درباره نشریه
ISSN:
2322-147X
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه بوعلی سینا (دانشکده علوم پایه)
مدیر مسئول:
دکتر بهروز رفیعی
سردبیر:
دکتر سعید خدابخش
مدیر اجرایی:
مهندس ناهید صحرارو
تلفن:
081-38381460
دورنگار:
081-38381460
سایت اختصاصی:
psj.basu.ac.ir
نشانی:
همدان، چهار راه پژوهش، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی، دفتر نشریه رسوب شناسی کاربردی
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/18
مدیر مسئول
بهروز رفیعی
دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
Behrooz Rafiei
Associate Professor, Bu-Ali Sina University
Specialist: Sedimentology and sedimentary lithology
سردبیر
سعید خدابخش
دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
Saeed Khodabakhsh
Associate Professor, Bu-Ali Sina University
هیات تحریریه
دکتر احمد معتمد
احمد معتمد
استاد دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
Ahmad Motamed
Professor, Faculty of Geology, University of Tehran
حسن محسنی
دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
Hasan Mohseni
Associate Professor, Bu-Ali Sina University
Specialist: Sedimentology and sedimentary lithology
سیدرضا موسوی حرمی
استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: رسوب شناسی
Seyed Reza Moosavi Harami
Professor, Department of Geology, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Sedimentology
اسدالله محبوبی
استاد گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زمین شناسی/ رسوب شناسی و سنگ شناسی
Asadollah Mahboubi
Professor, Department of Geology, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geology / Sedimentology and Lithology
سادات فیض نیا
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
Sadat Feiznia
Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Sedimentology and sedimentary lithology
عبدالحسین امینی
استاد دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زمین شناسی رسوبی و رسوب شناسی
Abdolhossein Amini
Professor, School of Geology, University of Tehran
Specialist: Sedimentary Geology and Sedimentology
حسین رحیم پور بناب
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
Hosein Rahimpour Bonab
Professor, University of Tehran
Specialist: Sedimentology and sedimentary lithology
ویراستارفارسی
پرویز آرمانی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
Parviz Armani
Associate Professor, Imam Khomeini International University
Specialist: Sedimentology and sedimentary lithology
مدیر اجرایی
ناهید صحرارو
کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
Nahid Sahraro
Masters, Bu-Ali Sina University
Specialist: Sedimentology and sedimentary lithology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۷۴