درباره نشریه
ISSN:
2322-4215
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
بنیاد حکمت اسلامی صدرا
مدیر مسئول:
دکتر زهره حسینی خامنه ای
سردبیر:
دکتر طوبی کرمانی
مدیر اجرایی:
مژگان پروینیان
تلفن:
021-88153594
021-88734686-9
دورنگار:
021-88153594
021-88734686-9
سایت اختصاصی:
pac.mullasadra.org
نشانی:
تهران، بزرگراه رسالت، روبروی مصلای بزرگ تهران، مجمتع امام خمینی، بنیاد حکمت اسلامی صدرا
صندوق پستی:
15875-6919
اشتراک:
تلفن:
021-88153594
021-88734686-9
دورنگار:
021-88153594
021-88734686-9
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/09
مدیر مسئول
دکتر زهره حسینی خامنه ای

Zohreh Hoseini Khamenei

سردبیر
دکتر طوبی کرمانی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فلسفه
Tooba Kermani
Professor
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy
اعضای تحریریه
آیت الله سید محمد خامنه ای
آیت الله سید محمد خامنه ای
استاد
رشته تخصصی: فلسفه و فقه و حقوق، فلسفه
Seyyed Mohammad Khamenei
Professor
Specialist: Philosophy
دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی
استاد فلسفه
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی
Gholam Hossein Ebrahimi Dinani
Professor philosophy
University of Tehran
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and Kalam
دکتر غلامرضا اعوانی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Gholamreza Avani
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: philosophy
دکتر رضا داوری اردکانی
دکتر رضا داوری اردکانی
رییس
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
Reza Davari Ardakani
President
Academy Of Sciences Of Iran
دکتر احد فرامرزقراملکی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ahad Faramarz Qaramaleki
Professor School of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر عبدالرزاق حسامی فر
استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: فلسفه
Abdurrazzaq Hesamifar
Professor, Department of Philosophy
Imam Khomeini International University
Specialist: Philosophy
دکتر علینقی باقرشاهی
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: فلسفه
Ali NAghi Baghershahi
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Philosophy
دکتر قاسم پورحسن
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Ghasem Pourhasan
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Western Philosophy
ویراستارفارسی
فاطمه محمد
فاطمه محمد

Fatemeh Mohammad

ویراستار انگلیسی
دکتر علینقی باقرشاهی
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: فلسفه
Ali NAghi Baghershahi
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Philosophy
مدیر اجرایی
مژگان پروینیان
مژگان پروینیان

Mojgan Parvinian

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۱