درباره نشریه
ISSN:
2322-1097
eISSN:
2423-5857
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدیر مسئول:
دکتر پیوند باستانی
سردبیر:
دکتر محمدامین بهرامی
مدیر اجرایی:
دکتر فائزه بشیری
ویراستار انگلیسی:
دکتر نسرین شکرپور
تلفن:
071-32340783
دورنگار:
071-32340783
سایت اختصاصی:
jhmi.sums.ac.ir
نشانی:
شیراز، خیابان قصرالدشت نرسیده به چهارراه ملاصدرا، نبش کوچه 29، ساختمان الماس، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ،معاونت پژوهشی، دفتر نشریه.
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/11
مدیر مسئول
دکتر پیوند باستانی
دانشیار مدیریت و اقتصاد سلامت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Peivand Bastani
Associate Professor, health care management and health economics
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Management of health services, health policy
سردبیر
دکتر محمدامین بهرامی
دانشیار مدرسه مدیریت سلامت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Amin Bahrami
Associate Professor, School of Public Healthschool of Management and Medical Informatics
Shiraz University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر خسرو کشاورز
دانشکده مدیریت و علوم انسانی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
khosro Keshavarz
School of Management & Information Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر سجاد دلاوری
استادیار دانشکده مدیریت و علوم انسانی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: سیاست گذاری سلامت
Sajad Delavari
Assistant Professor School of Management & Information Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health policy
محسن بیاتی
محسن بیاتی
دانشکده مدیریت و علوم انسانی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohsen Bayati
School of Management & Information Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا امیراسماعیلی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Mohammad Reza Amiresmaili
Faculty of Management and Medical Information
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Management of health services
دکتر میلاد احمدی مرزاله

Milad Ahmadi Marzaleh

فرهاد فاتحی
کارشناس امور توانبخشی
رشته تخصصی: کاردرمانی
Farhad Fatehi

Specialist: Occupational Therapy
Yoshikazu Fujisawa

دکتر ابراهیم جعفری پویان
استادیار دانشکده بهداشت،
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت
Ebrahim Jaafaripooyan
Associate Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Management Science and Health Economics
دکتر علی جنتی
دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Ali Jannati
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
آرش قنبرزادگان

Arash Ghanbarzadegan

دکتر فاطمه کوکبی سقی
دانشکده بهداشت
رشته تخصصی: سیاستگذاری سلامت
Fatemeh Kokabi Saghi

دکتر غلامحسین مهرعلیان

Gholamhossein Mehralian

دکتر محمود موسی زاده
استادیار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Mahmood Moosazadeh
Associate Professor Health Sciences Research Centre
Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر راضیه منتظرالفرج
دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دانشگاه علوم پزشکی یزد
Razieh Montazeralfaraj
Associate Professor, health care management
دکتر عفت جهانبانی وشاره
استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Effat Jahanbani Veshareh
Assistant Professor, Department of Health Services Management, School of Health
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Health Services Management
دکتر سودابه وطن خواه
استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Soudabeh Vatankhah
Professor
Tehran University of Medical Sciences
مریم زحمتکشان

Maryam Zahmatkeshan

نجمه بردبار

دکتر مهرداد عسکریان
استاد دانشکده پزشکی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Mehrdad Askarian
Professor School of Social Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر عبدالصالح جعفری
دانشکده بهداشت و درمان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Abdolsaleh Jafari
School of Health Economic
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر زهرا کاووسی
دانشکده مدیریت و علوم انسانی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Zahra Kavosi
School of Management & Information Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر رامین روانگرد

Ramin Ravangard

دکتر ریتا رضایی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Rita Rezaee
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Education
رکسانا شریفیان
رکسانا شریفیان
دانشکده مدیریت و علوم انسانی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Roxana Sharifian
School of Management & Information Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر عرفان خوارزمی
دکتر عرفان خوارزمی
دانشکده مدیریت و علوم انسانی
دانشگاه شیراز
Erfan Kharazmi
School of Management & Information Sciences
University of Shirazu
ویراستار انگلیسی
دکتر نسرین شکرپور
استاد دانشکده زبان انگلیسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Nasrin Shokrpour
Professor School of English
University of Shirazu
Specialist: Applied Linguistics
مدیر اجرایی
دکتر فائزه بشیری

Faezeh Bashiri

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۴