درباره نشریه
ISSN:
2383-2134
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر محمدجواد زارعان
سردبیر:
دکتر نعمت الله صفری فروشانی
جانشین سردبیر:
دکتر علی الهی تبار
تلفن:
025-37110632
دورنگار:
025-37110632
سایت اختصاصی:
mte.journals.miu.ac.ir
نشانی:
قم، میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی، گروه تاریخ اسلام
صندوق پستی:
1437-37195
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/04
مدیر مسئول
حجت الاسلام دکتر محمدجواد زارعان
استادیار موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
جامعه المصطفی العالمیه
Mohammad Javad Zarean
Associate Professor Ethics and Higher Education Institution
Al-Mustafa International University
سردبیر
دکتر نعمت الله صفری فروشانی
استاد گروه تاریخ
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن اسلامی
Nematollah Safari Forooshani
Professor History Group
Al-Mustafa International University
جانشین سردبیر
دکتر علی الهی تبار

رشته تخصصی: تاریخ تمدن اسلامی
Ali Elahi Tabar

Specialist: The history of Islamic civilization
اعضای تحریریه
حجت الاسلام دکتر محسن خندان الویری
دانشیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Mohsen Khandan Alviri
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر ناصر باقری بیدهندی
استادیار گروه تاریخ
رشته تخصصی: تاریخ
Naser Bagheri Bid Hendi
Assistant Professor History Group
Specialist: history
دکتر فاطمه جان احمدی
دانشیار دانشکده علوم انسانی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Fatemeh Jan Ahmadi
Associate Professor Faculty of Humanities
University of Alzahra
Specialist: history of Islam
حجت الاسلام دکتر محمدرضا جباری
دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، تاریخ اسلام، تفسیر و علوم قرآنی
Mohammad Reza Jabbari
Associate Professor
Specialist: history of Islam, Qur'anic commentary and science
دکتر محمدعلی چلونگر
استاد گروه تاریخ
دانشگاه اصفهان
Mohammad Ali Chaloon Gar
Professor History Group
University of Isfahan
دکتر سید احمدرضا خضری
استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Seyyed Ahmad Reza Khezri
Professor Islamic history and civilization group
University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر محمد سپهری
استاد واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Mohammad Sepehri
Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر ناصر رفیعی محمدی
دانشیار گروه شیعه شناسی
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: الهیات و معارف اسلامی
Naser Rafie Mohammadi
Associate Professor Shi'ite group
Al-Mustafa International University
Specialist: Theology and Islamic Sciences
دکتر محمدامیر شیخ نوری
استاد گروه تاریخ
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Amir Sheikh Noori
Professor History Group
University of Alzahra
Specialist: history
دکتر نعمت الله صفری فروشانی
استاد گروه تاریخ
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن اسلامی
Nematollah Safari Forooshani
Professor History Group
Al-Mustafa International University
دکتر هادی عالم زاده
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Hadi Alem Zadeh
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: History and Civilization of Islamic Nations
دکتر حسین عبدالمحمدی
دانشیار گروه تاریخ
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Hosein Abdolmohammadi
Associate Professor History Group
Al-Mustafa International University
Specialist: History of Islam
دکتر حسین قرچانلو
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Hossein Ghare Chan Loo
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Islamic civilization and history
دکتر اصغر منتظرالقائم
استاد گروه تاریخ
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ
Asghar Montazer Alghaem
Professor History Group
University of Isfahan
Specialist: تاريخ
دکتر سید علیرضا واسعی
دانشیار پژوهشکده اسلام تمدنی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ وتمدن اسلامی
Seyyed Alireza Vasei
Associate Professor of the History and Research Institute of Islamic Sciences and Culture
Specialist: history, Islamic history and civilization
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۸۷