درباره نشریه
ISSN:
2345-2803
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی
مدیر مسئول:
دکتر محمود عباسی
سردبیر:
دکتر سید مصطفی محقق داماد
مدیر اجرایی:
سید محمدعلی صدر طباطبایی
مدیرداخلی:
حمیده آرین نیا
ویراستار انگلیسی:
حمیده آرین نیا
تلفن:
021-86030381
021-88503225
دورنگار:
021-86030381
021-88503225
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/be
نشانی:
تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان دهم، پلاک 24، ساختمان 5، طبقه 6، واحد 28، ، کدپستی: 1666694511
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/13
مدیر مسئول
دکتر محمود عباسی
دانشیار حقوق پزشکی
دانشگاه شهید بهشتی
Mahmoud Abbasi
Associate Professor, Medical Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Management Information Systems (MIS
سردبیر
دکتر سید مصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Islamic Law and Philosophy
اعضای تحریریه
مهدی علیزاده
مهدی علیزاده

دکتر غلامرضا اعوانی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Gholamreza Avani
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: philosophy
دکتر سعید نظری توکلی
استاد تمام دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و اصول فقه، فلسفه اسلامی
Saeid Nazari Tavakkoli
Full Professor, University of Tehran
University of Tehran
دکتر محمدرضا دهشیری
دانشیار دانشکده روابط بین الملل
وزارت امور خارجه
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mohammad Reza Dehshiri
Associate professor Faculty of International Relations
دکتر سید طه مرقاتی

دکتر محمدتقی اسلامی

Muhammadtaghi Eslami Eslami

دکتر سید حسن اسلامی اردکانی
استاد تمام دین پژوهی، دانشکده ادیان
دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: فلسفه دین، و اخلاق کاربردی
Seyyed Hasan Eslami Ardakani
Full Professor, study of religion
University of Religions and Denominations
Specialist: Philosophy of Religion, and applied ethics
دکتر محمدرضا رهبرپور

دکتر عبدالعزیز ساشادینا
دکتر عبدالعزیز ساشادینا
استاد دانشگاه ویرجینیا
رشته تخصصی: دین شناسی و اخلاق زیستی
Abdul Aziz Sashadyna
Professor
Specialist: Theology and bioethics
دکتر محمود عباسی
دانشیار حقوق پزشکی
دانشگاه شهید بهشتی
Mahmoud Abbasi
Associate Professor, Medical Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Management Information Systems (MIS
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
استاد گروه مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، بیوتکنولوژی
Seyyed Abbas Shojaosadati
Professor Department of Chemical Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering, Biotechnology
دکتر علی اصغر یزدانی

Ali Asghar Yazdani

دکتر محسن جوادی
استاد گروه فلسفه و الهیات اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و الهیات اسلامی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین
Mohsen Javadi
Professor Department of Philosophy and Islamic Theology
University of Qom
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and theology, Philosophy and Islamic Theology, Philosophy of ethics, philosophy of religion
Mustafa Al Mousawi
Professor Kuwait Transplant Society. Chairman, Organ Transplant Center, Kuwait, Consultant Surgeon and Head, Kuwait Organ Procurement,
Specialist: Surgery
دکتر عبدالله الدار
دکتر عبدالله الدار

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی
استاد فلسفه
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی
Gholam Hossein Ebrahimi Dinani
Professor philosophy
University of Tehran
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and Kalam
دکتر روبرتو آندورنو
دکتر روبرتو آندورنو

دکتر وهبه الزحیلی
دکتر وهبه الزحیلی

دکتر علی اکبر ولایتی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اطفال
Aliakbar Velayati
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر عباس صاحبقدم لطفی
استاد بیوشیمی
دانشگاه تربیت مدرس
Abbas Sahebghadam Lotfi
Professor, biochemistry
Tarbiat Modares University
ویراستار انگلیسی
حمیده آرین نیا
حمیده آرین نیا

مدیر اجرایی
سید محمدعلی صدر طباطبایی
سید محمدعلی صدر طباطبایی

مدیرداخلی
حمیده آرین نیا
حمیده آرین نیا

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۴۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۷