درباره نشریه
ISSN:
2322-5130
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر حسین حاتمی
سردبیر:
دکتر احمدرضا یزدانبخش
مدیر اجرایی:
مهدیه شریفی فرد
مدیر اجرایی:
دکتر سمیه غفاری
مدیرداخلی:
مهندس محمد رنجبریان
تلفن:
021-22431994
دورنگار:
021-22431994
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/jhf
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت، ، کدپستی: 1983535511
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/28
مدیر مسئول
دکتر حسین حاتمی
استاد دانشکده بهداشتگروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Hossein Hatami
Professor, Department of Infectious Disease, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infective Diseases
سردبیر
دکتر احمدرضا یزدانبخش
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Ahmad Reza Yazdanbakhsh
Professor, Department of Environmental Health Engineering, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
هیات تحریریه
دکتر مهرنوش ابطحی
استادیار گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر عباس دانش کهن
دکتر علی دل پیشه
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی بالینی
Ali Delpisheh
Professor, Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Epidemiology
دکتر اکبر اسلامی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Akbar Islami
Professor, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر محتشم غفاری
دکتر علی قجری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: قارچ شناسی
Ali Ghajari
Associate Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Mycology
دکتر حسین حاتمی
استاد دانشکده بهداشتگروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Hossein Hatami
Professor, Department of Infectious Disease, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infective Diseases
دکتر محمدجواد جعفری
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mohammad Javad Jafari
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر فروزان کریمی
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Forouzan Karimi
Associate Professor, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر نسترن کشاورز محمدی
دانشیار دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Nastaran Keshavarz Mohammadi
Associate Professor, Department of Public Health, School of Public Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر منیره مجلسی نصر
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت محیط زیست
monireh majlessi
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا مسعودی نژاد
دکتر یدالله محرابی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Yadollah Mehrabi
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر انوشیروان محسنی بندپی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Anooshirvan Mohseni Bandpey
Professo, School of Public Health, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر علی رمضان خانی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Ali Ramezankhani
Professor, Faculty of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
مهندس محمد رنجبریان
مهندس محمد رنجبریان
دکتر منصور رضازاده آذری
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mansoor Reza Zadeh Azari
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: بهداشت حرفه اي
دکتر محسن روشنی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بهداشت عمومی
Mohsen Roshani
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: General Hygiene
دکتر هوشنگ ساغری
دکتر هوشنگ ساغری
استاد گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر حمید سوری
استاد گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Hamid Soori
Professor, Epidemiology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر احمدرضا یزدانبخش
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Ahmad Reza Yazdanbakhsh
Professor, Department of Environmental Health Engineering, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
ویراستار انگلیسی
دکتر محمد منشوری
استادیار دانشگاه رایرسون کانادا
دکتر محمد رفیعی
استادیار گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر اجرایی
مهدیه شریفی فرد
مهدیه شریفی فرد
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
دکتر سمیه غفاری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
مدیرداخلی
مهندس محمد رنجبریان
مهندس محمد رنجبریان
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۲