درباره نشریه
ISSN:
2345-3362
eISSN:
2322-5866
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی البرز
مدیر مسئول:
دکتر شهرام صیادی
سردبیر:
دکتر فرزانه فیروزه
مدیر اجرایی:
مهندس مراد حاجیان
تلفن:
026-34643746
سایت اختصاصی:
enterpathog.abzums.ac.ir
نشانی:
کرج، کرج 45 متری گلشهر خیابان صفاریان معاونت تحقیقات وفن آوری دانشگاه علوم ‍زشکی البرز طبقه دوم دفتر نشریات
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/29
مدیر مسئول
دکتر شهرام صیادی
دکتر شهرام صیادی

Shahram Sayadi

سردبیر
دکتر فرزانه فیروزه

دانشگاه علوم پزشکی البرز
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Farzaneh Firoozeh

Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
اعضای تحریریه
دکتر آزاده خلیلی
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی البرز
Azadeh Khalili
School of Medicine
Alborz University of Medical Sciences
دکتر هما هاجران
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Homa Hajjaran
epartment of Parasitology and Mycology
Tehran University of Medical Sciences
دکتر مجید فصیحی هرندی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Majid Fasihi Harandi
Professor School of Medicine
Kerman University of Medical Sciences
دکتر رامین تاج بخش
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی البرز
رشته تخصصی: طب داخلی
Ramin Tajbakhsh
School of Medicine
Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine
Natalia Marina Cardillo
Natalia Marina Cardillo

Specialist: Parasitology and Parasitic Diseases
دکتر پژواک خاکی

دانشگاه علوم پزشکی البرز
رشته تخصصی: میکروب شناس
Pejvak Khaki

Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Microbiologist
دکتر فرزانه فیروزه

دانشگاه علوم پزشکی البرز
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Farzaneh Firoozeh

Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر محمدحسین دهقان طرزجانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی البرز
رشته تخصصی: متخصص بیوشیمی، بیوشیمی ، ژنتیک و تغذیه
Mohammad Hossein Dehghan Tarzjany
Associate Professor
Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry Specialist, Biochemistry, Genetic, and Nutrition
دکتر سید محمود سجادی
استاد تمام انگل شناسی، دانشکده پزشکی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: انگل شناسی، گرایش کرم ها
Seyed Mahmoud Sadjjadi
Full Professor, Parasitology, Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر محمدمهدی اصلانی
استاد انستیتو پاستور ایران گروه باکتریولوژی
Mohammad Mehdi Aslani
Professor of Pasteur Institute of Iran Department of Bacteriology
دکتر محمدتقی زهرایی صالحی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: میکروبیولوژی دامپزشکی
Mohammad Taghi Zahraei Salehei
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Veterinary Microbiology
Chinthika Prabhashini Gunasekara
Chinthika Prabhashini Gunasekara

دکتر کوروش کبیر
دانشیار پزشکی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی البرز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار پزشکی
Kourosh Kabir
Associate Professor, Community medicine
Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology and Medical Statistics
Anish R. Thachangattuthodi
Anish R. Thachangattuthodi

دکتر محمد کتولی
استاد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی پزشکی
Mohammad Katouli
Professor
Specialist: Medical Microbiology
دکتر مسعود مردانی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Masoud Mardani
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
دکتر مازیار مرادی لاکه
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و پزشکی اجتماعی
Maziar Moradi Lakeh
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology & Community Medicine
Milind S. Deshpandeh
Milind S. Deshpandeh

دکتر محمد نوری سپهر
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی البرز
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohammad Noori Sepehr
Professor School of Public Health
Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر سیما رستمی
معاونت پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی البرز
رشته تخصصی: انگل شناسی پزشکی
Sima Rostami
Research Deputy Vice Chancellor's Office for Research
Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Medical parasitology
 Deopurkar
Deopurkar

Yi Seong Kwak
Yi Seong Kwak

دکتر علی احسان حیدری
استاد گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز
دانشگاه علوم پزشکی البرز
رشته تخصصی: انگل شناسی و قارچ شناسی
Ali Ehsan Heydari
Professor, Department of parasitology school of medicine
Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology and Mycology
دکتر محمدمهدی فیض آبادی
استاد گروه میکروبیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Mehdi Feizabadi
Professor Department of Microbiology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر فرشته شاهچراغی
استاد انستیتو پاستور گروه میکروبیولوژی مولکولی
Fereshteh Shahcheraghi
Professor of the Pasteur Institute Department of Molecular Microbiology
Shoji Uga
Shoji Uga
Professor
Specialist: Parasitology
دکتر علیرضا جشنی مطلق
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی البرز
Ali Reza Jashni Motlagh
School of Medicine
Alborz University of Medical Sciences
دکتر کیومرث پوررستمی
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی البرز
رشته تخصصی: کودکان
Kumars Pourrostami
School of Medicine
Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric
دکتر محمدیوسف علیخانی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Mohammad Yousef Alikhani
Professor School of Medicine
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: bacteriology, Microbiology
دکتر محمدمهدی سلطان دلال
استاد انستیتوی بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: میکروب شناسی پزشکی و میکروب شناسی غذایی
Mohammad Mehdi Soltan Dallal
Professor Institute of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Microbiology and Food Microbiology
دکتر محمدجواد غروی
استاد گروه انگل شناسی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: انگل شناس
Mohammad Javad Gharavi
Professor Department of Parasitology
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitologist
Petrosillo Nicola
National Institute for Infectious Diseases "Lazzaro Spallanzani" Italy
Specialist: Infectious Diseases
Salih Hosglu
Salih Hosglu

دکتر عنایت الله کلانتر
استاد
دانشگاه علوم پزشکی البرز
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Enayatollah Kalantar
Professor
Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
مدیر اجرایی
مهندس مراد حاجیان

دانشگاه علوم پزشکی البرز
Morad Hajian
دفتر تحقيقات معاون صدراعظم
Alborz University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۳