درباره نشریه
ISSN:
2345-3214
eISSN:
2538-1962
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه الزهرا (دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد)
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا رستمی
سردبیر:
دکتر ابراهیم عباسی
مدیرداخلی:
دکتر مریم مقدس بیات
کارشناس:
اعظم امیری خواه
تلفن:
021-88212578
سایت اختصاصی:
jfm.alzahra.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهراء (س) ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، ساختمان راه آهن، طبقه دوم
صندوق پستی:
1993893973
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/27
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا رستمی
استادیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Mohammad Reza Rostami
Assistant Professor
University of Alzahra
Specialist: Financial Management
سردبیر
دکتر ابراهیم عباسی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: حسابداری مالی، مدیریت مالی
Ebrahim Abbasi
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Financial Accounting, Financial Management
اعضای تحریریه
دکتر علی اصغر انواری رستمی
استاد گروه مدیریت بازرگانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی
Ali Asghar Anvari Rostami
Professor Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Management
Tarbiat Modares University
Specialist: Financial Management, Business Management
دکتر رضا تهرانی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
Reza Tehrani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Financial Management, Financial management and investment
دکتر رضا راعی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Reza Raei
Professor
University of Tehran
Specialist: مديريت مالي
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مالی و حسابداری
Fraydoon Rahnamay Roodposhti
Professor Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Financial Management, financial and accounting
دکتر محمداسماعیل فدایی نژاد
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Mohammad Esmail Fadaeenejad
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Financial Management
دکتر حسن قالیباف اصل
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Hasan Ghalibaf Asl
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Financial Management
شاپور محمدی

دانشگاه تهران
Shpour Mohammadi
Department of Financial Management, Faculty of Management,
University of Tehran
Specialist: Econometrics, Nonlinear Time Series Analysis, Financial Economics, Development Economics
دکتر حمیدرضا وکیلی فرد
دانشیار واحد علوم و تحقیقات تهران
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حسابداری مالی، مدیریت مالی
Hamid Reza Vakilifard
Associate Professor Tehran Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Financial Accounting, Financial Management
احمد یعقوب نژاد

Ahmad Yaghoobnezhad

کارشناس
اعظم امیری خواه

دانشگاه الزهرا
مدیرداخلی
دکتر مریم مقدس بیات

رشته تخصصی: آمار و اقتصاد سنجی
maryam moghaddas bayat

Specialist: Statistics and econometrics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۷