درباره نشریه
ISSN:
2322-3840
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
مدیر مسئول:
دکتر عبدالرضا وارسته
سردبیر:
دکتر عبدالرضا وارسته
مدیر اجرایی:
نرگس محمدزاده
مدیر اجرایی:
دکتر گلسا خواجه نظام
مدیرداخلی:
دکتر فاطمه واحدی
ویراستار انگلیسی:
Elizabeth Giles
ویراستار انگلیسی:
James Mc Coy
تلفن:
051-35091160
دورنگار:
051-35091160
سایت اختصاصی:
www.rbmb.net
نشانی:
مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار لادن، نبش لادن 3
تاریخ به‌روزآوری: 1399/10/05

 

 
مدیر مسئول
دکتر عبدالرضا وارسته

رشته تخصصی: ایمونو بیوشیمی
Abdol Reza Varasteh

Specialist: Immuno-Biochemistry
ویراستار انگلیسی
Elizabeth Giles
Elizabeth Giles

James Mc Coy
James Mc Coy

سردبیر
دکتر عبدالرضا وارسته

رشته تخصصی: ایمونو بیوشیمی
Abdol Reza Varasteh

Specialist: Immuno-Biochemistry
اعضای تحریریه
Adnan Tarek
Adnan Tarek

Gerard Siest
Gerard Siest

Saad Ben Amar
Saad Ben Amar

Maria Antonietta Ciardiello
Maria Antonietta Ciardiello

Gordon Ferns
Professor
Specialist: Medical Education and Metabolic Medicine
Lakhdar Khelifi
Lakhdar Khelifi

George Koliakos
George Koliakos

Ajay Krishnamurthy
Ajay Krishnamurthy

Mark Larche
Mark Larche

Maizirwan Mel
Maizirwan Mel

ریحانه نوربخش

Reyhaneh Noor Bakhsh

Peralvarez Marín Alejandro
Peralvarez Marín Alejandro

Anna Pomes
Anna Pomes

Sophie Visvikis Siest
Sophie Visvikis Siest

Sabina Wuenschmann
Sabina Wuenschmann

مدیر اجرایی
نرگس محمدزاده

Narges Mohamad Zadeh

دکتر گلسا خواجه نظام

Golsa Khajeh Nezam

مدیرداخلی
دکتر فاطمه واحدی
دانشمند پژوهشی (ایمونولوژی)
Fatemeh Vahedi
Research Scientist (Immunology)
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۰