درباره نشریه
ISSN:
2155-8213
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر جعفر کلاهی کازرانی
سردبیر:
Edward Rossomando
سایت اختصاصی:
www.dentalhypotheses.com
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/25
صاحب امتیاز
دکتر جعفر کلاهی کازرانی

Jafar Kolahi
Independent Research Scientist, Isfahan, Islamic Republic of Iran
سردبیر
Edward Rossomando
Edward Rossomando
professor
اعضای تحریریه
Inger Kjaer
Inger Kjaer
professor
Specialist: Odontology
دکتر محمدحسین نکوفر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اندودانتیکس
Mohammad Hossein Nekoofar
Professor
University of Tehran
Specialist: Endodontics
Mutlu Özcan
Mutlu Özcan
professor
Specialist: Dental Materials
Gregory G. Oakley
Gregory G. Oakley
professor
Specialist: Oral Biology
Vuokko Anttonen
Vuokko Anttonen
professor
Anil Sukumaran
Anil Sukumaran
professor
Geoffrey Sperber
Geoffrey Sperber
professor
Specialist: Dentistry
Luca Testarelli
Luca Testarelli
professor
Specialist: Dental and Maxillofacial Sciences
دکتر علی برزآبادی فراهانی
دکتر علی برزآبادی فراهانی
استاد
Ali Borzabadi Farahani
Professor
Specialist: Orthodontics
Luca Giacomelli
Luca Giacomelli
Professor
Specialist: Surgical Sciences and Integrated Diagnostics
دکتر بهمن نصیری تبریزی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی پزشکی
Bahman Nasiri Tabrizi
professor
Specialist: Biomedical Engineering
Marco Tatullo
Marco Tatullo

Francesco Chiappelli
Francesco Chiappelli
professor
Specialist: Oral Biology & Medicine
David G Dunning
David G Dunning
professor
Specialist: Oral Biology
Gunnar Hasselgren
Gunnar Hasselgren
professor
Kenneth Markowitz
Kenneth Markowitz
Assistant Professor
Specialist: Oral Biology
دکتر سید محمدحسین کلانترمعتمدی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: جراحی دهان و فک و صورت
Mohammad Hossein Kalantar Motamedi
Professor Department of Oral & Maxillofacial Surgery,
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Oral and Maxillofacial Surgery
Jiri Sedy
Jiri Sedy
Assistant Professor
دکتر مظفر خزایی
استاد مرکز تحقیقات باروری و ناباروری
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: سلول های بنیادی
Mozafar Khazaei
Professor Fertility and Infertility Research Center
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Stem Cell
Eduardo Rodrigues Fregnani
Eduardo Rodrigues Fregnani
professor
Antonio Duarte Sola Pereira Da Mata
Antonio Duarte Sola Pereira Da Mata
professor
Specialist: Oral Biology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۲