robinson
Kerin Robinson
Departement of Health Information Management, School of Public Health and Human Biosciences,Latrobe University, Melbourne, Australia
Specialist: Health Information Management
دکتر غلامرضا اسکروچی
دکتر غلامرضا اسکروچی

رشته تخصصی: فناوری، طراحی و محیط زیست
Gholam Reza Oskrochi

Specialist: Technology, Design and Environment
دکتر عرفان خوارزمی
دکتر عرفان خوارزمی
دانشکده مدیریت و علوم انسانی
دانشگاه شیراز
Erfan Kharazmi
School of Management & Information Sciences
University of Shirazu
محمدهادی ماهر
محمدهادی ماهر
کارشناس ارشد دانشکده مدیریت و علوم انسانی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammad Hadi Maher
School of Management & Information Sciences
University of Shirazu
Specialist: حسابداري
مدیر اجرایی
مژگان فردید
مژگان فردید

Mozhgan Fardid

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۲