درباره نشریه
eISSN:
2676-4873
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
مدیر مسئول:
دکتر جعفر همت
سردبیر:
دکتر سید سعید میردامادی
مدیر اجرایی:
دکتر محسن واعظ
با همکاری:
انجمن بیوتکنولوژی ایران
تلفن:
021-56276020
نشانی:
تهران، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ، کدپستی: 3353136846
سایت اختصاصی:
armmt.irost.ir
دورنگار:
021-56276636
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/25
مدیر مسئول
دکتر جعفر همت
استادیار سازمان تحقیقات علوم و فناوری ایران
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Jafar Hemmat
Assistant Professor Iran Science and Technology Research Organization
Specialist: Molecular Genetics
سردبیر
دکتر سید سعید میردامادی
استاد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Seyyed Seead Mirdamadi
Professor of Scientific Research Organization of Iran
Specialist: biotechnology
مدیر اجرایی
دکتر محسن واعظ
استادیار
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی ، PhD؛ میکروبیولوژی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد
Mohsen Vaez
Assistant Professor
Specialist: Molecular Genetics, PhD; Microbiology, BSc & MSc
اعضای تحریریه
دکتر مهرداد آذین
استاد بیوتکنولوژی
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
Mehrdad Azin
Professor, Biotechnology
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
دکتر محمدعلی آموزگار
استاد دانشکده علوم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Mohammad Ali Amozegar
Professor College of Science
University of Tehran
Specialist: microbiology, Environmental Microbiolog
دکتر غلامرضا احمدیان
دانشیار
رشته تخصصی: زیست شناسی مولکولی
Gholam Reza Ahmadian
Associate Professor
Specialist: Molecular Biology
دکتر زهرا اعتمادی فر
دانشیار میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناوری های زیستی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Zahra Etemadifar
Associate Professor, Department of Cell and Molecular Biology and Microbiology
University of Isfahan
Specialist: Microbiology
دکتر مجتبی تاران
دانشیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Mojtaba Taran
Associate Professor
Razi University
Specialist: Microbiology
دکتر سامان حسین خانی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیولوژی و بیوشیمی ملکولی و بیوتکنولوژی، بیوشیمی
Saman Hosseinkhani
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Molecular Biology and Biotechnology, Biochemistry
دکتر مهدی صادقی
دانشیار انستیتوی ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: بیوانفورماتیک
Mehdi Sadeghi
Associate Professor of National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
Specialist: Bioinformatics
دکتر خسرو رستمی
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی
Khosrow Rostami
Associate Professor
Specialist: Chemical Engineering- Biotechnology
دکتر فرزین روح وند
دانشیار
رشته تخصصی: ویروس شناسی، بیوتکنولوژی
Farzin Roohvand
Associate Professor
Specialist: Virology, Biotechnology
دکتر نورخدا صادقی فرد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Noor Khoda Sadeghifard
Professor
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر علی اصغر کارخانه
دانشیار
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Ali Asghar Karkhane
Associate Professor
Specialist: Molecular Genetics
دکتر نسرین معظمی
استاد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی پزشکی
Nasrin Moazzami
Professor
Specialist: Medical Microbiology
دکتر غلامرضا بلالی
دانشیار دانشکده علوم
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: قارچ شناسی، قارچ شناسی مولکولی و آسیب شناسی گیاه
Gholam Reza Balali
Associate Professor Faculty of Science
University of Isfahan
Specialist: Mycology, Molecular Mycology and Plant Pathology
دکتر سید مسعود حسینی
دانشیار دانشکده علوم زیست شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Seyyed Masoud Hosseini
Associate Professor Faculty of Biological Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Virology
دکتر حمیده افقی
دانشیار
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی مولکولی
Hamideh Ofoghi
Associate Professor
Specialist: Molecular Biotechnology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۶