درباره نشریه
ISSN:
2322-147X
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بوعلی سینا (دانشکده علوم پایه)
مدیر مسئول:
دکتر بهروز رفیعی
سردبیر:
دکتر سعید خدابخش
مدیر اجرایی:
مهندس ناهید صحرارو
تلفن:
081-38381460
دورنگار:
081-38381460
سایت اختصاصی:
psj.basu.ac.ir
نشانی:
همدان، چهار راه پژوهش، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی، دفتر نشریه رسوب شناسی کاربردی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/18
مدیر مسئول
دکتر بهروز رفیعی
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
Behrouz Rafiei
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Sedimentology and sedimentary rocks
سردبیر
دکتر سعید خدابخش
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
Saeed Khodabakhsh
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
اعضای تحریریه
دکتر احمد معتمد
استاد پردیس علوم ، دانشکده زمین شناسی
دانشگاه تهران
Ahmad Motamed
Professor College of Science, Faculty of Geology
University of Tehran
دکتر حسن محسنی
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
Hassan Mohseni
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Sedimentology and Sedimentary Petrology
دکتر سید رضا موسوی حرمی
استاد گروه زمین شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: رسوب شناسی
Seyed Reza Moosavi Harami
Professor Department of Geology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Sedimentology
دکتر اسدالله محبوبی
استاد گروه جغرافیا
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زمین شناسی/ رسوب شناسی و سنگ شناسی
Asadollah Mahboubi
Professor Department of Geology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geology / Sedimentology and Lithology
دکتر سادات فیض نیا
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
Sadat Feiznia
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Sedimentology and sedimentary lithology
دکتر عبدالحسین امینی
استاد دانشکده زمین شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زمین شناسی رسوبی و رسوب شناسی
Abdolhossein Amini
Professor School of Geology
University of Tehran
Specialist: Sedimentary Geology and Sedimentology
دکتر حسین رحیم پور بناب
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
Hosein Rahimpour Bonab
Professor
University of Tehran
Specialist: Sedimentology and sedimentary lithology
ویراستارفارسی
دکتر پرویز آرمانی
هیات علمی
رشته تخصصی: زمین شناسی، رسوب شناسی، زمینریخت شناسی
Parviz Armani

Specialist: Grology, sedimentology, geomorphology, petroleum geology
مدیر اجرایی
مهندس ناهید صحرارو
کارشناسی ارشد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
Nahid Sahraro
Masters
Bu-Ali Sina University
Specialist: Sedimentology and sedimentary lithology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۹۰