درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
اداره بهداشت و درمان نزاجا
مدیر مسئول:
دکتر شهنام بابلی
سردبیر:
دکتر وحید دنیوی
مدیر اجرایی:
دکتر امیرمحسن راه نجات
با همکاری:
علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
تلفن:
021-22965695
دورنگار:
021-22965695
سایت اختصاصی:
npwjm.ajaums.ac.ir
نشانی:
تهران، لویزان، ابتدای بلوار نیروز زمینی، اداره بهداشت و درمان نزاجا، مدیریت آموزش و پژوهش
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/03
مدیر مسئول
دکتر شهنام بابلی
سردبیر
دکتر وحید دنیوی
هیات تحریریه
دکتر محسن امین سبحانی
دانشیار علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: اندودونتیکس،، علوم دندانپزشکی
Mohsen Aminsobhani
Associate Professor, AJA University of Medical Sciences
Specialist: Dental Science
دکتر شهنام بابلی
دکتر ارسیا تقوا
دانشیار دانشکده پزشکی علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Arsia Taghva
Associate Professor, AJA University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر رامین حمیدی فراهانی
استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی، پزشکی بالینی
Ramin Hamidi Farahani
Assistant Professor,
Specialist: Clinical Medicine
دکتر آرمین زارعیان
دانشیار دانشکده پرستاری
رشته تخصصی: دکترای تخصصی پرستاری
Armin Zareiyan
Associate Professor, Faculty of Nursing,
Specialist: Nursing Care and Allied Health
دکتر علی شریف زاده
دکتر علی شریف زاده
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
دکتر احمد عامریون
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی
Ahmad Ameriyoun
Associate Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر سوسن عزیزمحمدی
دکتر سوسن عزیزمحمدی
دکتر امیر طالب رضا
دکتر زهرا فارسی
دانشیار دانشکده پرستاری
رشته تخصصی: پرستاری
Zahra Farsi
Associate Professor, Faculty of Nursing,
Specialist: Nursing
دکتر محمدحسن کاظمی گلوگاهی
دانشگاه رازی کرمانشاه
سعیده سادات موسوی
سعیده سادات موسوی
اداره بهداشت و درمان نزاجا
رشته تخصصی: پرستاری، برنامه ریزی آموزشی
دکتر مژگان مهاجری ایروانی
استادیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا
رشته تخصصی: بیهوشی
ویراستارفارسی
دکتر علی اکبر نقوی مقدم
مدیر اجرایی
دکتر امیرمحسن راه نجات
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۹