درباره نشریه
ISSN:
2345-4989
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مدیر مسئول:
دکتر علی طالبیان
سردبیر:
دکتر مریم اخوتی
مدیر اجرایی:
دکتر کامبیز بهاءالدین بیگی
تلفن:
034-31325165
دورنگار:
034-31325221
سایت اختصاصی:
jms.kmu.ac.ir
نشانی:
کرمان، ابتدای بلوار هفت باغ، پردیزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، طبقه دوم
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/12
مدیر مسئول
دکتر علی طالبیان
استادیار کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
Ali Talebian
Assistant Professor, medical library & information science
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medical library & information science
سردبیر
دکتر مریم اخوتی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: کتابخانه و علوم پزشکی
Maryam Okhovati
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medical Library and Information Sciences
اعضای تحریریه
دکتر لیلا احمدیان
دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Leila Ahmadian
Associate Professor Faculty of Management and Medical Information
Kerman University of Medical Sciences
دکتر مریم اخوتی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: کتابخانه و علوم پزشکی
Maryam Okhovati
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medical Library and Information Sciences
دکتر سعید اسلامی
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: داروسازی، انفورماتیک پزشکی
Saeed Eslami
Assistant Professor medical School
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacy, Medical Informatics
دکتر محمد اعظمی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: کتابداری، کتابداری و اطلاع رسانی
Mohammad Azami

Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Library and Information
دکتر محمدرضا امیراسماعیلی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Mohammad Reza Amiresmaili
Faculty of Management and Medical Information
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Management of health services
دکتر محسن بارونی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: سیاست گذاری در سلامت
Mohsen Barouni
Assistant Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Health Economics/Policy Making
دکتر کامبیز بهاءالدین بیگی
دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: دکترای انفورماتیک پزشکی
Kambiz Bahaadin Beigy
Associate Professor Faculty of Management and Medical Information
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Doctor of Informatics Medicine
محمدحسین بیگلو
محمدحسین بیگلو
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: کتابداری
دکتر ابوالقاسم پوررضا
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، بهداشت عمومی (مدیریت و اقتصاد)
Abolghasem Pourreza
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Services Management, Public Health (Management & Economics)
دکتر رضا خواجویی
استاد گروه علوم اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: انفورماتیک پزشکی
Reza Khajouei
Professor, Department of Health Information Sciences, Faculty of Management and Medical Informaton Sciences
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medical Informatics
دکتر ایرج شریفی
استاد انگل شناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Iraj Sharifi
Professor Parasitology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر علی طالبیان
استادیار کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
Ali Talebian
Assistant Professor, medical library & information science
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medical library & information science
دکتر فربد عبادی فردآذر
استاد دانشکده‏ بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مدیریت‏ خدمات ‏بهداشتی ‏درمانی
Farbod Ebadifard
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Services Management
دکتر محمد عرب
استاد گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Arab
Professor, Department of Health Management & Economics, School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Management and Economics Sciences
دکتر حمید مقدسی
استاد مدیریت اطلاعات و انفورماتیک پزشکی ، گروه فناوری اطلاعات سلامت ، دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات بهداشتی و انفورملتیک پزشکی
Hamid Moghaddasi
Professor, Health Information and Medical Informatics-- School of Allied Medical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Health information management & Medical informatics
دکتر نوذر نخعی
استاد پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Nouzar Nakhaee
Professor, Community Medicine, Health Services Management Research Center
Kerman University of Medical Sciences
دکتر محمود نکویی مقدم
استاد دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Mahmoud Nekouei Moghadam
Professor Faculty of Management and Medical Information
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Management of health services
دکتر محسن نوکاریزی
استاد علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اطلاع رسانی، کتابداری
Mohsen Nowkarizi
Professor, Library and Information Science
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Library and Information Science
دکتر لیلا والی
استادیار رشته مدیریت بهداشت و درمان، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان
Leila Vali
Assistant Professor, Health care managemen, Health policy&Health Economic
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان
Specialist: Hospital Administration
مدیر اجرایی
دکتر کامبیز بهاءالدین بیگی
دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: دکترای انفورماتیک پزشکی
Kambiz Bahaadin Beigy
Associate Professor Faculty of Management and Medical Information
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Doctor of Informatics Medicine
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۳