درباره نشریه
ISSN:
2008-6393
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
مهندس ولی حاجی پور
مدیر مسئول:
مهندس ولی حاجی پور
سردبیر:
نساء امیدی کیاسرایی
تلفن:
021-66880693
دورنگار:
021-66880693
سایت اختصاصی:
www.ghadak.ir
نشانی:
تهران، خیابان آذربایجان، بین خوش و قصرالدشت، مجتمع نگین، طبقه 5، واحد 28، ، کدپستی: 1345637488
صندوق پستی:
139-13445
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-66387019
اشتراک:
تلفن:
021-66880693
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/22
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۹۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۹۰۰