درباره نشریه
ISSN:
2345-4873
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
مدیر مسئول:
احمد آموزشی
سردبیر:
دکتر مهران هیرادفر
مدیر اجرایی:
زهرا آموزشی
تلفن:
056-32381214
سایت اختصاصی:
jsurgery.bums.ac.ir
نشانی:
بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
صندوق پستی:
379-97175
تلفن همراه:
09335613482
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/22
مدیر مسئول
احمد آموزشی
استاد جراحی قلب
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Ahmad Amouzeshi
Professor, cardiosurgery
Birjand University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر مهران هیرادفر
مرکز تحقیقات جراحی آندوسکوپی و حداقل تهاجمی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mehran Hiradfar
Endoscopic & Minimally Invasive Surgery Research Center
Mashhad University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
احمد آموزشی
استاد جراحی قلب
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Ahmad Amouzeshi
Professor, cardiosurgery
Birjand University of Medical Sciences
دکتر مسعود پزشکی راد
دکتر مسعود پزشکی راد

Masoud Pezeshkirad

دکتر علی تقی زاده افشاری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: ارولوژی (پیوند کلیه)
Ali Taghizadeh Afshari
Professor
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Urology and Kidney transplantation
علی جنگجو
علی جنگجو

Ali Jang Joo

سید ضیاالله حقی
سید ضیاالله حقی

دکتر رامین صادقی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی هسته ای
Ramin Sadeghi
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Nuclear Medicine
دکتر محسن علی اکبریان
مرکز تحقیقات انکولوژی جراحی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mohsen Aliakbarian
Surgical Oncology Research Center
Mashhad University of Medical Sciences
محمد قائمی
محمد قائمی

دکتر کاظم قائمی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: مغز و اعصاب
Kazem Ghaemi
Associate Professor
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
سید حسن کرباسی
سید حسن کرباسی

قاسم کریمی
قاسم کریمی

دکتر مصطفی مهرابی بهار
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: جراحی عمومی
Mostafa Mehrabi Bahar
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: General surgery
دکتر امید مهرپور
دانشیار مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی و سوء مصرف مواد مخدر
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: پزشکی قانونی
Omid Mehrpour
Associate Professor Medical Toxicology and Drug Abuse Research Center
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine
قدرت الله ناصح
قدرت الله ناصح

سید امیر وجدان
سید امیر وجدان

سید عیسی هاشمی
سید عیسی هاشمی

دکتر مهران هیرادفر
مرکز تحقیقات جراحی آندوسکوپی و حداقل تهاجمی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mehran Hiradfar
Endoscopic & Minimally Invasive Surgery Research Center
Mashhad University of Medical Sciences
غلامحسین یعقوبی
غلامحسین یعقوبی

علیرضا سپهری
علیرضا سپهری

دکتر طوبی کاظمی
استاد گروه قلب ، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Toba Kazemi
Professor, Cardiovascular Diseases Research Center
Birjand University of Medical Sciences
مهیار محمدی فر
مهیار محمدی فر

رضا عابدی
رضا عابدی

سام زراعتیان نژاد
سام زراعتیان نژاد

دکتر پویا درخشان
دانشیار گروه پزشکی بیهوشی و درد، مرکز پزشکی رسول اکرم
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: متخصص یهوشی
Pooya Derakhshan
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Javanese specialist
پوپک رحیمی زاده
پوپک رحیمی زاده

دکتر سید حمیدرضا فیض
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Seyyed Hamid Reza Faiz
Professor
Iran University of Medical Sciences
دکتر علی یگانه
دانشیار گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: متخصص ارتوپدی، ارتوپدی
Ali Yeganeh
Associate Professor Department of Orthopaedics Surgery
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedic Specialist, Orthopaedics
دکتر سید حمزه موسوی
استادیار زبانها و دروس عمومی
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: زبانشناسی رایانشی
Seyed Hamzeh Mousavi
Assistant Professor, Department of Languages
Shahrood University of Technology
علیرضا نگاهی
علیرضا نگاهی

محمود گنجی
محمود گنجی

محمود حسین زاده
محمود حسین زاده

محمدرضا رئیسیان
محمدرضا رئیسیان

زهرا آموزشی
زهرا آموزشی

ایوب اکبری
استادیار گروه داخلی و جراحی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Ayob Akbari

مدیر اجرایی
زهرا آموزشی
زهرا آموزشی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۰