درباره نشریه
ISSN:
2322-5130
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر حسین حاتمی
سردبیر:
احمد رضا یزدانبخش
مدیر اجرایی:
مهدیه شریفی فرد
مدیر اجرایی:
دکتر سمیه غفاری
ویراستار انگلیسی:
دکتر محمد منشوری
ویراستار انگلیسی:
دکتر محمد رفیعی
تلفن:
021-22431994
دورنگار:
021-22431994
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/jhf
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت، ، کدپستی: 1983535511
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/20
مدیر مسئول
دکتر حسین حاتمی
استاد دانشکده بهداشتگروه بیماریهای عفونی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Hossein Hatami
Professor Department of Infectious Disease
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infective Diseases
سردبیر
احمد رضا یزدانبخش
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهیذ بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Ahmadreza Yazdanbakhsh
Professor, School of Public Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
اعضای تحریریه
دکتر مهرنوش ابطحی
استادیار گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و ایمنی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mehrnoosh Abtahi

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر عباس دانش کهن

دکتر علی دل پیشه
استاد تمام اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی بالینی
Ali Delpisheh
Full Professor, Epidemiology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Epidemiology
دکتر اکبر اسلامی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Akbar Islami
Professor School of Health
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر محتشم غفاری

دکتر علی قجری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: قارچ شناسی
Ali Ghajari
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Mycology
دکتر حسین حاتمی
استاد دانشکده بهداشتگروه بیماریهای عفونی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Hossein Hatami
Professor Department of Infectious Disease
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infective Diseases
دکتر محمدجواد جعفری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mohammad Javad Jafari
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر فروزان کریمی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Forouzan Karimi
Associate Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر نسترن کشاورز محمدی
دانشیار دانشکده بهداشت و ایمنی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Nastaran Keshavarz Mohammadi
Associate Professor Department of Public Health, School of Public Health and Safety
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر منیره مجلسی نصر

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت محیط زیست
monireh majlessi

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
محمد رضا مسعودی نژاد
استاد تمام بهداشت محیط ، مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط، مهندسی محیط زیست
Mohamadreza Massoudinejad
Full Professor, Environmental Health Engineering
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
یدالله محرابی
استاد دانشکده بهداشت و ایمنی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Yadollah Mehrabi
Professor, Department of Epidemiology, School of Public Health and Safety
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر انوشیروان محسنی بندپی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Anooshirvan Mohseni Bandpey
Professo School of Public Health
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر علی رمضان خانی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Ali Ramezankhani
Professor Faculty of Health
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
مهندس محمد رنجبریان
مهندس محمد رنجبریان

دکتر منصور رضازاده آذری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mansoor Reza Zadeh Azari
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: بهداشت حرفه اي
دکتر محسن روشنی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بهداشت عمومی
Mohsen Roshani

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: General Hygiene
دکتر هوشنگ ساغری
دکتر هوشنگ ساغری
استاد گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر حمید سوری
استاد اپیدمیولوژی -
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Hamid Soori
Professor, Epidemiology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
احمد رضا یزدانبخش
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهیذ بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Ahmadreza Yazdanbakhsh
Professor, School of Public Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
ویراستار انگلیسی
دکتر محمد منشوری
استادیار دانشگاه رایرسون کانادا
دکتر محمد رفیعی
استادیار گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و ایمنی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر اجرایی
مهدیه شریفی فرد
مهدیه شریفی فرد

رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
دکتر سمیه غفاری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۲