درباره نشریه
ISSN:
2345-2803
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی
مدیر مسئول:
دکتر محمود عباسی
سردبیر:
آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد
مدیر اجرایی:
سیدمحمدعلی صدر طباطبایی
مدیرداخلی:
حمیده آرین نیا
تلفن:
021-86030381
021-88503225
دورنگار:
021-86030381
021-88503225
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/be
نشانی:
تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان دهم، پلاک 24، ساختمان 5، طبقه 6، واحد 28، ، کدپستی: 1666694511
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/28
مدیر مسئول
دکتر محمود عباسی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اخلاق و حقوق پزشکی
Mahmood Abbasi
Associate Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
سردبیر
آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor, Faculty of Law and Political Science, Shahid Beheshti University
Specialist: Islamic Law and Philosophy
هیات تحریریه
مهدی علیزاده
مهدی علیزاده
دکتر غلامرضا اعوانی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Gholam Reza Avani
Professor, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Beheshti University
Specialist: philosophy
دکتر سعید نظری توکلی
دکتر سعید نظری توکلی
دکتر محمدرضا دهشیری
دانشیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Mohammad Reza Dehshiri
Associate professor, Faculty of International Relations,
دکتر سیدطه مرقاتی
دکتر سیدطه مرقاتی
دکتر محمدتقی اسلامی
دکتر محمدتقی اسلامی
دکتر سیدحسن اسلامی اردکانی
استاد دانشکده فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: فلسفه دین
Seyyed Hasan Eslami Ardakani
Professor, Faculty of Philosophy, University of Religions and Denominations
Specialist: Philosophy of Religion
دکتر محمدرضا رهبرپور
دکتر محمدرضا رهبرپور
پروفسور عبدالعزیز ساشادینا
پروفسور عبدالعزیز ساشادینا
استاد دانشگاه ویرجینیا
رشته تخصصی: دین شناسی و اخلاق زیستی
Abdul Aziz Sashadyna
Professor,
Specialist: Theology and bioethics
دکتر محمود عباسی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اخلاق و حقوق پزشکی
Mahmood Abbasi
Associate Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر سیدعباس شجاع الساداتی
استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، بیوتکنولوژی
Seyyed Abbas Shojaosadati
Professor, Department of Chemical Engineering, Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering, Biotechnology
دکتر علی اصغر یزدانی
دکتر علی اصغر یزدانی
دکتر محسن جوادی
استاد گروه فلسفه و الهیات اسلامی دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و الهیات اسلامی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین
Mohsen Javadi
Professor, Department of Philosophy and Islamic Theology, University of Qom
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and theology, Philosophy and Islamic Theology, Philosophy of ethics, philosophy of religion
Mustafa Al Musawi
دکتر عبدالله الدار
دکتر عبدالله الدار
دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی
استاد فلسفه دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی
Gholam Hossein Ebrahimi Dinani
Professor, philosophy, University of Tehran
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and Kalam
دکتر روبرتو آندورنو
دکتر روبرتو آندورنو
دکتر وهبه الزحیلی
دکتر وهبه الزحیلی
دکتر علی اکبر ولایتی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اطفال
Aliakbar Velayati
Professor, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر عباس صاحب قدم لطفی
دکتر عباس صاحب قدم لطفی
دانشگاه تربیت مدرس
Abbas Sahebghadam Lotfi
Tarbiat Modares University
ویراستار انگلیسی
حمیده آرین نیا
حمیده آرین نیا
مدیر اجرایی
سیدمحمدعلی صدر طباطبایی
سیدمحمدعلی صدر طباطبایی
مدیرداخلی
حمیده آرین نیا
حمیده آرین نیا
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۴