درباره نشریه
ISSN:
2345-3222
eISSN:
2538-1482
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه الزهرا (دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد)
مدیر مسئول:
دکتر زهرا رزمی
سردبیر:
دکتر اسدالله کردناییج
دبیراجرایی:
فاطمه مغربی
ویراستار فارسی:
دکتر ندا عبدالوند
تلفن:
021-88212578
سایت اختصاصی:
bmr.alzahra.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا (س) ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دفتر نشریات، ، کدپستی: 1993893973
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/10
مدیر مسئول
دکتر زهرا رزمی
استادیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مدیریت
Zahra Razmi
Assistant Professor
University of Alzahra
Specialist: Management
سردبیر
دکتر اسدالله کردناییج
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Asadollah Kordenaeij
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management
اعضای تحریریه
دکتر منوچهر نجمی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصا
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت کیفیت
Manoochehr Najmi
Professor Faculty of Management and Economics
Sharif University of Technology
Specialist: Quality management
میر احمد امیر شاهی

دکتر محمدعلی بابایی زکیلکی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک، مدیریت بازرگانی
Mohammad Ali Babaei Zakilaki
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: strategic Managment, Business Management
دکتر معصومه حسین زاده شهری
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک و بازاریابی
Masoumeh Hoseinzadeh Shahri
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Strategic Management and Marketing
دکتر منیژه حقیقی نسب
دانشیار بازاریابی، مدیریت، علوم اجتماعی و اقتصادی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مدیریت بازاریابی بین الملل بازاریابی الکترونیک بازاریابی صنعتی بازاریابی خدمات کار آفرینی
Manijeh Haghighinasab
Associate Professor, Department of Management, Faculty of Social Sciences and Economics,
University of Alzahra
Specialist: Marketing Management International Marketing E-Marketing Industrial Marketing Services Entrepreneurship
دکتر کامبیز حیدرزاده
دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی- بازاریابی
Kambiz Heidarzadeh
Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Economics
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات
Specialist: Business Management-Marketing
دکتر رضا رسولی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت دولت، مدیریت منابع انسانی
Reza Rasouli
Professor
Payame Noor University
Specialist: governmental management, Human resources management
دکتر آرش شاهین
استاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت کیفیت و مهندسی صنایع
Arash Shahin
Professor Faculty of Administrative and Economic Sciences
University of Isfahan
Specialist: Quality Management and Industrial Engineering
دکتر اسدالله کردناییج
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Asadollah Kordenaeij
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management
ویراستار فارسی
دکتر ندا عبدالوند
دانشیار مدیریت فناوری اطلاعات، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مهندسی فناوری اطلاعات
Neda Abdolvand
Associate Professor, Management Department
University of Alzahra
Specialist: Information Technology Engineering
دبیراجرایی
فاطمه مغربی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۸